Získávání informací o objektech výkresu

Zjišťování a výpisy vlastností

Nejčastěji zjišťovanou informací jsou vlastnosti objektů.
Používáme-li klasické pracovní prostředí, pak nejrychleji zobrazíme paletu vlastností stiskem tlačítka (staré tlačítko: ), které je umístěné nahoře ve Standarním panelu.
V pracovním prostoru Kreslení a poznámka klepneme na malou šikmou šipku panelu Vlastnosti na kartě Výchozí .
Nezávisle na pracovním prostředí najdeme položku Vlastnosti na konci kontextové nabídky označeného objektu.
Podrobný výpis vlastností do textového okna získáme příkazem VÝPIS.

V některých případech potřebujeme vybrané informace o objektech přímo vypsat do výkresu nebo jiného souboru. V tomto případě jde o extrakci dat.

Dotazy

Pod dotazy zahrnujeme zjišťování souřadnic, vzdálenosti, úhlu, plochy, souřadnic těžiště aj. fyzikálních vlastností. Odpovědi na dotazy dostáváme do příkazového okna.

V klasickém pracovním prostředí AutoCADu jsou příslušné příkazy pod položkou Dotaz v nabídce Nástroje. Panel nástrojů s těmito příkazy se jmenuje Dotaz.
V pracovním prostoru Kreslení a poznámka najdeme dotazy na kartě Výchozí, panel Pomůcky.
Od verze 2010 sdružuje dotazy na vzdálenost, úhel, poloměr, plochu a objem nový příkaz MĚŘITGEOM [MEASUREGEOM].

Souřadnice

Příkaz: ID.

Příkaz vypíše souřadnice libovolného bodu. Nejčastěji ukazujeme koncové body, průsečíky, středové body ap.

Vzhledem k délce příkazu je opravdu nejrychlejší způsob použití ho napsat. Příkaz je stejný i v angličtině. Hodnoty souřadnic se vztahují k aktuánímu souřadnému systému.

Vzdálenost

Příkaz: VZD [DIST]; MĚŘITGEOM [MEASUREGEOM], volba V [D].

Příkaz změří vzdálenost mezi dvěma zadanýmí body. Kromě vzdálenosti vypíše rozdíl hodnot jednotlivých souřadnic ukázaných bodů a úhel spojnice.
Nejrychlejší přístup je napsat VZD.

 

 


Úhel

V AutoCADu existuje příkaz na změření velikosti úhlu až od berze 2010.

Příkaz: MĚŘITGEOM [MEASUREGEOM], volba Ú [A].

Můžeme měřit úhel příslušný k oblouku, sevřený dvěma úsečkami nebo daný vrcholem a body na ramenech úhlu.

Pozn. Měření úhlu ve starších verzích AutoCADu.

Plocha a obvod

Je-li hranice plochy, jejíž obsah nás zajímá, tvořena kružnicí, elipsou, uzavřenou KŘIVKOU nebo SPLINOU, zjistíme plochu v paletě Vlastnosti. Také pro šrafy se obsah šrafované oblasti vypisuje ve vlastnostech.

Pro kružnici a KŘIVKU najdeme ve vlastnostech i obvod, respektive délku křivky.

V ostatních případech použijeme pro zjištění plochy a obvodu příkaz PLOCHA.

Je-li hranice nebo plocha sama tvořena jedním objektem, využijeme pro její určení volbu O. Jinak určujeme plochu zadáváním jejích vrcholů. V tom případě je ovšem hranicí lomená čára. Pokud bychom měli plochu, jejíž hranici tvoří nespojitelné čáry, např. úsečky a spliny, museli bychom nejprve vytvořit oblast a na tu teprve aplikovat příkaz PLOCHA.

Příkaz PLOCHA má volby Plus a Mínus. Pokud chceme plochy sčítat, zvolíme nejprve režim Plus a pak ukazujeme objekty, jejichž plochy chceme sečíst. Jestliže chceme plochy odčítat, také zadáme nejprve režim Plus a plochu, od které chceme odčítat. Pak přejdeme na režim minus a ukazujeme, co chceme odečíst.

Hmotové vlastnosti

Příkaz: HMOTV [MASSPROP].

V rovině lze tento příkaz použít jen pro oblasti. Spočítá se plocha, souřadnice těžiště, momenty setrvačnosti a některé další údaje. Souřadnice těžiště jsou v aktuálním souřadném systému a do výkresu se nezakreslí.


Výpis

Příkaz: VÝPIS [LIST].

Příkaz vypíše vlastnosti vybraných objektů do textového okna. Barvu a typ čáry vypisuje pouze tehdy, když nejsou DleHlad. Pro křivku vypíše všechny její body, pro splinu i řídicí body.


Extrakce dat

Jakékoli vlastnosti objektů obsažených ve výkresu lze vypsat do tabulky výkresu nebo extrahovat do samostatného souboru formátu .xls, .txt, .csv, .mdb.

Výpis vlastností objektů získáme příkazem EXTRDATA, který je v klasickém autocadovém prostředí v menu pod položkou Nástroje – Extrakce dat. V pracovním prostoru Kreslení a poznámka najdeme extrakci na kartě Vložit, panel Propojení a extrakce.

Ještě než příkaz pro výpis dat zadáme, je třeba si rozmyslet, jestli chceme výslednou tabulku umístit do modelu nebo rozvržení, protože na správný list je třeba se přepnout před zadáním příkazu.

Výkres, z něhož chceme vypisovat data, musí být už uložený a rovněž informace o extrakci se ukládají do samostatného souboru s příponou .dxe.

Celou extrakcí dat nás provede osm dialogových oken:

 1. Zvolíme novou extrakci (případně s již dříve vytvořenou šablonou) nebo úpravu už vygenerovaného výpisu.
 2. Definice zdroje dat.
  Určíme, zda chceme výpis jen z vybraných objektů, celého aktuálního výkresu nebo více výkresů. Pod tlačítkem Nastavení můžeme (ne-)zahrnout vnořené bloky, bloky z externích referencí, bloky jen z modelu nebo i z rozvržení.
 3. Výběr objektů
  Volíme, zda chceme dále pracovat se všemi objekty nebo pouze s bloky nebo jenom s bloky s atributy. Zvolenou skupinu objektů vidíme v tabulce a můžeme je dále individuálně odškrtnout.
 4. Výběr vlastností
  Nejprve vpravo probereme fitry vlastností a pak z vlastností označíme ty, které chceme vypisovat. Můžeme změnit název, pod kterým budou vlastnosti uvedeny v tabulce.
 5. Čištění dat
  Pátá stránka zobrazí náhled tabulky. Přetažením záhlaví sloupců upravíme jejich pořadí. V kontextové nabídce záhlaví najdeme možnost vzestupného nebo sestupného setřídění, přejmenování sloupce, vynechání některých řádků (filrování).
 6. Volba výstupu
  Na této stránce také volíme, zda chceme výpis ve formě tabulky Autocadu nebo do souboru nebo oboje. V případě výpisu do souboru musíme určit typ a umístění souboru.
 7. Styl tabulky
  Volíme styl tabulky a zadáme její název. Při volbě stylu je třeba mít na mysli, zda tabulku vložíme do rozvržení, které se zpravidla tiskne 1:1, nebo do modelového prostoru.
 8. Dokončení
  Jedinou možností na poslední stránce je stisk tlačítka Dokončit. Pak zadáme umístění levého horního rohu tabulky v modelovém prostoru nebo v rozvržení výkresu.