Předdefinovaná tělesa

Následují příkazy, které generují prostorová tělesa (plná). Na tato tělesa a objekty z nich vytvořené se můžeme dívat jako na opravdová tělesa a podle toho s nimi dále zacházet. Rozřezávat je, používat pro konstruování z nich množinové operace, upravovat je editací jejich stěn, přiřazovat jim povrchy apod. Příkazy najdeme v menu Kresli /Tělesa nebo ve stejnojmenné nástrojové liště.

Při zobrazování nástrojových lišt je potřeba dát pozor na to, abychom si nespletli tělesa (SOLIDS) s plochami (SURFACES). Obě nástrojové lišty totiž obsahují alespoň v první části podobné příkazy (plošný hranol (ai_box) kontra hranol (box)), které navíc mají velmi podobné obrázky na tlačítkách.

Hranol ( box)   

Tímto příkazem vytvoříme hranol (příp. krychli), který může být zadán jako první buďto středem (Center) nebo vrcholem (Corner). Obdobně jako u hranolu z ploch zadáváme nějakým způsobem jeho rozměry. Nemůžeme jej ale při tvorbě otočit.

Hranol je vždy vytvořen s hranami rovnoběžnými se souřadnými osami.
Zadejte roh kvádru nebo [Střed] <0,0,0>: bod Zadáme jeden roh hranolu.
Pokud bychom přepnuli na zadávání hranolu středem, bude prvním zadaným bodem střed a potom opět budeme zadávat rozměry hranolu (viz dále).
Zadejte roh nebo [Krychle/Délka]: bod Implicitní volbou je zadání protějšího rohu hranolu (po hlavní úhlopříčce). Tedy pokud zadáme @50,30,100, dostaneme hranol o rozměrech podstavy 50 krát 30 a výšce 100. Takto nejrychleji dostaneme hranol známých rozměrů.
Pokud zadáme bod myší v půdoryse (nebo jen dvě souřadnice), zadáváme vlastně rozměry podstavy a budeme ještě dotázáni na výšku hranolu.
D přepne na zádávání rozměrů hranolu po jednom. Postupně budeme dotázáni na délku (ve směru osy x), šířku (ve směru osy y) a výšku hranolu. Hodnoty můžeme zadat číselně nebo myší ukázat délku pomocí dvou bodů.
K vyvolá dotaz na zadání délky hrany krychle.

Koule ( sphere)    

Vytvoří plnou kouli, pro kterou zadáváme střed a poloměr (Radius) nebo průměr (Diameter).


Kužel ( cone)    

Tímto příkazem vytvoříme kužel s eliptickou nebo kruhovou podstavou. Není možné vytvořit komolý kužel („špička“ se musí dodatečně uříznout) ani kosý kužel (podstava je vždy kolmá na výšku kužele).

Zadejte střed základny kužele nebo [Eliptický] <0,0,0>: bod Zadáváme základnu kužele. Pokud má mít kruhovou podstavu, tak zadáváme střed a poloměr či průměr této kružnice.
Jestliže chceme kužel s eliptickou podstavou, tak musíme určit elipsu obdobně jako v rovině – koncovými body poloos nebo středem a délkami poloos.
Zadejte poloměr základny kužele nebo [Průměr]:
Zadejte koncový bod na ose elipsy pro základnu kužele nebo [Střed]:
Zadejte druhý bod na ose elipsy pro základnu kužele:
Zadejte délku druhé osy základny kužele:
 
Zadejte výšku kužele nebo [Vrchol]: hodnota
nebo dva body
Zadáváme výšku kužele hodnotou nebo dvěma body.
Pokud přepneme na vrchol (V) můžeme výšku kužele naklonit umístěním jeho vrcholu. Skutečná výška potom bude vzdálenost od středu podstavy k ukázanému vrcholu. Podstava potom bude kolmá na tuto výšku.

Válec ( cylinder)    

Vytvoří válec s kruhovou nebo eliptickou podstavou. Zadávání je naprosto totožné se zadáváním pro kužel – nejprve zadáme podstavu jako kružnici nebo elipsu a potom výšku (střed horní podstavy). Zadáním středu horní podstavy můžeme válec naklonit stejně jako kužel pomocí vrcholu. Válec lze stejně jako kužel vytvořit pouze s podstavami kolmými k ose válce t.j. nelze takto vytvořit kosý válec.


Klín ( wedge)    

Zadáváme obdobně jako hranol buďto středem nebo rohem (viz. výše). Klín můžeme také snadno vytvořit rozříznutím hranolu.


Anuloid ( torus)    

Posloupnost výzev je úplně stejná jako pro „plošný“ anuloid. Jsme dotázáni na střed anuloidu, jeho poloměr a poloměr trubice.