English

Ústav stavebního zkušebnictví

Kód12620
ZkratkaSZK
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147801
Fax+420 543215642
E-mail2620@fce.vutbr.cz; szk@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/SZK
Zaměstnanciseznam

 • Ústav je členěn na vedení se sekretariátem, dílnami a na tři střediska s laboratořemi:
 • Středisko zkoušení stavebnin a konstrukcí (SSK) se zabývá problematikou destruktivního a nedestruktivního testování stavebních materiálů a konstrukcí. Garantuje výuku v tomto vědním oboru. Úzce spolupracuje s dalšími středisky ústavu, především při řešení úkolů v oboru diagnostických metod a s dalšími ústavy FAST. Podílí se na přípravě akreditace vybraných zkoušek v laboratořích ústavu. Uplatňuje používání progresivních zkušebních metod v oboru.
 • Středisko experimentálního zkušebnictví (SEZ) se zabývá experimentálním zkoušením modelů, dílců a částí stavebních konstrukcí aktuálně nejvhodnějšími diagnostickými metodami, zajišťuje experimentální práce při řešení výzkumných projektů nejen ÚSZ, ale i dalších ústavů, s kterými úzce spolupracuje. SEZ je vybaveno lidským potencionálem i přístrojovým vybavením a ve spolupráci s ostatními pracovníky ÚSZ je schopno diagnostikovat většinu stavebních konstrukcí. Uplatňuje nejnovější poznatky při rozvoji diagnostických metod a zpracování příslušných zkušebních a hodnotících postupů. Bude usilovat o akreditaci netypických diagnostických zkoušek a postupů.
 • Středisko radiační defektoskopie (SRD) je pracoviště, které se komplexně zabývá problematikou ionizujícího záření ve stavebnictví a to od využívání záření (radiografická kontrola výztuže), přes jeho měření (přírodní radioaktivita, koncentrace radonu), až po ochranu před účinky ionizujícího záření.

 • Ústav zajišťuje výuku předmětů v magisterském studijním programu prezenční formě:
 • V 1. ročníku Stavební látky, Geologie a materiály (laboratorní výuka pro Fakultu architektury) a v angličtině Properties and Testing of Materials.
 • Ve 2. ročníku předmět Základy stavebního zkušebnictví.
 • Ve 3. ročníku předmět vyučovaný v angličtině Construction Materials and Segments.
 • Ve 4. ročníku předměty: Konstrukční materiály a dílce (obor S), Diagnostika konstrukcí (obor K), Zkušebnictví a řízení jakosti (obor E), Materiály pro rekonstrukci staveb (obory E a K) a Diagnostické metody ve stavebnictví (obor M)
 • V 5. ročníku předměty Jakost ve stavebnictví (obor S, zaměření TŘS), Stavební průzkum a rekonstrukce staveb (obor K, zaměření KON, DST) a spolupracuje na předmětu Diagnostika a rekonstrukce kovových konstrukcí.
 • V kombinované formě výuky zajišťuje předměty Vlastnosti a zkoušení stavebních látek (2. ročník) a Konstrukční materiály a dílce (4. ročník).
 • Dále ústav zajišťuje výuku doktorského studijního programu v předmětech Metody zkoušení hmot a konstrukcí, Teorie jakosti staveb a Radiační a diagnostické metody ve stavebnictví.
 • Ústav se podílí i na kurzech specializačního studia “Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky” zajišťovaného Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.