English

Ústav stavební mechaniky

Kód12250
ZkratkaSTM
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147361
Fax
E-mail2250@fce.vutbr.cz; stm@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.stm.fce.vutbr.cz
Zaměstnanciseznam

  • V rámci vědeckovýzkumného zaměření ústavu se řeší následující problémy: rozvoj teoretických metod stavební mechaniky, zdokonalování a automatizace metod statického a dynamického řešení stavebních konstrukcí s přihlédnutím k reálným vlastnostem materiálu, modelování a identifikace mechanických soustav v interakci s prostředím, rekonstrukce panelových objektů, vliv recyklovaného betonu na spolehlivost konstrukcí, teorie a řešení lanových a zavěšených konstrukcí, rozvoj moderních numerických metod, teorie spolehlivosti a numerické simulační metody, modelování spolehlivosti betonových vozovek, vliv imperfekcí na spolehlivost ocelových konstrukcí, degradační procesy a odhady životnosti konstrukcí, lomově-mechanické parametry materiálů na silikátové i jiné bázi, fraktalita lomových ploch/trhlin, identifikace parametrů modelů, neuronové sítě, vzpěr, nelineární dynamické systémy, chaotické chování.

  • Ústav zajišťuje výuku v magisterském studijním programu Stavební inženýrství v prezenční a distanční formě v předmětech Stavební mechanika, Statika stavebních konstrukcí, Pružnost a plasticita, Statická a dynamická analýza konstrukcí, Stavební dynamika a Automatizace statických výpočtů. Pro studenty zaměřené na statiku, automatizaci výpočtů a konstrukce staveb zajišťuje výuku v řadě volitelných předmětů (mj. Vybrané statě ze stavební mechaniky, Dynamika, Nelineární mechanika, Statické řešení základových konstrukcí, Statická a dynamická analýza konstrukcí, Spolehlivost stavebních konstrukcí, Mechanika materiálu, Lomová mechanika atd.). Velká pozornost se věnuje užití moderních numerických metod a aplikacím softwarových produktů (ANSYS, LS-DYNA, ATENA, NEXIS). Výuka některých předmětů je zajišťována v anglickém jazyce. Ústav též zajišťuje výuku v doktorském studiu v oboru Teorie konstrukcí.