Úpravy těles editací stěn a hran

Příkaz OBJEDIT (_Soledit) umožňuje vytvářet nová tělesa manipulací se stěnami či hranami stávajícího tělesa. Jako jednotlivé příkazy najdeme jeho volby v menu Modifikace /Editace těles nebo na nástrojové liště stejného jména. V každém případě se vyvolá příkaz OBJEDIT /Plocha (Hrana) s příslušnou volbou. Tvar tělesa můžeme změnit vysunutím (extrude), posunutím (move), otočením (rotate), zúžením (taper) nebo smazáním (delete) některé jeho plochy. Příkazy lze použít i pro případné vnitřní plochy tělesa, takže celkově jsou možnosti úpravy těles tímto způsobem velmi bohaté.

Postup je u všech možností obdobný — vybereme stěny, a potom s nimi něco provedeme (posuneme, otočíme, obarvíme). Základním kamenem úrazu je v tomto případě výběr stěn. Je to poprvé, kdy při výběru neukazujeme na hrany tělesa, ale opravdu do stěny. Při výběru stěny (stěn) máme následující možnosti:

Vysunutí ploch — Extrude faces

Vysune plochy tělesa o určitou výšku (s případným zkosením) nebo podél připravené cesty. (Připomeňte si příkaz Vytáhni pro vytvoření tělesa vytaženého z křivky. Je to úplně totéž.)

Vyberte hrany nebo [Zpět/Odstranit]: Vybereme postupně stěnu nebo stěny, které chceme vytáhnout. (Výběr stěn viz výše.)
První výzva je opětovně překladatelský zmetek, který se objevuje při všech výběrech stěn (v dalších příkladech ji už nebudeme uvádět). Ve výzvě nemá být vyberte hrany, ale plochy. Pokud klikneme na hranu, vyberou se nám všechny s ní sousedící stěny, a to většinou nechceme. Zajímavé je, že následující výzvy už opravdu výběr plochy obsahují.
Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]:
Zadejte výšku vysunutí nebo [Trajektorie]: Zadáme výšku vytažení plochy. Číslo může být i záporné, potom se plochy „zatlačí“ do tělesa.
Pokud chceme plochu vytáhnout podél připravené křivky, zadáme T a budeme vyzváni k zadání cesty.
Zadejte úhel zešikmení <0>: Zadáme úhel zkosení pro stěnu vytahovanou do výšky. Kladný úhel těleso zúží, záporný rozšíří. Zkosení není možné při vytažení stěny podél cesty.

Všechna tělesa na obrázku vznikla vytažením stěn z modrého tělesa.

Posunutí ploch tělesa — Move faces

Vybraná plocha se posune do nové polohy dané vektorem posunutí a těleso se doplní. Pozor na situace, kdy není geometricky možné těleso doplnit, potom se neprovede nic.

Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Vybereme postupně plochu nebo plochy, které chceme posunout.
Zadejte základní bod nebo vzdálenost: Stejně jako u příkazu POSUN zadáváme dva body vektoru posunutí.
Zadejte druhý bod vzdálenosti:

Všechna tělesa na obrázku vznikla posunutím stěny na modrém tělese. Ve dvou případech byl použit tentýž hranol s otvorem ve středu tělesa.

Ekvidistanta (=rovnoběžná plocha k ploše tělesa) — Offset faces

K vybrané ploše se vytvoří rovnoběžná plocha v zadané vzdálenosti a těleso se doplní.

Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Vybereme postupně plochu nebo plochy, ke kterým chceme udělat rovnoběžnou plochu.
Zadejte vzdálenost ekvidistanty: Zadáme velikost posunu. Pro kladné hodnoty těleso zvětší svůj objem, pro záporné hodnoty se těleso zmenší.

Všechna tělesa na obrázku vznikla offsetem stěn na modrém tělese.

Otočení ploch — Rotate faces

Nové těleso vznikne po otočení plochy (ploch) kolem zadané osy. Opět je třeba dávat pozor na to, aby výsledek našeho zadání byl geometricky možný, jinak se změna neprovede.

Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Vybereme postupně plochu nebo plochy, které chceme otočit.
Zadejte bod na ose nebo
[Osa podle objektu/Pohled/Xosa/Yosa/Zosa]<2 body>:
Zadáme první a druhý bod osy rotace.
Volby umožňují určit osu rotace pomocí vybraného objektu nebo pomocí os souřadného systému.
Zadejte druhý bod na ose rotace:
Zadejte úhel rotace nebo [Reference]: Zadáme úhel otočení.
!!Směr otočení stěn závisí na pořadí ukázání bodů osy rotace!!

Všechna tělesa na obrázku vznikla otočením některé stěny na modrém tělese.

Zúžení (zkosení, zešikmení) ploch — Taper faces

Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Vybereme postupně plochu nebo plochy, pomocí kterých chceme těleso zúžit.
Zadejte základní bod: Zadáme dva body určující osu podél které chceme udělat zúžení.
Zadejte jiný bod podél osy zešikmení:
Zadejte úhel zešikmení: Zadáme úhel určující zúžení.
!!Směr zúžení závisí na pořadí ukázání bodů osy!!

Obě tělesa na obrázku vznikla z modrého tělesa.

Smazání ploch — Delete faces

Nové těleso vznikne tak, že se některá jeho plocha ztratí. Uvědomte si, že opět záleží na nás, abychom mazali takovou plochu, po jejímž odstranění se může těleso doplnit. Např. není možné našemu cvičnému hranolu smazat horní podstavu, neboť bychom dostali nekonečný hranol (nebo nic).

Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Vybereme postupně plochu nebo plochy, které chceme z tělesa odstranit.

Obě tělesa na obrázku vznikla z modrého tělesa.

Obarvení ploch — Color faces

Na tělese můžeme jednotlivé plochy přebarvit. Kromě barevného efektu je tato skutečnost také důležitá, pokud chceme jednotlivým plochám tělesa přiřadit různé materiály.

Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Vybereme postupně plochu nebo plochy, které chceme přebarvit.
Enter new color: Vybereme barvu.

Obrázek ukazuje nabarvení ploch, které vznikly pomocí otisků (IMPRINT) a použití barev k přiřazení materiálů.

Kopírování ploch — Copy faces

Z tělesa můžeme některou plochu zkopírovat, a potom s ní pracovat jako se samostatnou entitou. Zkopírovaná plocha se stane regionem a jako s takovým s ní jde pracovat. Pokud region rozbijeme (EXPLODE) dostaneme hraniční křivky.

Vyberte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Vybereme postupně plochu nebo plochy, které chceme zkopírovat.
Zadejte základní bod nebo vzdálenost: Zadáme dva body vektoru posunutí.
Zadejte druhý bod vzdálenosti:

Na obrázku je původní těleso a z něho odkopírovaná přední stěna.

Obarvení (kopie) hran — Color edges (Copy edges)

Stejně jako stěny je možné obarvit i hrany tělesa. Tento příkaz slouží vyloženě k zpřehlednění modelu, protože při rendrování se barvy hran ztrácí. Stejně tak je možné z tělesa odkopírovat některé hrany a ty potom dále zpracovávat jako jednotlivé křivky. Na následujícím obrázku jsou přebarveny hrany ohraničující přední stěnu hranolu a tytéž hrany jsou odkopírovány doprava.