Vytažené a rotační těleso

Vytažené těleso (příkaz VYTÁHNI (_EXTRUDE)) a rotační těleso (příkaz OROTUJ (_REVOLVE)) naleznete v menu Kresli /Tělesa nebo na stejnojmenné nástrojové liště. Oba příkazy patří k těm, jejichž použití vyžaduje určitou přípravu.

Nejprve je třeba mít nakreslené řídící křivky, a potom teprve volat potřebný příkaz. Zde se vždy projeví vaše znalosti práce v rovinném AutoCADu, protože je třeba vytvářet i poměrně složité uzavřené křivky nebo regiony.

Rotační těleso

vznikne rotací uzavřené křivky kolem zadané osy. Při zadávání vybíráme nejprve uzavřené křivky pro rotování, potom určujeme osu rotace (Nejčastěji dvěma body, ale je možné ji také mít nakreslenou nebo nechat rotovat kolem jedné ze souřadných os.). Jako poslední určujeme úhel, který má těleso vyplnit (při úhlu 360° vyjde plné rotační těleso). Zadáváním je příkaz podobný příkazu pro rotační plochu, jenže tentokrát vznikne těleso.

Příkaz: OROTUJ
Vyberte objekty: vyberu Vybereme uzavřenou řídící křivku (křivky) nebo region udávající vlastně průřez tělesa.
Vyberte objekty: vyberu
Zadejte počáteční bod na ose rotace nebo
definujte osu podle [Objekt/X osa/Y osa]:
bod Zadáme postupně dva body určující osu rotace.
Další možností je vybrat z nabídky jinou možnost specifikaci osy rotace — Objekt (vyberu osu ukázáním), X-osa (těleso vznikne rotací kolem osy x resp. y).
Určete koncový bod osy: bod
Zadejte úhel rotace <360>:číslo (úhel) Pro úhel 360 dostaneme plné rotační těleso, pro menší úhel pouze jeho část.

Příklad ukazuje řídící křivku (vlevo) a z ní vzniklé rotační těleso.

Těleso vzniklé vytažením

Příkaz VYTÁHNI patří k nejsilnějším modelačním příkazům. Můžeme jím dostat tělesa, která vzniknou vytažením uzavřené křivky buďto do zadané výšky nebo podle zadané křivky.
Poznámka: Pokud budeme hledat příkaz podle obrázku na tlačítku , tak pozor na to, že musíme hledat na nástrojové liště Tělesa. Na liště Editace těles je totiž totéž tlačítko (obrázek), které vyvolá také vytažení, ale ze stěny již existujícího tělesa.

Vytažení do výšky

Příkaz: VYTÁHNI
Vyberte objekty: vyberu Vybereme uzavřenou řídící křivku (křivky) nebo region udávající vlastně průřez tělesa.
Vyberte objekty: vyberu
Zadejte výšku vysunutí nebo [Trajektorie]: číslo
nebo dva body
Zadáme výšku vytažení.
Zadejte úhel zešikmení <0>: úhel Sklon površek (úhel zešikmení), který je zadán jako úhel od svislice. Kladný úhel způsobí zúžení tělesa, záporný jeho rozšíření. Pro úhel 0 dostanete válcovité těleso zadaného průřezu.

Příklad ukazuje čtverec o hraně 100 vytažený do výšky 200. Úhel površek je (od leva) 0, 10 a -10.

Vytažení podle trajektorie (cesty)

(např. potrubí) je třeba mít předem nakresleny dvě křivky:
jednu uzavřenou, která bude udávat průřez tělesem,
a druhou křivku — cestu (Path), podél níž bude průřez „vytažen“. Řídící průřezová křivka by měla být nakreslena kolmo na konec cesty resp. takto bude nové těleso vytvořeno.

Pokud je cesta rovinná křivka, můžeme použít pro její vytvoření příkaz PLINE i hladkou křivku SPLINE. Jestliže je cesta ale opravdu vedena do prostoru, je jedinou možností příkaz 3DPOLY (3DKřivka), který produkuje pouze křivku z úsečkových segmentů. Někdy si lze poradit tak, že vytvoříme jednotlivé segmenty s rovinnou cestou, které dodatečně sjednotíme do jednoho tělesa.

Příkaz: VYTÁHNI
Vyberte objekty: vyberu Vybereme uzavřenou řídící křivku (křivky) udávající průřez tělesa.
Vyberte objekty: vyberu
Zadejte výšku vysunutí nebo [Trajektorie]: T Přepneme na vytažení podle cesty.
Vyberte trasu vysunutí nebo [úhel zEšikmení]: vyberu Ukážeme na křivku (pouze jednu) podél které se má řídící křivka vytáhnout.
Úhel zešikmení je tady pouze na klamání nepřítele. Nic takového nejde pro vytažení podél cesty provést (snad někdy v budoucnu). V tomto okamřiku pokus o zadání zešikmení skončí naprosto nesmyslnou a nesouvisející chybovou hláškou: Objekt není v aktuálním prostoru. Nelze vytáhnout podél této trajektorie.

Příklad ukazuje použití příkazu VYTÁHNI pro vytvoření „myší díry“ do kostky.