Horizontální ohraničení prostoru
Spaces

Obsah stránkyPříkaz
Vytvoření a úpravy prostorů Concept/ Spaces/ Add Space
Převod jiných objektů na prostor Concept/ Spaces/ Convert to spaces
Concept/ Spaces/ Generate spaces

Style prostoru Concept/ Space/ Space Styles
Spojování a oddělování prostorů Concept/ Space/ Join Spaces resp Divide spaces

Horizontální ohraničení prostoru (dále jen prostor) slouží k postupnému vytváření vodorovných konstrukcí stavby. Tímto způsobem můžeme vytvořit například stropy a podlahy celému podlaží, ale také lze tímto způsobem vytvořit „neviditelné“ (vzduchové) výplně místností, které dobře poslouží při vytváření tabulek místností, neboť prostory (space) s sebou nesou informace např. o své ploše či objemu.

Vytvoření a úpravy prostorů

Pro vytvoření nového prostoru použijeme příkaz Add Spaces z menu Concept/Spaces nebo odpovídající tlačítko. Vzhledem k tomu, že úpravy prostorů (příkaz Modify Spaces) se dělají v obdobném dialogovém panelu, vysvětlíme zde jen panel na vkládání prostoru:

Nyní vysvětlíme jednotlivé položky z dialogového okna.

Po vložení prostoru lze jeho umístění, velikost a částečně i tvar měnit editací uzlů. Tento postup je velmi jednoduchý a efektivní, zejména v situaci, kdy sice neznáme přesné rozměry prostorů, ale máme půdorys, jehož bodů se můžeme chytat. Povšimněte si, že přímým vložením dokážeme udělat pouze čtyřúhelníkový prostor. Pokud má být prostor víceúhelníkový, nepravidelný nebo s kulatými stranami, je třeba použít generování prostoru z již nakreslených prvků — křivek či zdí (viz dále).

Poznámka: Je třeba si uvědomit, že prostory jsou většinou logicky svázány s nějakou vertikální konstrukcí (zdi, hranice(bounderies)) a tedy některé nastavení bez znalosti vlastností hranic není příliš smysluplné. Pokud děláme nejprve prostory a teprve potom je budeme ohraničovat, tak hranice přebírají některá nastavení z již vytvořených prostorů.
Další důležitou věcí je skutečnost, že prostory nemusí mít strop a podlahu, tudíž nejsou v modelu vidět a mohou plnit funkci opravdu jakési vzduchové výplně — prostoru.

Vlastnosti prostoru

můžeme měnit buďto při jeho vkládání nebo dodatečně. Dostaneme se na ně tlačítkem properties (vlastnosti) . Přijemněji se asi pracuje tak, že jeden prostor připravíme včetně správného nastavení jeho vlastností, a potom už ho jenom kopíruji do dalších míst a upravuji jeho rozměry přímo editací uzlů.

Význam jednotlivých položek je asi jasný z obrázku. Jen znovu podotýkám, že horní přesah se projeví až u připojených hranic. Omezení plochy je přebráno ze stylu.

Zpět na obsah stránky


Generování prostoru z jiných objektů

Pokud už máme půdorys (rovinný) modelu, je možné k vytváření prostorů použít již nakreslené uzavřené křivky. Druhou možností je doplnění prostorů do již připravených zdí.

Vytvoření prostoru z křivky

Pokud chceme vytvářet prostory na základě nakreslených křivek, postupujeme následovně:

 1. Musíme mít nakreslený tvar prostoru jako uzavřenou polyčáru. Pokud tomu tak není, je třeba nakreslené křivky do polyčáry spojit.
 2. Vyvoláme příkaz Convert to spaces a budeme vyzváni k výběru polyčáry a
 3. dále odpovíme na otázku, zda chceme či nechceme smazat původní čáry.
 4. Objeví se okno vlastností prostoru,kde můžeme vybrat styl a upravit rozměry prostoru.

Poznámka: Tímto způsobem můžeme vytvořit jednak výrazně nepravidelné prostory nebo prostory s kruhovými částmi hranice.

Generování prostoru ze zdí

Často nastane situace, že máme nakreslené například zdi a na jejich základě bychom teprve chtěli vytvářet prostory. Vlastně budeme „vyplňovat“ meziprostory mezi zdmi. (Obdobně můžeme postupovat i s některými křivkami.) Postup bude následující:

 1. Máme nakreslené zdi, které tvoří uzavřené prostory.
 2. Zavoláme příkaz Generate spaces a necháme v možnostech filtru volbu walls only(pouze zdi). Vybereme zdi, které uzavírají budoucí prostory. Pravděpodobně použijeme k výberu okno, protože máme zapnutý filtr na zdi a tudíž ostatní objekty se do výběru nezahrnou.
 3. V dialogovém okně vybereme styl vytvářených prostorů případně upravíme jejich vlastnosti a dále se budeme chovat podobně, jako když šrafujeme — postupně ukazujeme vnitřní body budoucích prostorů.

Zpět na obsah stránky


Styl prostoru

Styl prostoru je velmi jednoduchý. Kromě svého názvu a případného popisu (list General) obsahuje pouze list Dimensions, na kterém můžeme nastavit rozměry prostoru, které se budou nabízet při vkládání a maximální a minimální rozměry, kreté může prostor mít. Standardní list Způsobů zobrazení nám může sloužit k nastavení zobrazení jednotlivých součástí prostoru (podlaha, strop, prostor) v různých typech zobrazení.

Zpět na obsah stránky


Spojení a oddělení prostorů

Spojení prostorů

Složitější prostor můžeme také vytvořit tak, že spojíme několik prostorů do jednoho. Pokud se prostory překrývají, provede se jejich sjednocení. Je možné spojit i prostory, které nemají společnou část — stanou se jedním objektem. Postup je následující:

 1. Použijeme příkaz Join Spaces buďto z menu Concept/Spaces nebo z tlačítka .
 2. Select a space:

  Vybereme první prostor.

 3. Select neighboring space to join with:

  Vybereme prostor pro připojení.

Poznámka: Spojit je možné vždycky pouze dva prostory. Pokud jich potřebujeme spojit víc, musíme příkaz použít opakovaně.

Rozdělení prostoru

Rozdělení prostoru lze provést pomocí příkazu Divide space. Postup bude následující:

 1. Použijeme příkaz Divide space buďto z menu Concept/Spaces nebo z tlačítka .
 2. Select a space:

  Vybereme prostor, který chceme rozdělit.

 3. Divide line start point:

  Zadáme první bod dělící přímky. Tento bod nemusí být nutně součástí prostoru.

  Divide line end point:

  Zadáme druhý bod dělící přímky.

Zpět na obsah stránky