<html> <head><title>AutoCAD v prostoru </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta name='autor' content='Helena Novotn'> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl_AD.css"> </head> <body> <h1>AutoCAD v prostoru</h1> <p class='prvni'>Tento u ebn text obsahuje popis zkladnch metod konstruovn v&nbsp;prostoru. Navazuje na u ebn texty <a href='http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autoCAD/acad_new/defaultCE.html' target="_blank">AutoCAD I.</a> (AutoCAD v&nbsp;rovin). PYedpokldme, ~e tenY um bezpe n kreslit v&nbsp;rovin a&nbsp;chce se pustit do tvorby prostorovch modelo. U ebn texty obsahuj popis jednotlivch pYkazo, kter toto umo~Huj. <br> Text je pYipraven pro eskou verzi AutoCADu 2006, kter je provozovn v u ebnch stavu informatiky. V textu jsou uvedeny i alternativn anglick nzvy pYkazo, aby z nj mohli erpat informace i studenti pracujc s anglickou verz softwaru.</p> <ul> <li><p><strong>vodn st</strong> obsahuje popis zkladnch pYkazo, bez kterch je modelovn v prostoru nemo~n &#0151; jak si rozdlit obrazovku na vce vYezo, jak se na model podvat z&nbsp;prostoru, jak zobrazit model ve viditelnosti. Dla st tto sekce se vnuje prci se souYadnmi systmy, proto~e pYi modelovn v&nbsp;prostoru nevysta me se souYadnm systmeme na zemi, jako v&nbsp;rovin. Musme bt schopni se dostat do libovolnho nsta v prostoru a&nbsp;tam kreslit. Dle byla do tto sekce zaYazena kapitolka o&nbsp;edita nch pYkazech v&nbsp;prostoru a&nbsp;o&nbsp;mno~inovch operacch, proto~e tyto znalosti jsou potYebn pYi dala tvorb.</li> <li><p>V dala sekci se pojednv o tvorb <strong>drtnho modelu</strong>, kdy vlastn jen ry rozmseujeme do prostoru. Sekce popisujc <strong>ploan modelovn</strong> se zamYuje na tvorbu modelu z&nbsp;ploch. Popisuje zposoby, jak plochy v&nbsp;AutoCADu dostat jednak pYmmi pYkazy a&nbsp;jednat zmnou vlastnost rovinnch kYivek.</li> <li><p>Z&nbsp;hlediska modelovn je nejdole~itja tvrt st, zabvajc se tvorbou <strong>&#0132;hmotnho (objemovho) modelu&#0147;</strong>. PYkazy obsa~en v&nbsp;tto kapitole umo~Huj tvorbu opravdu realistickho modelu objekto. Postupn jsou popsny pYkazy na pYimou tvorbu nkterch tles (hranolu, vlce,...) a potom dala konstruk n mo~nosti AutoCADu v&nbsp;tto oblasti (rota n a vyta~en tlesa, skoYepiny,...). Do prce s tlesy velmi zasahuj tak mno~inov operace popsan vae.</li> <li><p>Posledn sekce se vnuje <strong>fotorealistickmu zobrazen modelu</strong>. Tedy tomu, aby se na model co nejvce podobal relnm objektom. Najdeme zde popis pYiYazen materilo objektom, mo~nosti nasvcen modelo, zposob, jak do zobrazen modelu zahrnout pozad, pYrodn prvky atd. Po zvldnut tto kapitoly byste mli bt schopni vytvoYit obrzky vaaeho modelu, kter se budou minimln liait od fotografie relnch objekto.</li> </ul> <p class='prvni'>Zvldnut modelovn v prostoru vm pYinese ur it hodn radosti z&nbsp;povedench modelo a&nbsp;tak je vynikajc propravou pro prci se specializovanmi 3D stavaYskmi programy jako je AutoCAD Architectural Desktop nebo Revit. I&nbsp;v&nbsp;tchto programech se dostanete do situac, kdy nebudou sta it knihovny prvko a&nbsp;budete si muset chybjc prvky vymodelovat v AutoCADu. Text je pYev~n referen n pYru kou a&nbsp;popisem pYkazo. <a href="cviceni/default.htm" target="_blank">Samostatn st se cvi enmi</a> potom pokrv vtainu vylo~ench pYkazo. V tto podob by ml zejmna slou~it jako teoretick opora pYedmto CAD systmy v&nbsp;prostoru (6U1) a&nbsp;Prostorov modelovn (BU51, 5U6 a AU03). <p><i>Pokud vs text zaujal nebo naopak naatval, jestli vm v&nbsp;nm nco chyb nebo naopak pYebv, jestli jste v&nbsp;textu objevili chyby nebo se jen chcete svYit se zkuaenostmi s&nbsp;prac s&nbsp;tmto u ebnm textem, nebojte se napsat na adresu <a href="mailto:novotna.h@fce.vutbr.cz">novotna.h@fce.vutbr.cz</a>. Na vaae pYipomnky se budu sna~it reagovat. Navc ka~d reakce je lepa ne~ ~dn. </body> </html>