English

Ústav vodního hospodářství obcí

Kód12420
ZkratkaVHO
Adresa602 00 Brno, Žižkova 17
Telefon+420 541147721
Fax
E-mail2420@fce.vutbr.cz; vho@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://water.fce.vutbr.cz
Zaměstnanciseznam

 • Jímání a úprava vody
 • Doprava vody
 • Odvádění odpadních vod
 • Čištění odpadních vod
 • Odpadové hodpodářství

 • BP001 Výuka v terénu (V)
 • BP002 Stokování a čištění odpadních vod
 • BP003 Vodárenství
 • BP004 Jakost vody v povodí
 • BP006 Projekt vodárenství
 • BP007 Projekt stokování a ČOV
 • BP008 Obnova vodohospodářské infrastruktury
 • BP009 Inženýrské sítě
 • BP052 Vodojemy a čerpací stanice
 • BP053 Bakalářský seminář (V)
 • BP054 Hydrologie stokových sítí
 • BP055 Inženýrské sítě (S)
 • BP057 Odpadové hospodářství
 • BS001 Vodohospodářské stavby
 • MP001 Vodohospodářská infrastruktura
 • CP001 Balneotechnika
 • CP002 Vodohospodářský management
 • CP003 Operační a systémová analýza
 • CP004 Odborná exkurze
 • CP051 Inženýrské sítě
 • CP053 Vybrané statě z vodárenství
 • CP054 Čištění odpadních vod z průmyslu
 • CP055 Diplomový seminář I (V-VHO)
 • CP056 Vybrané statě ze stokování a ČOV
 • TP01 Městské inženýrství II
 • DP61 Čištění odpadních vod
 • DP62 Městské odvodnění
 • DP63 Vodárenství
 • DP64 Jakost vody v povodí
 • DP65 Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství

 • V rámci grantových úkolů řeší pracovníci ústavu vědeckovýzkumné úkoly v oblasti vodního hospodářství obcí a ochrany životního prostředí. Problematika se řeší jak modelovým výzkumem v laboratořích, tak i modelováním s využitím výpočetní techniky. Pracovníci ústavu jsou odpovědnými řešiteli grantů GAČR, MŠMT, MZe, ESF, MPO. Ústav je zapojen do řady mezinárodních projektů v rámci programů COST, Kontakt, 6. RP (MBR-TRAIN, ORFEUS) a podílí se na přípravě témat pro 7. RP. Pracovníci ústavu působí jako externí hodnotitelé národních projektů GAČR, MPO, MZe a zahraničních. Podrobnější informace o jednotlivých projektech lze nalézt na http://water.fce.vutbr.cz
 • Ústav organizuje nebo se spolupodílí na organizaci řady mezinárodních a národních konferencí, seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání, úzce spolupracuje s praxí, zejména s vodárenskými společnostmi v celé ČR.