Plošná (papírová) tělesa

Základní geometrická tělesa není třeba pracně konstruovat pomocí 3Dploch, ale je možné je vytvořit jedním příkazem. Výsledkem je 3Dsíť (3DMesh) složená z několika ploch, kterou lze v případě potřeby rozbít (Explode) na jednotlivé plochy. Vzhledem k tomu, že všechna plošná tělesa mají i svůj hmotný ekvivalent a s hmotnými tělesy lze lépe dále pracovat, tak se domnívám, že plošná tělesa nejsou tak podstatná, ale jsou spíše historickým reliktem. Jedinou výjimkou je síť, která je popsaná v kapitole o sítích.

Příkazy pro plošná tělesa najdete v menu Kresli /Plochy/ 3D Plochy nebo na nástrojové liště Plochy (Surfaces).

Následuje popis příkazů, které generují základní geometrická tělesa jako plochy, t.j. každé těleso je vlastně složeno z plošek, odpovídajících tomu, co by vytvořil příkaz 3DFace. Z toho plyne, že i uzavřená tělesa (koule, hranol..) jsou dutá.
Poznámka: V naší verzi AutoCADu 2006 ze záhadných důvodů spuštění těchto příkazů vypne tlačítko uchopovacího režimu a je nutné ho v příkazu znova zapnout (včetně nastavení) pokud je potřeba, což je velmi nepříjemné.

Kvádr (ai_box)    

Tímto příkazem vytvoříme (dutý) hranol nebo krychli.
Zadejte rohový bod kvádru: bod Zadáváme roh hranolu
Určete délku kvádru: bod nebo vzdálenost Zadáváme délku hrany vzdáleností (číslem) nebo ukázáním vzdálenosti druhým bodem (první bod vzdálenosti je roh).
Určete šířku kvádru nebo [Krychle]: bod nebo vzdálenost Zadáváme šířku (délku hrany ve směru osy y) nebo C pokud chceme krychli.
Zadejte výšku kvádru: bod nebo vzdálenost Zadáváme výšku hranolu.
Určete otočení kvádru kolem osy Z nebo [Reference]: úhel Zadáváme úhel otočení kolem osy, která je umístěna v zadávaném rohu hranolu.


Koule (ai_sphere)    

Tímto příkazem vytvoříme kulovou plochu.
Zadejte střed koule: bod Střed koule.
Pozor na ukazování středu jen kliknutím myši v půdoryse. Koule pak bude „zavrtána“ půlkou pod souřadnou rovinu. Pokud chceme, aby ležela na rovině xy, je třeba zadat střed souřadnicemi nebo dodatečně koupi posunout o poloměr nahoru.
Určete rádius koule nebo [Průměr]: bod nebo velikost Zadáváme poloměr (případně průměr – diameter) koule. Buďto bodem, kterým koule prochází, nebo hodnotou (velikostí) průměru.
Zadejte počet podélných segmentů povrchu koule <16>: počet Zadáváme počet dílků (segmentů) ve směru poledníků.
Zadejte počet příčných segmentů povrchu koule <16>: počet Zadáváme počet dílků (segmentů) ve směru rovnoběžek. Je třeba si uvědomit, že příkaz produkuje vlastně blok, tvořený 3Dplochami (3DFace). Tyto dvě hodnoty tedy určují množství těchto plošek. Čím více, tím je kulová plocha kulatější, ale její překreslování a výpočty s ní déle trvají.


Kužel, válec (ai_cone)    

Stejným příkazem můžeme vytvořit jak válcovou tak kuželovou plochu.

Zadejte střed podstavy kužele: bod Střed podstavy.
Zadejte rádius podstavy kužele nebo [Průměr]: bod nebo vzdálenost Poloměr (příp. průměr) podstavy zadáme buďto číslem (velikostí) nebo bodem, kterým má kružnice podstavy procházet.
Zadejte rádius horní podstavy kužele nebo [Průměr] <0>: bod nebo vzdálenost Poloměr horní podstavy. Zde určujeme, zda se bude jednat o kužel nebo válec.
0 – výsledkem bude kuželová plocha
při nenulové hodnotě dostaneme válcovou plochu (pokud zadáme stejný poloměr jako pro postavu) nebo komolý kužel zadáním poloměru jeho druhé podstavy.
Určete výšku jehlanu: bod nebo vzdálenost Nedáme se zmást zmatečným překladem a zadáme Výška válce (kužele).
Zadejte počet segmentů povrchu kužele <16>: číslo Zadáváme počet dílků (3DPloch), ze kterých bude vyskládána celá plocha. Čím víc, tím bude plocha „kulatější“.

Klín (ai_wedge)   

Klín je vlastně rozříznutý hranol, proto není tak podstatný jako příkaz. Je dobré si u něho pamatovat, že výška je vždy v prvním (zadávaném) rohu, do opačné polohy je třeba klín nazrcadlit.

Zadejte rohový bod klínu: bod Zadáváme roh podstavy klínu.
Určete délku klínu: vzdálenost Hodnotou nebo bodem zadáme délku tj. velikost hrany ve směru osy x.
Určete šířku klínu: vzdálenost Hodnotou nebo bodem zadáme šířku tj. velikost hrany ve směru osy y.
Zadejte výšku klínu: vzdálenost Hodnotou nebo bodem zadáme výšku klínu.
Určete otočení klínu kolem osy Z: úhel Ukázáním nebo hodnotou zadáme případný úhel natočení klínu kolem osy, která je umístěna v zadávaném rohu klínu a je kolmá na podstavu.

Jehlan (ai_pyramid)    

Tímto příkazem vytvoříme (dutý) jehlan nebo komolý jehlan nebo „střechu“ s čtyřúhelníkovou podstavou případně čtyřstěn. Pro zadávání je třeba znát souřadnice vrcholů nebo mít připravené pomocné body.

Určete první roh základny jehlanu: bod První bod podstavy.
Určete druhý roh základny jehlanu: bod Druhý bod podstavy.
Určete třetí roh základny jehlanu: bod Třetí bod podstavy.
Určete čtvrtý roh základny jehlanu nebo [čtyřStěn]: bod nebo S Čtvrtý bod podstavy nebo S, pokud chceme mít trojúhelníkovou podstavu (vytvářet čtyřstěn).
Zadejte vrchol jehlanu nebo [HRana/HOrní]: bod Vrchol jehlanu - pozor na to, že jej musíte zadat buďto pomocí uchopovacího režimu za předem nachystaný bod nebo pomocí nějakých souřadnic. Pokud jen kliknete myší dostanete bod v půdoryse a jehlan bude „rozšlápnutý“.
HOrní - zadáváme čtyři (příp. tři) body horní podstavy. Boční hrany se vytváří spojení prvního bodu podstavy s prvním bodem horní podstavy atd., proto je třeba dát pozor na pořadí zadávaných bodů. Opět je třeba znát prostorové souřadnice nebo mít připravené body na uchopení.
HRana - zadáváme dva body, které vytvoří horní hranu (štít) vzniklé „střechy“. Boční hrany se vytváří spojením prvního a čtvrtého bodu podstavy s prvním bodem horní hrany a druhého a třetího bodu podstavy s druhým bodem horní hrany (viz obrázek).

Anuloid (ai_torus)   

Anuloid je další z ploch, které lze poměrně snadno vytvořit i jinak, v tomto případě rotací kružnice podle osy (viz příkaz ROTPL).

Zadejte střed anuloidu: bod Střed anuloidu.
Zadejte rádius anuloidu nebo [Průměr]: vzdálenost Bodem nebo hodnotou zadaný poloměr anuloidu.
Zadejte rádius roury nebo [Průměr]: vzdálenost Bodem nebo hodnotou zadaný poloměr trubice anuloidu. Tento poloměr musí být smysluplný, tedy menší než poloměr anuloidu.
Zadejte počet segmentů podél obvodu roury <16>: hodnota Počet dílů pro generování plochy anuloidu nejprve po obvodu a poté kolem dokola „pneumatiky“ (jak moc bude hladká).
Zadejte počet segmentů podél obvodu anuloidu <16>: hodnota

Vrchlíky (ai_dome, ai_dash)   

Pro horní a dolní kulový vrchlík jsou dva příkazy, které mají naprosto totožné výzvy. Navíc výzvy odpovídají kulové ploše.

Zadejte střed dvrchlíku:
Zadejte střed hvrchlíku:
bod Střed vrchlíku.
Zadejte rádius talíře nebo [Průměr]: vzdálenost Bodem nebo hodnotou zadaný poloměr vrchlíku.
Zadejte počet podélných segmentů povrchu dvrchlíku <16>: počet Počet poledníků a rovnoběžek pro vytváření plochy.
Zadejte počet příčných segmentů povrchu dvrchlíku <8>: počet

O sítích pojednává samostatná kapitola.