English

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Kód12400
ZkratkaZEL
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147320
Fax+420 541147299
E-mail2400@fce.vutbr.cz; zel@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/zel/
Zaměstnanciseznam

 • Řešení problematiky spojené s návrhem a posuzováním moderních efektivních železničních konstrukcí a staveb v souvislosti se zvyšováním rychlosti vlaků.
 • Projektování železničních konstrukcí a staveb, železničních stanic-dopraven a stanovišť. Modernizace a optimalizace železničních tratí.
 • Stabilita a spolehlivost železničního svršku a spodku.
 • Dynamika železničních konstrukcí
 • Monitoring a diagnostika kolejových drah
 • Měření a analýza akusticko-vibračních parametrů drážních konstrukcí
 • Geografické informační systémy

 • Ústav zajišťuje výuku od 2.roč. bakalářského všeobecného studia a dále ve vyšších ročních studia magisterského a studia doktorského v předmětech Dopravní stavby,Železniční stavby a železniční konstrukce,Železniční stanice a uzly, Měřící technika a dynamika železničního provozu aj. a ve volitelných předmětech obsahujících problematiku vysokorychlostních tratí, kolejovou dopravu ve městech, rekonstrukce a modernizace drážních staveb a konstrukcí, přepravní systémy, mechanizace a provádění železničních staveb.

 • Ústav zaměřuje svoji vědeckovýzkumnou a hospodářskou doplňkovou činnostzejména do těchto oblastí:
 • -matematické modelování
 • -stabilita a spolehlivost železničního svršku a spodku, bezstyková kolej
 • -monitoring a diagnostika drážních staveb
 • -geometrické parametry koleje a automatizace projektování
 • -akusticko vibrační parametry
 • -tvorba odborných multimediálních pořadů pro prezentace odborné veřejnosti aj. Ústav spolupracuje s předními výrobci součástí drážních staveb, účastní se procesu tvorby a revizí evropských a národních norem aj.
 • Ústav je členem Technologické platformy sdružující téměř všechny organizace podílející se na realizaci drážních staveb.
 • Členové ústavu zasedají v národních a nadnárodních komisích a ve Vědecké radě ministra dopravy.