Vertikální ohraničení prostoru — Space boundaries

Obsah stránkyPříkaz
Vytvoření a úpravy vertikálního omezení prostoru Concept/ Space Boundaries/ Add Boundaries
Concept/ Space Boundaries/ Modify Boundaries
Vytvoření ohraničení na základě nakreslených objektů Concept/ Space Boundaries/ Convert to Boundaries
Úpravy ohraničení Concept/ Space Boundaries/ Add (Edit, Remove) boundary Edges

Vertikální ohraničení (dále jen hranice) může tvořit základ budoucích svislých konastrukcí budovy. Vzhledem k tomu, že při vkládání se hranice chovají podobně jako zdi (zadávání rohových bodů), nebudeme se v této kapitole touto problematikou zabývat. Zájemci vše potřebné najdou v kapitole o zdech.

Vytvoření a úpravy ohraničení prostoru

Vzhledem k tomu, že možnosti příkazu pro vložení omezení prostoru Add Boundary jsou totožné s příkazem pro úpravy již vytvořeného omezení prostoru Modify Boundary, probereme dialogová okna pouze jednoho z nich. Po zvolení příkazu se objeví následující dialogové okno, jehož položky jsou vysvětleny pod otiskem obrazovky.

Při zadávání hranice jsme vyzváni k zadávání definičních bodů obdobně jako u zdí. Pokud již máme alespoň tři vrcholy a jsou vhodné geometrické podmínky, můžeme hranice uzavřít volbou Ortho Close (kolmé spojení) nebo Polyline Close (spojení obloukem). Vzniklou hranici můžeme editovat pomocí uzlů a pokud je k ní připojen i prostor, tak se bude měnit i on. Vlastnosti (např. tloušťka stropu) i styl připojeného prostoru lze měnit i samostatně, ale nelze pochopitelně měnit jeho rozměry spojené s rozměry hranice.

Další nastavení je možné po vybrání tlačítka Properties (vlastnosti). V tomto okně můžeme nastavit rozměry hranic (list Dimensions), což je obsahem i zadávacího okna, nebo na listu Design Rules (pravidla návrhu) nastavit detailní parametry hranic a jejich vztahu k ohraničenému prostoru. Volby tohoto listu jsou podrobněji vysvětleny pod otiskem okna.

Zpět na obsah stránky


Vytvoření ohraničení prostoru na základě kresby, prostorů či řezů

Pokud jsme náš návrh začali tím, že jsme si nachystali prostory nebo máme již nakreslený nástin půdorysného uspořádání objektu, můžeme připravené objekty převést na hranice a ty případně dále upravovat. Postup je podobný, jako u všech převodů nakreslených objektů „na něco“:

  1. Zavoláme příkaz Convert to Boundaries z menu Concept/Space Boundary nebo z tlačítka.
  2. Convert [Edges/SPace/SLice]: sp

    Vybereme, co chceme na hranice převádět, jestli kresbu (Edges), prostory (SPace) nebo řez (SLice). Podle toho budeme vyzváni k výběru příslušných objektů.

  3. Select spaces to convert to new space boundary.

    Vybereme libovolné množství prostorů, které mají mít společnou hranici a výzva příkazu se opakuje pro případné zadání další hranice.

Zpět na obsah stránky


Editace hran

U složitějších hranic je možné provádět další úpravy jednak přímou editací uzlů nebo editací jeho hran. Máme také možnost další hranu přidat či odebrat. K tomu slouží příkazy Add (Edit, Remove) boundary Edges z menu Concept/ Space Boundaries s jednoduchým ovládáním.

Zpět na obsah stránky