Perspektivní pohledy na model

AutoCad nabízí definice pohledu na výkres se skutečnou perspektivou z libovolného úhlu a vzdálenosti od modelu. Perspektivní pohledy se vyznačují několika rozdíly:

K perspektivnímu pohledu se můžeme dostat několika způsoby — přímým příkazem DPOHLED (_DView) nebo z podnabídek příkazu ORBIT, který běžně používáte k otáčení pohledu na model. Pouze k nastavení polohy kamery a cíle může také sloužit příkaz KAMERA. Pokud máte nainstalovaný AuotCAD včetně Architectural Desktopu, potom máte ještě možnost použít kamery z palety nástrojů Objemové prvky; takto nastavených kamer může být ve výkrese víc a každá z nich s sebou nese svůj vlastní pohledn a model. Každý způsob z nich má své výhody a nevýhody.
Pro běžné použití je asi nejlepší postupovat následujícím způsobem (podrobnosti jsou v dalším textu):

  1. Nastavit umístění kamery a cíle do známých bodů (KAMERA nebo DPOHLED).
  2. Zapnout perspektivu (DPOHLED nebo kontext od ORBITu).
  3. Upravit vzdálenosti, náklon kamery, řezné roviny apod. (ORBIT).

V následujícím textu jsou podrobně vysvětlenyvolby tří příkazů, které se perspektivy týkají: Kamera, Orbit a DPohled. Ve většině případů vystačíte s prními dvěma. DPohled se hodí por přesné zadávání perspektivy pomocí číselných hodnot.

Příkaz KAMERA – nastavení pohledu

Nejjednodušší způsob, jak nastavit pohled na model vzhledem k následujícímu perspektivnímo zobrazení je použít příkaz KAMERA. Lze použít přímý příkaz nebo najít tlačítko v nástrojové liště Pohled. Příkaz slouží pouze k nastavení pohledu přesným zadáním bodu, ve kterém je umístěna kamera, a cílového bodu. Z zadání těchto bodů je vhodné použít uchopovací režim a již nakreslené objekty. Pokud děláte pohled na model z dálky, lze také ukázat oba body v půdoryse a potom jejich umístění změnit pomocí relativních souřadnic (při novém zadání přikazu se ukazují stávající souřadnice obou bodů).

Perspektiva s použitím příkazu ORBIT

Práci s perspektivou můžeme rozdělit do tří fází — nastavení pohledu (kamery a cíle), upravení ohniskové vzdálenosti a zapnutí vlastní perspektivy. Příkazem ORBIT jsme zvyklí nastavovat pohled na model. Příkaz má tu výhodu, že můžeme modelem otáčet i v případě, že máme zapnuto perspektivní zobrazení, což provedeme v kontextovém menu nabídkou PromítáníPerspektiva (perspektivní pohled), rovnoběžné ( zpět na rovnoběžné promítání). Tímto způsobem můžeme intuitivně nastavit perspektivní pohled stejně jako obyčejný rovnoběžný.

V podnabídce Další (More) najdeme další možnosti pro úpravu nastavení perspektivy.
V první části:

V závěrečné části najdete příkazy pro nastavování a zapínaní řezných rovin:

Ukázka pomocného okna pro nastavení řezných rovin.
Tlačítka odleva znamenají: manipuluji s přední rovinou řezu, manipuluji se zadní rovinou řezu, manipuluji s oběma rovinami zároveň (nemění se jejich vzdálenost), zapnutí přední roviny řezu, zapnutí zadní roviny řezu. Všechny manipulace se okamžite projevují v modelu, který je vidět v hlavním okně.

DPohled (DVIEW)

Příkaz pro perspektivní pohled vyvoláte přímo příkazem DPOHLED (_DVIEW).

Na výzvu
Vyberte objekty:
vyberete objekty, které vám pomohou určit perspektivu. Vybírejte jen důležité objekty, neboť při velkém množství vybraných objektů dlouho trvá překreslování jednotlivých pohledů. Pokud nevyberete nic, AutoCAD vám nabídne svůj obrázek (domeček), pomocí kterého můžete určit perspektivu.

Volby příkazu DVIEW
CAmera (Kamera) Volba CAmera umožňuje specifikovat úhel kamery, která reprezentuje umístění pozorovatele. Je třeba zadat odchylku od roviny XY a odchylku od osy X v rovině XY.
První výzva je:

Přepnout úhel dovnitř / úhel od roviny XY<90>:

Implicitně nabízený úhel odpovídá aktuálnímu pohledu na výkres (90° znamená, že šlo o půdorys). Pokud znáte odchylku od roviny XY můžete ji rovnou napsat. Lze ji také zadat tak, že pohybujete kurzorem nahoru a dolů a sledujete, jak se mění pohled. Při pohybu nahoru se dostáváte nad objekty ve vašem výkrese, při pohybu dolů se dostáváte níž. Pohněte vždy kurzorem na jednu stranu a chviličku počkejte, uvidíte celý efekt.
Po určení odchylky od roviny XY zadáte odchylku v rovině XY od osy X. Pohybujete-li zde kurzorem vodorovně, uvidíte, jak se otáčí vaše objekty při konstantní výšce.

TArget (Cíl) Volba TArget se chová stejně jako CAmera, jen určujete odchylky týkající se cílového bodu.
Distance(Perspektiva) Tato volba zapíná perspektivu. Dokud ji nepoužijete je pohled stále paralelní.
Po jejím výběru se objeví v horní části obrazovky posuvná lišta, na která můžete nastavit vzdálenost kamery k cílovému bodu. V liště nastavujete vzdálenost v násobcích stávající vzdálenosti (pohyb napravo znamená zvětšení vzdálenosti). Můžete také napsat vzdálenost přímo v jednotkách kreslení.
POints (Body) Tato volba slouží k nastavení polohy kamery a cílového bodu pomocí souřadnic a je pro začátečníka pravděpodobně vhodnější. Nejprve zadáváme cílový bod (TArget) a potom umístění kamery (CAmera).

Nezapomeňte, že umíte uchopovací režim. Cílový bod se většinou umisťuje na některý objekt ve výkrese, zatímco kamera se většinou umisťuje mimo tyto objekty, aby byl model viděn z jistého odstupu. Proto je vhodné si připravit předem pomocný bod na místě, kam chceme umístit kameru a ten pak použít pro určení její polohy.
Pozor na to, že vlastní perspektivu musíte opět zapnou pomocí volby Distance.

PAn Chová se stejně jako příkaz PAN, lze jím posunout pohled při stabilním zvětšení.
Zoom Tato volba se chová různě podle toho, zda již máte nebo nemáte zapnutou perspektivu.
V případě vypnuté perspektivy se chová jako obyčejný ZOOM a nastavujete měřítko.
V případě zapnuté perspektivy upravujete ohniskovou vzdálenost. Menší hodnoty (např. 35 mm) znamenají menší ohniskovou vzdálenost a tudíž širší zorný úhel. Větší hodnoty (např. 70 mm) znamenají větší ohniskovou vzdálenost a způsobí zmenšení zorného pole.
TWist (Náklon) Pomocí této volby máte možnost otáčet vašimi objekty po kružnici, která je rovnoběžná s vaším současným pohledem. Implicitní nabídka je 0°, tedy žádné otočení. Když budeme předpokládat, že při současném nastavení vidíme objekty správnou stranou nahoře, tak hodnotou 180° otočíme objekty vzhůru nohama. Můžete si také představit, že se otočí vzhůru nohama kamera ve vašich rukou. úUhel můžete vložit přímo nebo použít vlečnou úsečku pro určení bodu otočení.
CLip (Meze) Tato volba slouží k ořezání objektů na obrazovce. Je třeba definovat dvě řezné roviny, přední (Front) a zadní (back). Objekty před přední a za zadní rovinou nebudou zobrazeny. Obě roviny jsou kolmé na přímku pohledu (spojnici kamery a cíle) proto stačí pouze uvést jejich vzdálenost od kamery resp. cílového bodu.

Volba CLip nabídne výzvu:
Back/Front/<Off>:
Pokud zadáváte přední (Front) řeznou rovinu, dostanete výzvu Eye/ON/OFF/<Distance from target>:, kde Eye (oko) znamená umístění roviny do bodu, ve kterém je kamera a druhou možností je zadání vzdálenosti od cíle. Můžete zadávat vzdálenosti, nebo použít posuvné lišty. V tom případě musíte vždy chvíli počkat, než se výkres správně překreslí. Volby ON a OFF zapínají a vypínají příslušnou řeznou rovinu.
Když si vyberete zadní řeznou rovinu (Back), zadáváte vzdálenost od cílového bodu. (Pro hodnotu 0 je rovina přímo v cílovém bodě.)

HIde (Skryj) Hide způsobí skrytí neviditelných hran stejně jako stejnojmenný příkaz.
Off (Ne) Touto volbou zrušíte perspektivu a vrátíte se k paralelnímu pohledu. Jinak AutoCAD zachová perspektivní pohled i po skončení příkazu DVIEW. Do té doby než perspektivu zrušíme, nemůžeme určovat body na obrazovce ani používat uchopovací režim, což je značně nepříjemné.
Undo (Zpět) Ruší poslední akci v příkazu DVIEW. Můžete tak postupně zpětně rušit změny, které jste v příkazu provedli.
eXit (Konec) Opuštění příkazu DVIEW.
Pozor, pokud jste v perspektivním zobrazení, zůstane zapnuto i po opuštění příkazu, dokud znova nezměníte pohled na výkres.