Obecné postupy

Tato stránky by měla přinést popis postupů a části příkazů, které se opakují na mnoha místech. Patří sem příprava zobrazení jednotlivých částí objektů (...Style/Display props/Layers Colors), vložení bloku do modelu (...Style/Display props/Other), práce s profily pro nastavení vzhledu hran, otvorů, průřezů apod. V jednotlivých kapitolách je tato problematika více či méně podrobně zmíněna, ale postup je vždy stejný. Proto tyto základní postupy shrnujeme v samostatné stránce.

Zobrazení jednotlivých částí objektu

U většiny objektů je třeba přizpůsobit zobrazení jeho jednotlivých částí zvyklostem, způsobu zobrazení (model, půdorys v různých měřítkách, studie...). K tomuto nastavování se dostaneme vždycky na listu Display props... (Způsoby zobrazení). Najdeme ho buď ve stylu příslušného objektu, pak nastavené hodnoty platí pro všechny objekty, nebo přes kontextové menu ve volbě Entity display, kde můžeme změnit nastavení i pro konkrétní jednotlivý objekt. Většinou můžeme změnit viditelnost jednotlivých částí (budou či nebudou v příslušném zobrazení vidět), jejich barvu, typ čáry a příslušnost k hladině. Barva a hladiny se používají jednak k zpřehlednění výkresu a také k přiřazení materiálů, potřebných v následné vizualizaci. Doporučuje se dodržet jednotný postup. Buďto budu přiřazovat materiály přes barvy (co je světle modré, je skleněné, co je hnědé, je dřevěné), protože 256 barev mi určitě bude stačit. Druhou možností je připravit si na jednotlivé materiály hladiny (dřevo, omítka, kachličky) a jednotlivé části dát do příslušných hladin. Toto je ale občas ve sporu s tím, když chci mít hladinu například na všechna okna. Nedoporučuje se příliš oba postupy kombinovat, protože může nastat zmatek v okamžiku, kdy dojde k použití stejné barvy v hladině i jako samostatné barvy.

V případě, že některé části objektu se v půdoryse mají zobrazovat vyšrafované, je třeba provést dvě věci: na listu Layers/Colors povolit zobrazení šraf a na listu Hatching nastavit parametry šraf (vzorek, orientaci, měřítko...).

Zpět


Vložení bloku do stylu

Vložení bloku do stylu je jedna z nejsilnějších zbraní, jak si doplnit či upravit vzhled jednotlivých prvků. Tímto způsobem dostaneme práh, případně kliku do prostorového zobrazení dveří, mříže nebo parapety k oknům, lampičky pravidelně rozmístěné na zábradlí schodiště. Chce to jediné --- znát pořádně AutoCAD a dokázat si v něm vymodelovat jednotlivé detaily.
Postup práce je vždy stejný:

 1. Vymodeluji v AutoCADu potřebný prvek. Většinou je dobré, udělat ho ve skutečné velikosti. Jen jednoduché prvky, skládající se např. jen z úseček (práh do půdorysu), jednoho hranolu (práh či mandlo na dveře), je možné nachystat tak, že se ještě budou přizpůsobovat objektu. Pokud jednotlivé části bloku mají mít různé barvy, je třeba na tyto skupečnosti pamatovat již nyní.
 2. Z nakreslených objektů udělám blok. Při jeho tvorbě si dobře rozmyslím, kam umístit vkládací bod bloku, protože pomocí něho budu posléze umísťovat blok do stylu.
 3. V příslušném stylu (...Style) nebo u jednotlivého objektu v nabídce Entity Display najdu záložku Display props..., vyberu, pro které zobrazení blok máme nachystán, a v Edit display najdu kartu Other, která by měla obsahovat část pro vkládání bloku.

  Bloků může být v jednom stylu víc různých nebo jeden blok může být do stylu vložen opakovaně (např. několik stejných mřížových prutů na různá místa). V první části můžeme již vložené bloky mazat či opravovat. Tlačítkem Add se dostaneme do dialogu pro vložení bloku a jeho specifikaci:

  Na obrázku je otisk obrazovky pro přidání bloku do stylu dveří.
 4. Vyberu blok, který chci do stylu vložit a přizpůsobím jeho vlastnosti:
  1. Scale to fit (Přizpůsobení velikosti) — Vkládaný blok mohu roztáhnout v jednotlivých směrech na šířku (výšku nebo hloubku) daného objektu. Například blok práhu pevné výšky a hloubky mohu použít pro dveře různých šířek.
  2. Mirror in (zrcadlení) — Je možné při vkládání blok nazrcadlit podle jedné z os.
  3. Insertion point, Insertion offset (Umístění bloku) — Blok umisťujeme pomocí jeho vkládacího bodu tak, že zadáme nejprve umístění vkládacího bodu vůči objektu ve směrech všech tří os a potom případný posun v některém směru.
  4. Component — Pokud objekt má více částí (dveře například mají rám, křídlo a sklo), musíme ještě specifikovat, ke které části se blok váže. Je to podstatné pro jeho umístění, protože v předchozím zadávám bod právě vůči příslušné komponentě. Například pokud bychom vložili práh se zapnutým křídlem (a ne rámem), tak by se nám s dveřmi otvíral.
  Umístění bloku se nám při nastavování ukazuje, takže máme kontrolu nad svou prací.
 5. Po nastavení ve stylu je vhodné si situaci ještě prohlédnout u konkrétního objektu, který příslušný styl má.

Zpět


Použití profilů

Profily udávají tvar „něčeho“, co má průřez. Může to být sloupek či madlo zábradlí, okap u střechy ale také netypický tvar otvoru nebo třeba návrh skleněných výplní na dveře.
Postup je následující:
 1.  V AutoCADu nakreslím tvar profilu (průřez) jako polyčáru (nebo jiné křivky do polyčáry spojím). Doporučuje se profil kreslit ve skutečné velikosti, i když u některých věcí je možné následné přizpůsobení.
Nakreslené polyčáry musí být uzavřené!! Protože je jimy definován průřez prvkem.
Poznámka pokud kreslíte polyčáru, nestačí na konci udělat poslední bod do prvníhu. Opravdu je třeba dát volbu Close (uzavři) nebo dodatečně přes editaci (PEDIT) křivku uzavřít.

Profil pro prosklené dveře

Profil pro okap
 2. 

Uděláme z nakreslených tvarů profil:
1. V nabidce Desktop/Profile/Profile definition založíme nový profil — pojmenujeme ho.
2. Na tlačítku v okně nahoře nebo v kontextu (na pravém tlačítku myši) najdeme volbu Set from, pomocí které definujeme prvky profilu:

Select a closed polyline:

Vyber uzavřenou křivku.

Add another ring? [Yes/No] :

Budeš přidávat další část? Pokud ano, dialog pokračuje specifikací dalších částí.

Select a closed polyline:

Vyber další uzavřenou křivku.

Ring is a void area? [Yes/No] :

Jedná se o samostatnou plochu?
... (zadám všechny části profilu)

Insertion Point or <Centroid>:

Jak se bude profil vkládat? Buďto se do požadovaného místa nacentruje nebo můžeme zadat vkládací bod jako u bloku.

Select a closed polyline:
Vyberu vnější obdélník.
Add another ring? [Yes/No] :
y
Select a closed polyline:
Vyberu jeden z vnitřních obdélníků.
Ring is a void area? [Yes/No] :
Enter
Add another ring? [Yes/No] :
y
Select a closed polyline:
Vyberu další z vnitřních obdélníků.
Ring is a void area? [Yes/No]
Enter
Add another ring? [Yes/No] :
y
...
Add another ring? [Yes/No] :
Enter
Insertion Point or <Centroid>:
Enter
Select a closed polyline:
Vyberu polyčáru.
Add another ring? [Yes/No] :
Enter
Insertion Point or <Centroid>:
Ukážu levý horní roh útvaru.
 3.  Vytvoříme styl s použitím příslušném profilu. Může to být styl dveří, kde dáme profil otvoru, ale také styl zábradlí, kde dáme profil třeba tvaru nosných sloupků.
Výsledné dveře
 4.  Použijeme styl u objektu.
Výsledné dveře

Střešní desky s okapem