Doplnění modelu o pozadí a krajinotvorné prvky

Při rendrování můžeme zvýšit realističnost obrazu tím, že do modelu přidáme přírodní prvky (stromy, lidi, auta, atd) nebo upravíme pozadí obrázku tak, aby nebylo jednobarevné.

Krajina (Landscape) — přírodní, krajinotvorné prvky  

Krajinotvorné prvky přidáváme do modelu z připravené knihovny (několik stromů, palma, kaktus, dvojí lidé, anglická značka k silnici...). Pokud nám nestačí standardní prvky AutoCADu, můžeme si se znalostí nějakého grafického programu vyrobit i prvky vlastní.

Vložení přírodního prvku do modelu

provedeme příkazem NOVÁKRAJ (_LsNew) z příkazového řádku nebo najdeme příkaz Krajina nová... (Landscape new) v menu Zobrazit /Render nebo nástrojové liště Render (). V dialogovém okně si vyberem požadovaná prvek ze seznamu.

Do výkresu se nám vlastně přidá fotografie příslušného objektu, tedy rovinný (plošný) objekt. Pokud chceme dosáhnout bohatšího efektu, můžeme zaškrtnout PŘEKŘÍŽENÉ PLOCHY (Crossing face) a budeme mít dvě fotky křížem. Pokud je zaškrtnuta volba SESOUHLASIT S POHLEDEM (View aligned) bude obrázek vzdy kolmo na přímku pohledu, což je poměrně výhodné u rostlin či osob. Jestliže tuto volbu vypnete, můžete přirodninu natočit do libovolné pozice a v té zůstane i při změně pohledu. Problémy mohou nastat v situaci, kdy tyto objekty vrhají stíny, protože stíny odpovídají tvaru (úsečka nebo kříž).
Dále nastavuje velikost objektu Výška v rozsahu 0–100. Pokud máme model ve větších velikostech, je třeba objekt vložit v maximální možné velikosti (100) a další zvětšení provést až v modelu klasickým příkazem Měřítko nebo editací uzlů. Stejně tak lze přímo v modelu přírodniny kopírovat, posouvat apod.

Tlačítkem POLOHA (Position) se dostaneme do modelu a umístíme objekt. Pokud máme zobrazen drátěný model nebo zapnutou viditelnost přírodnina se objeví pouze jako schematická značka. Ve stínovaném zobrazení je její vzhled vidět částečně i se schematickou značkou a skutečný vzhled uvidíme až po zrendrování.
jednoduchá plocha dvě plochy křížem

Úpravy přírodních prvků

Změny velikosti a umístění provedeme nejsnáze přímo v modelu za pomoci klasických příkazů. Stejně tak můžeme správně velké objekty kopírovat a není nutné je vkládat stále znova. Pokud potřebujeme změnit křížené zobrazení na obyčejné a naopak, musíme použít editaci přímým příkazem EDITKRAJ (LSEDIT) nebo příkazem Editace krajiny (Landscape edit) z menu Zobrazit /Render nebo stejnojmenné nástrojové lišty ().

Vytvoření vlastního prvku

K tomu, abychom si mohli vytvořit vlastní doplněk do obrázku, musíme mít aspoň minimální znalosti nějakého grafického programu pro práci s rastrovou grafikou. Předem totiž musíme mít připraven obrázek potřebného objektu a to ve dvou formách. Jednou je skutečný obrázek a druhou jeho černobílá varianta (viz obrázek). Při přípravě si uvědomte, k čemu bude prvek sloužit. Zatím co různé kytky a stromy mohou být v modelu v různém otočení případně i jako křížené plochy, tak z auta na obrázku neuděláte auto zajíždějící do garáže. K vytváření přírodnin se moc nehodí skutečné fotografie objektů, protože je často problém s odstraněním pozadí. Výhodnější jsou mírně stylizované obrázky, které můžete najít jako součást knihoven různých grafických programů.

Vlastní práci s knihovnami (zakládání nových prvků, úprava a rušení stávajících) vyvoláme přímým příkazem KRAJKNIH (_LSLIB) nebo příkazem Knihovna krajin z menu Zobrazit /Render nebo stejnojmenné nástrojové lišty (). V prvním dialogovém okně máme seznam objektů aktuální knihovny prvků a vybíráme z tlačítek (příkazů):


Pozadí obrázku při rendrování

K příkazu pro nastavení Pozadí (Background) se dostaneme buďto přímým příkazem z menu Zobrazit /Render, z nástrojové lišty Render tlačítkem nebo tlačítkem Pozadí přímo z příkazu Render. V každém případě se nastavení projeví až po zrendrování. Pozadí rendrovaného obrázku můžeme upravit čtyřmi způsoby.


Jednobarevné pozadí

dostaneme při vybrané volbě Solid. Můžeme mít stejnou barvu jako pozadí v AutoCAdu (necháme zaškrtnuté Pozadí AutoCADu) nebo si zadáme vlastní barvu, buďto výběrem z palety nebo nastavením v modelu RGB.

Trojbarevné pozadí

dostaneme při vybrané volbě Přechod. Nejprve vybereme tři barvy, kreré budou tvořit třípásový přechod. Barvy můžeme nastavit jako podíl složek v modelu RGB nebo vybrat barvu z palety. Nejprve klikneme na barevný čtvereček u položky Horní (Střední, Dolní) a potom tomuto pásu nastavíme barvu. Vzhled přechodu můžeme upravit v pravé části okna nastavením:

Velmi pěkného efektu dosáhneme například třemi odstíny modré, které vytvoří v přechodu náznak oblohy.

Pozadí s obrázkem

dostaneme při vybrané volbě Obrázek. Tímto způsobem můžeme zasadit model domku do reálného terénu, postavit auto na skutečnou silnici. V nejjednodušším případě například dostat za model oblohu s mraky. Tlačítkem Najít... najdeme požadovaný rastrový obrázek, který se v základní podobě roztáhne na pozadí celého okna (obrázku). Pokud potřebujeme velikost a pozici obrázku upravit, použijeme volbu Nastavit bitmapu..., kde můžeme rozhodnout, jestli bude obrázek roztažený přes celé pozadí nebo bude v pevné velikosti nebo dokonce vytvoří dlaždice. S obrázkem na pozadí lze také pohybovat. Dialogové okno je velmi podobné dialogu pro přizpůsobování materiálů.

Pokud chcete dosáhnout kvalitního výsledku, měli byste si dát pozor na dvě věci. Při zasazování objektů do terénu bývá problém s nastavením perspektivy objektu tak, aby ladila s perspektivou pozadí. V ideálním případě byste měli znát parametry fotografie na pozadí (ohnisková vzdálenost objektivu, vzdálenost od foceného ...) a podle toho určit perspektivu modelu. Druhá věc, na kterou si musíte dát pozor je nasvícení modelu. Vypadá velmi legračně, pokud stíny stromů v krajině jdou na jinou stranu, než stíny komína či krajinných prvků kolem vašeho modelu.

Pozadí s kresbou

Při rendrování se objeví v obrázku pouze plošné a hmotné objekty z modelu. Různé jednorozměrné (většinou pomocné) čáry se ztratí. Při zapnuté volbě Merge zůstanou tyto entity vidět. Můžeme tam například zobrazit model domečku, který kolem sebe bude mít vidět vrstevnice terénu nebo třeba svůj vlastní půdorys.

Prostředí

Při všech předchozích volbách bylo v prostřední části okna zapnuté použít pozadí. Pokud tuto volbu vypneme, můžeme vybrat další grafický soubor, který se projeví tím, že vybrané objekty v aktuálním výkresu budou odrážet pozadí, které zadáte. Pokud použijete soubor s obrázkem, budou objekty odrážet tento obrázek, a ne obrázek pozadí. Tím, že definujete prostředí, můžete objektům ze zrcadlených, raytraceovaných materiálů přidat dodatečné efekty odrazu a lomu. Výsledkem fotorealistického rendrování je zrcadlový efekt, výsledkem rendrování Photo Raytrace je raytraceované prostředí. Program mapuje prostředí na kulovou oblast, která obklopuje scénu, a Foto Raytrace render ji použije spolu s geometrií k určení odrazů a lomů.
Poznámka: Pokud předchozím větám příliš nerozumíte, pak vězte, že jsou přímo zkopírované z Helpu, neboť jsem zatím neobjevila, co a jak to vlastně dělá. Mělo by se to rpojevit na tělesech z lesklých a hladkých materiálů s vysokým stupněm odrazu.

Mlha

Mlha může spojit pozadí s vlastním modelem (všechno je stejně zamlžené) nebo zamlžit pozadí. Příkaz MLHA (Fog) je opět v nabídce nebo nástrojové liště Render. Problém může nastat při zamlžení scény, kde jsou v popření krajinné prvky, protože při zamlžení se objeví celý obdélník obrázku, tj. i jeho černá část.