English

Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Modelling of tunnel lining degradation, příspěvek na konferenci Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018, ISBN 978-953-8168-25-3, University of Zagreb, Zagreb, 2018

2017

 1. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., STANOVENÍ HODNOT VSTUPNÍCH PARAMETRŮ POKROČILÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU PRO STŘÍKANÝ BETON, příspěvek na konferenci 45. konference ZS Brno 2017, ISBN 978-80-87920-05-3, Česká geotechnická společnost ČSSI, Brno, 2017
 2. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Stabilitní posouzení sypané hráze metodou mezních stavů , příspěvek na konferenci , 2017
 3. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Advanced Material Model for Shotcrete – Calibration of Hardening Parameters, , ISBN 978-961-94088-1-0, Institute of Metals and Technology, Ljubjlana, 2017
 4. CHALMOVSKÝ, J.; ZÁVACKÝ, M.; MIČA, L., Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining, příspěvek na konferenci Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017) 21–22 September 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1757-899X, Praha, 2017
 5. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; KALA, Z., SKUODIS, Š,; NORKUS, A; ŽILIONIENE, D, Statistical-numerical analysis for pullout tests of ground anchors, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2017
 6. CHORAZY, T.; ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Výstup plnění partnerské smlouvy ze dne 29. 9. 2015 k řešení a realizaci projektu "Vytvoření partnerské spolupráce mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS, , VUT v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, Brno, 2017
 7. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J., Determination of limit values for safety assessment of embankment dam, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
 8. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M., Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5524-5, LITERA Brno, Brno, 2017

2016

 1. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A., P. Tichý, Full-scale testing of Ground Anchors in Neogene Clay, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, Elsevier, Vilnius, Lithuania, 2016

2015

 1. FRANKOVSKÁ, J.; KOPECKÝ, M.; PANUŠKA, J.;, CHALMOVSKÝ, J., Numerical Modelling of Slope Instability, příspěvek na konferenci World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2015); Proceedings of a meeting held 7-11 September 2015, Prague, Czech Republic., ISSN 1878-5220, ISBN 9781510812208, Praha, 2015
 2. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. , An innovative approach to the design of ground anchors, příspěvek na konferenci SGEM2015 Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-32-2, 2015
 3. CHALMOVSKÝ, J.; MICA. L, Inovativní přístup k návrhu předepjatých zemních kotev, příspěvek na konferenci , 2015
 4. CHALMOVSKÝ, J., Stanovení vstupních parametrů materiálového modelu Mmultilaminate Model for Stiff Soils, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

 1. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A., Odvození návrhových parametrů horninových kotev z kontrolních zkoušek, příspěvek na konferenci Geotechnika 2014 - Konštrukcie, technológie a riziká, ISBN 978-80-248-3519-8, 2014
 2. CHALMOVSKÝ, J., ŠTEFAŇÁK, J., MIČA, L., Statisticko - numerická analýza horninových kotev, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2014
 3. CHALMOVSKÝ, J., Základy matematického modelování v geotechnice s využitím programu Plaxis, , ISBN 978-80-214-4938-1, Brno, 2014
 4. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J., Využití statistických a numerických metod pro stanovení únosnosti horninových kotev, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 5. CHALMOVSKÝ, J., Vliv progresivní deformace na kořenovou únosnost horninové kotvy – aplikace MKP, příspěvek na konferenci Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov zo seminára.Kočovce,SR, 21.-22.1.2014, ISBN 978-80-227-4123-1, 2014

2013

 1. MIČA, L.; HORÁK, V.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R., Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo; POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE, , Brno, 2013
 2. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L., Influence of Pressure Grouting on the Anchors Carrying Capacity in Fine Grained Soil, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2013
 3. CHALMOVSKÝ, J., Zhodnocení dostupných způsobů výpočtu únosnosti kořene zemních kotev v soudržných zeminách, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4670-0, 2013
 4. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L., Výpočet únosnosti zemní kotvy s využitím metody konečných prvků a srovnání s analytickými, empirickými postupy, příspěvek na konferenci Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve - Zborník príspevkov zo seminára, ISBN 978-80-227-3857-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2013

2012

 1. CHALMOVSKÝ, J.; RAČANSKÝ, V., Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2012
 2. CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R., Analýza deformace pažící konstrukce s použitím rovinného a prostorového numerického výpočtu, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, 2012

2011

 1. MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; RAČANSKÝ, V., Numerická analýza pažení stavebních jam, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-773-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2011
 2. CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; MIČA, L., SOLDIER PILE WALLS 3D NUMERICAL ANALYSIS OF SOLDIER PILE EMBEDMENT, příspěvek na konferenci XI International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications, ISBN 978-84-89925-23-6, CIMNE, Barcelona, 2011
 3. FIALA, R.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L., 3D Numerical analysis of non-rectangular shaft, příspěvek na konferenci 1st International Congress on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe "USING UNDERGROUND SPACE", ISBN 978-953-55728-6-2, Croatian Society for Concrete Engineering and Construction Technology, Dubrovnik, 2011

2010

 1. MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; RAČANSKÝ, V., TECHNOLOGICAL TUNNEL CENTRE - NUMERICAL ANALYSIS BY USING DIFFERENT CONSTITUTIVE MODELS, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný