Střechy — Roofs

Obsah stránkyPříkaz
Přidání střechy na objekt Design / Roofs / Add Roof
Vytvoření střechy na základě zdí nebo polyčáry Design / Roofs / Convert to Roof
Celkové úpravy střechy Design / Roofs / Modify Roofs
Úpravy jednotlivých ploch střechy Design / Roofs / Edit Roofs edges/ Faces
Úprava štítové zdi Design / Walls / Wall Rools / RoofLine / Autoproject  

Přidání střechy na objekt

První možností, jak vytvořit objektu střechu, je přímé zadání střechy pomocí definičních bodů. Použijeme k tomu nabídku Design/Roofs/Add Roof nebo tlačítko . Nejprve v dialogovém okně nastavíme jednotlivé hodnoty a potom zadáváme po řadě body, které určují střechu.

Pro střechu nastavujeme:
PoložkaMožné hodnotyVýznam
Shape
(tvar)
Single slope (valbová střecha)
Double Slope (valbová mansardová střecha)
Položka určuje jeden ze dvou možných tvarů střechy.
valbová
mansardová
Gable
(štít)
ano/ne Zaškrtnuté políčko umožní vytvořit sedlovou střechu. Zaškrtává se v průběhu zadávání definičních bodů vždy před segmentem, který má být do štítu.
Overhang
(přesah)
hodnota Velikost přesahu střechy přes obvodovou zeď.
Plate height
(Výška základny střechy)
hodnota Určuje výšku spodku střechy bez ohledu na to, kde potom budu zadávat definiční body střechy.
Upper height
(výška lomu)
hodnota Tato hodnota je přípustná pouze pro Double slope tvar střechy. Zadává se zde výška, ve které se láme sklon střechy.
Slope
(sklon)
úhel ve stupních Sklon střechy ve stupních. Pro mansardovou střechu se zadává pro spodní a horní část zvlášť.
Rise
(vzepětí)
  Vzepětí střechy se dopočítává automaticky ze sklonu.


Příklady:

Zpět na obsah stránky


Vytvoření střechy na základě zdí nebo polyčáry

V některých případech je jednodušší, nechat ArchitecturalDesktop, aby udělal střechu sám, a potom jen doupravit její vlastnosti. Použijeme k tomu nabídku Design/Roofs/Convert to Roof nebo tlačítko .

Posloupnost výzev bude následující:
 

Choose walls or polylines to create roof profile:
Select objects:

Vybereme polyčáru nebo zdi, které mají určovat půdorys střechy. Je třeba si uvědomit, že polyčáru musím mít nejprve nakreslenou.

Erase layout geometry? [Yes/No] <Y>:

Pokud odpovíme Yes, budou odstraněny původní objekty — tato možnost se většinou hodí pro polyčáru, která je jen pomocnou křivkou. Pokud odpovíme No, původní objekty ve výkrese zůstanou — tato možnost je výhodná pro vytváření střechy ze zdí.

Poté se vytvoří střecha a automaticky se otevře dialogový panel pro úpravy střech (viz dále), kde můžeme rovnou upravit vzhled střechy. Jediné, co již nemůžeme měnit je nastavení štítových částí.

Příklady:

Zpět na obsah stránky


Úpravy střechy

K úpravám střechy se dostaneme v několika situacích. Při změně vytváření střechy z polyčáry nebo ze zdí se tento dialog objeví automaticky. Další možností jsou dodatečné úpravy již vytvořené střechy příkazem Design/Roofs/Modify Roofs .

V obou případech se objeví následující dialogový panel, ve kterém měníme globální vlastnosti střechy. Pokud chceme měnit detailnější vlastnosti, použijeme v tomto panelu tlačítko Properties (vlastnosti).

Význam položek v tomto dialogu je stejný jako při přidávání střechy. Jen si povšimněte, že chybí zaškrtávátko na tvorbu štítu.

Změna vlastností střechy

V této části se podíváme na změny detailních vlastností střech. Dostaneme se k nim přes tlačítko Properties v předchozím panelu. Na listu Dimension můžeme měnit nastavení pro jednotlivé části střechy. Můžeme takto měnit sklon a přesah jednotlivých plátů střechy, tloušťku konstrukce střechy, atd.

PoložkaMožné hodnotyVýznam
Sekce Select roof edge (Vyber hranu střechy)
Jednotlivé části střechy jsou identifikovány hranami u základny. Jejich pořadí je dáno zadáváním bodů při kreslení střechy (nultá hrana je mezi prvním a druhým zadávaným bodem). Vybrané hraně (odpovídající části střechy) mohu změnit následující:
A — Height
(výška)
hodnota Výška hrany střešního dílu nad základnou.
B — Overhang
(přesah)
hodnota Přesah střešního dílu přes hranu.
C — Eave
(okap)
  Dopočítává se ze sklonu a přesahu.
Segments 1 / počet Nad kulatou částí zdi se střecha vyskládává z trojúhelníkových segmentů. Jejich počet zde můžeme změnit. Čím jich bude více, tím střecha vypadá „kulatěji.“
Radius
(poloměr)
0 / hodnota Poloměr pro kulaté části střechy.
Sekce Roof faces (by edge) (Plochy střechy (podle hrany))
Ke každé hraně střechy patří jedna (pro valbovou střechu) nebo dvě (pro mansardovou střechu) plochy. Pro hranu vybranou v první sekci zde nastavujeme:
Slope
(sklon)
úhel ve stupních Sklon jednotlivých ploch střechy.
Pro celou střechu ještě mohu nastavit:
Roof thickness
(tloušťka)
hodnota Tloušťka střešní konstrukce pro celou střechu.
Measured normal to Roof / Floor Normála pro ukončení střechy.
Roof (střecha) — konec střechy je kolmý na střechu.
Floor (podlaha) — konec střechy je kolmý na podlahu.

Příklady:

Zpět na obsah stránky


Úpravy jednotlivých ploch střechy

V případě složitějších tvarů střechy je velmi obtížná orientace v jednotlivých plochách. Proto je možné vybrat jen ty hrany střechy, na kterých budeme chtít provádět úpravy. Pokud použijeme příkaz Design/ Roofs/ Edit Roofs edges/Faces budeme vyzváni k výběru hran, které chceme měnit, a dostaneme rovnou dialogový panel pro změnu vlastností střech popsaný výše. Jediným, leč podstatným rozdílem je to, že v první části se objeví jen vybrané hrany, se kterými můžeme pracovat.

Zpět na obsah stránky


Úprava štítové zdi

U sedlové střechy nemusí být vždy předem dána správně i štítová zeď. Je možné vytvořit sedlovou střechu jako v příkladu 2 a dodatečně upravit zdi následujícím postupem:

Zpět na obsah stránky


Střešní desky

Každou střechu lze rozbít na jednotlivé desky, ze kterých je střecha tvořena. Vzhledem k tomu, že střešní desky lze dále upravovat a mohou mít styly, tak je tento postup poměrně častý. Střešní desky se chovají jako desky (Slabs), mohou mít vzhled upravený styly (celé desky i jednotlivé hrany), takto můžeme ke střeše přidělat například okap. Do desek lze dělat otvory (pro komín, atřešní okno apod., střešní desky lze použít k tvorbě vikýře.

Rozložení střechy na desky

provedeme příkazem Convert to Roof Slabs z menu Design/Roofs nebo v kontextu při vybrané střeše. Posloupnost výzev je následujicí:

Select roof:

Vybereme střechu, kterou chceme rozložit (nebo ji máme vybranou).

Erase layout geometry? [Yes/No] : Y

Pokud odpovíme ano, budeme mít ve výkrese jen střešní desky, jinak by nám tam zůstala i původní střecha.

Specify roof slab style name or [?] :

Zadáme styl, který budou mít všechny vzniklé desky.

Výsledkem je rozložení střechy na jednotlivé desky, které můžeme dále upravovat.

Popis práce s deskami najdete v kapitole o deskách, v následujícím příkladu je ukázáno vytvoření vikýře.

Příklady:

Zpět na obsah stránky