English

Ing. Karel Hrich, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment, , ISSN 2457-3248, Bucharest, Romania, 2018

2017

 1. SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Suitability of denitrifying woodchip bioreactor outflows for use in irrigation, příspěvek na konferenci MendelNet 2017 - Proceedings of 24th International PhD Students Conference, ISBN 978-80-7509-529-9, Mendel University in Brno, Brno, 2017
 2. MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M., Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media, článek v Plant, Soil and Environment (PSE), ISSN 1805-9368, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha, 2017
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K., Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water, příspěvek na konferenci 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland, ISBN 978-80-905483-3-6, ENKI, o.p.s, Třeboň, Třeboň, 2017
 4. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017, ISBN 978-80-263-1322-9, 2017
 5. SCHRIMPELOVÁ, K.; MARŠÁLKOVÁ, E.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Leachability of denitrifying bioreactor fillings, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-09-6, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017
 6. MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A;, BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Assessment of river water quality in the Moravian Karst, Czech Republic, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017

2016

 1. HRICH, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, R., Halogenované organické látky na ČOV Brno, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 2. MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K., Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z., Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic , příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-66-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016

2015

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Sovak, 2015
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015
 3. HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R., Inhibice nitrifikace a denitrifikace vybranými látkami, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, ISBN 978-80-263-0884-3, Tribun EU s.r.o., Brno, 2015

2013

 1. HRICH, K., Rozklad aminokyselin v aktivovaném kalu, příspěvek na konferenci VODA 2013 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0506-4, Tribun EU s.r.o., Brno, 2013

2011

 1. HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R., Dusíkaté organické látky v komunálních odpadních vodách, příspěvek na konferenci VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0045-8, Tribun EU s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. HRICH, K.; GRODA, B., Content changes of adsorbable organically bound halogens during sludge centrifugation and drying, článek v Research in agricultural engineering, ISSN 1212-9151, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha, 2010
 2. MALÁ, J.; MALÝ, J.; HRICH, K.; VYBÍRALOVÁ, P., Denitrifikace v oxickýxh podmínkách, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2010, ISBN 978-80-89088-94-2, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Vydavaťelstvo VÚP-NOI, Bratislava, 2010
 3. HRICH, K.; GRODA, B., Relationship Between Centrifugation and Drying of Sludge and The Organic Halogenes, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelinanae Brunensis, Brno, 2010
 4. LAGOVÁ, M.; HRICH, K., Vybrané jakostní ukazatele příměstského toku, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010

2009

 1. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K., Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 2. HRICH, K.; MALÁ, J.; LAGOVÁ, M., Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2009
 3. MALÁ, J.; HRICH, K.; MALÝ, J., Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, ISBN 978-80-7399-687-1, Asociace čistírenských expertů České Republiky, Brno, 2009

2008

 1. HRICH, K.; MALÁ, J., Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008 - sborník posterov, ISBN 978-80-89088-68-3, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2008
 2. MALÁ, J.; HRICH, K.; ŠIROKÝ, P., Úbytek dusíku v procesu biologické nitrifikace, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008 - sborník posterov, ISBN 978-80-89088-68-3, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2008
 3. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P.; HRICH, K., Questions and Possibilities for Suburban Watercourse Restoration, příspěvek na konferenci 4th ECRR International Conference on River Restoration, University of Nottingham, England, Nottingham, 2008
 4. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K., Comprehensive approach to restoration of small water courses in suburban areas (case study from the Czech Republic), , European Centre for River Restoration, Venice, 2008
 5. HRICH, K., MONITOROVÁNÍ AOX V KALU A ODPADNÍCH VODÁCH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 6. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K., Malé vodní toky v zemědělské krajině, příspěvek na konferenci Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků, ISBN 978-80-244-1890-2, Olomouc, 2008

2007

 1. MALÁ, J.; HRICH, K.; KELNAROVÁ, T., Vodní tok znečištěný splaškovými vodami, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, CERM, Brno, 2007
 2. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P.; HRICH, K.; MODRÁ, H., Hlavní polutanty malých toků v zemědělské krajině, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný