English

Ústav vodních staveb

Kód12430
ZkratkaVST
Adresa602 00 Brno, Žižkova 17
Telefon+420 541147751
Fax+420 541147752
E-mail2430@fce.vutbr.cz; vst@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/vst
Zaměstnanciseznam

 • Ústav vodních staveb
 • matematické modelování proudění vody v zemním a horninovém prostředí
 • matematické modelování kvality vody v síti vodních toků
 • matematické modelování prouděni vody v objektech vodních děl
 • matematické modelování napjatosti, přetvoření, stability a spolehlivosti vodohospodářských objektů
 • Laboratoř vodohospodářského výzkumu:
 • laboratorní modelový výzkum jezů, přehrad, vodních elektráren, plavebních zařízení vodních toků, odlehčovacích komor a vírových separátorů ve stokových sítích
 • hydraulický a modelový výzkum pevných a pohyblivých vzdouvacích konstrukcí - vtoků a vytoků hydraulických děl - proudění v zájmových úsecích vodních toků - splaveninového režimu a stability dna toků - prvků hydraulických tlakových okruhů
 • rozbor struktury proudu přesným měřením parametrů
 • kalibrace měřidel rychlosti a průtoku
 • přesné měření parametrů proudu na modelech a dílech

 • hydraulika
 • hydraulika podzemních vod
 • úpravy vodních toků
 • jezy
 • přehrady
 • vodní cesty a plavba
 • využití vodníi energie
 • vodní hospodářství
 • vodohospodářský výzkum
 • vodní stavitelství
 • úvod do inženýrství
 • provádění staveb
 • výuka v terénu
 • odborná exkurze
 • volitelné a doporučené předměty
 • komplexní projekt HH (z úprav toků, jezů, přehrad, využití vodní energie a vodních cest a plavby) a příslušné semináře

 • Poradenská a konzultační činnost:
 • - hydrotechnické výpočty vodohospodářských děl - povrchové toky, hydrotechnické objekty
 • - hydrodynamika podzemních vod
 • - malé vodní elektrárny
 • - odborné překlady
 • - posudky uzávěrů a hradících hydrotechnických konstrukcí
 • - posudky částí hydraulických okruhů (ztráty, tlaky, stabilita, energetická účinnost)
 • - posudky a návrh systémů pro měření průtoků
 • - úřední autoririzovaná měření rychlostí a průtoků na dílech
 • - problematika filtrační stability zemních materiálů