English

Ing. Jana Uhrová – seznam publikací

2014

 1. SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; BEDNÁŘ, M., The Influence of Conservation Measures, Limiting Soil Degradation, on the Quality of Surface Water Resources, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, ISBN 1307-6892, Japonsko, 2014

2012

 1. PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; LAGOVÁ, M., Degradace půdy vlivem eroze v České republice a v Norsku, kapitola v REGENERACE - REKULTIVACE - REVITALIZACE KRAJINY, ISBN 978-80-7375-683-3, Mendelova univerzita v Brně,, Brno, 2012
 2. UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., VYUŽITÍ SYSTÉMU DMT 10.0 PŘI PROSTOROVÉM PLÁNOVÁNÍ KRAJINY, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, LITERA BRNO, Brno, 2012

2011

 1. VAŠINOVÁ, K.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 2. PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J., KVANTIFIKACE VODNÍ EROZE V DRAHÁCH SOUSTŘEDĚNÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU, kapitola v Degradace a regenerace krajiny, ISBN 978-80-7375-583-6, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011
 3. UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., ZÁSADY TVORBY DIGITÁLNÍHO MODELU TERÉNU V PROSTŘEDÍ MICROSTATIONU JAKO PODKLAD PRO PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ KRAJINY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2011
 4. UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., ZÁSADY TVORBY DIGITÁLNÍHO MODELU TERÉNU V PROSTŘEDÍ MICROSTATIONU JAKO PODKLAD PRO PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ KRAJINY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-76-3, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2011
 5. DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; TESAŘ, M., EFFECT OF LAND CONSOLIDATION AND WATERSHED CONSERVATION MANAGEMENT ON WATER QUALITY IN HUBENOV WATER RESOURCE, , ISSN 0009-2770, Česká společnost chemická, Brno, 2011
 6. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J., Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 7. DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PODHRÁZSKÁ, J., Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Praha, 2011
 8. PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J., Přímé měření objemu vodní eroze v povodí, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, CERM, Brno, 2011

2010

 1. PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J., KVANTIFIKACE VODNÍ EROZE V DRAHÁCH SOUSTŘEDĚNÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU, , ISBN 978-80-7375-456-3, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2010
 2. UHROVÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V., Volumetrická kvantifikace erozních procesů v ploše povodí, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 3. PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V., Retenční schopnost povodí Jičínky za povodně v červnu roku 2009, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 4. PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J., Rozbor faktorů ovlivňujících erozní a odtokové poměry v povodí Luhy a Jičínky při povodni roku 2009, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2010 - Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02260-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, 2010

2009

 1. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009, příspěvek na konferenci Říční krajina 6, ISBN 978-80-244-2358-6, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2009
 2. UHROVÁ, J., Vývoj protierozních opatření v povodí Lubě způsobený změnou faktoru erozní účinnosti deště, příspěvek na konferenci Venkovská krajina 2009, ISBN 978-80-87154-65-6, Lesnická práce, s.r.o., Brno, 2009
 3. UHROVÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M., Erosive risk in the river-basin of Lubě with different climatic factor, příspěvek na konferenci II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists 20-22 May 2009 , Poznań, Poland, ISBN 978-83-926896-1-4, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznanskiej, Poznań, Polsko, 2009
 4. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., Vyhodnocení přímého měření ztráty půdy v rámci vegetačního období, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 5. UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; HOŠKOVÁ, V., Míra erozního ohrožení v závislosti na R-faktoru, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 6. PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J.; HOŠKOVÁ, V., Změny digitálního modelu terénu a analýz na něm provedených, ovlivněné změnou velikosti gridové buňky, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 7. UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; HOŠKOVÁ, V., NÁVRH PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V PLOŠE POVODÍ V PROGRAMU ARC GIS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, CERM, Brno, 2009

2008

 1. UHROVÁ, J., Porovnání vybraných metod pro kvantifikaci erozního smyvu v povodí Loučkového potoka, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný