English

Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKA, J., The methods for field assessment of rill erosion in the Czech Republic , příspěvek na konferenci 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015. Conference Proceedings. Soils., ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-37-7, Albena, Bulgaria, 2015
 2. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. et al., Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, TESNOV 17, PRAGUE, 117 05, CZECH REPUBLIC, Praha, 2015

2014

 1. SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; BEDNÁŘ, M., The Influence of Conservation Measures, Limiting Soil Degradation, on the Quality of Surface Water Resources, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, ISBN 1307-6892, Japonsko, 2014
 2. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., The new volumetric approach for field measurements of rill erosion, , ISBN 979-605-63090-21, Pazar Mah, Samsun, Turkey, 2014
 3. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; CHLUBNA, L.; VÁCHALOVÁ, R., Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control, článek v ECOLOGICAL ENGINEERING, ISSN 0925-8574, ELSEVIER SCIENCE BV, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014
 4. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V., The methods for field assessment of rill and ephemeral gully erosion in Czech Republic, , Italy, 2014

2013

 1. DRONGOVÁ, K.; SOBOTKOVÁ, V., Projevy vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku, článek v Littera Scripta, ISSN 1805-9112, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2013

2012

 1. PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; LAGOVÁ, M., Degradace půdy vlivem eroze v České republice a v Norsku, kapitola v REGENERACE - REKULTIVACE - REVITALIZACE KRAJINY, ISBN 978-80-7375-683-3, Mendelova univerzita v Brně,, Brno, 2012

2011

 1. ŠKODA, S.; VÁCHAL, J.; TESAŘ, M.; VÁCHALOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V., Reflection of underlying rocks in chemistry of underground and surface waters, , ISSN 0009-2770, Česká společnost chemická, Brno, 2011
 2. ŠKODA, S.; VÁCHAL, J.; TESAŘ, M.; VÁCHALOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V., Reflection of underlying rocks in chemistry of underground and surface waters, , Česká společnost chemická, Brno, 2011
 3. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J., Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 4. DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PODHRÁZSKÁ, J., Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Praha, 2011
 5. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J., Možnosti měření projevů vodní eroze objemovou kvantifikací erozních rýh, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2011
 6. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PODHRÁZSKÁ, J.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; PÁRTLOVÁ, P., Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy, příspěvek na konferenci Hydrologie malého povodí 2011, ISBN 978-80-02-02290-9, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha, 2011
 7. ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; CHLUBNA, L.; DRBAL, K.; SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, VUV T.G.M., v.v.i., Praha, 2011
 8. DUMBROVSKÝ, M., KAMENÍČKOVÁ, I., PODHRÁZSKÁ, J., PAVLÍK, F., SOBOTKOVÁ, V., Evaluation of soil conservation technologies from the perspective of selected hydro-physical soil properties, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, MENDELU, Brno, 2011

2010

 1. SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L., Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2010
 2. DUMBROVSKÝ, M., HOŠKOVÁ, V., PODHRÁZSKÁ, J., VAŠÍNOVÁ, K., Trends in soil degradation in the upper Svratka river basin (Czech Republic), článek v MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, ISSN 1210-8812, INSTITUTE OF GEONICS ASCR, v.v.i., Brno, 2010
 3. UHROVÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V., Volumetrická kvantifikace erozních procesů v ploše povodí, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 4. DRBAL, K.; DUMBROVSKÝ, M.; OŠLEJŠKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, V., DZURÁKOVÁ, M., Vyjádření povodňových rizik vyplívajících z povodňových srážek, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 5. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; CHLUBNA, L., Vliv umístění liniového protierozního opatření na zanášení koryta toku., příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CEERM, Brno, 2010
 6. PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V., Retenční schopnost povodí Jičínky za povodně v červnu roku 2009, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 7. SOBOTKOVÁ, V., Zkonstruování erodoměru a jeho následná aplikace na modelové lokalitě, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010. 12. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009, příspěvek na konferenci Říční krajina 6, ISBN 978-80-244-2358-6, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2009
 2. DUMBROVSKÝ, M.; TRANTINOVÁ, M.; HOŠKOVÁ, V., Výsledky inventarizace zemních teras v České republice, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2008, ISBN 978-80-903258-7-6, PowerPrint, Praha, 2009
 3. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V., Příspěvek k řešení návrhu komplexních pozemkových úprav na terasách, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2008, ISBN 978-80-903258-7-6, PowerPrint, Praha, 2009
 4. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Zhotovení zařízení potřebných pro zaměření a objemovou kvantifikaci erozních rýh., příspěvek na konferenci Venkovská krajina 2009, ISBN 978-80-87154-65-6, Lesnická práce, s.r.o., Hostětín, 2009
 5. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Evaluation of Metering Soil Loss Directly in Terrain, příspěvek na konferenci II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, 20-22 May 2009 , Poznań, Poland, ISBN 978-83-926896-1-4, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 6. UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; HOŠKOVÁ, V., Míra erozního ohrožení v závislosti na R-faktoru, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 7. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., Vyhodnocení přímého měření ztráty půdy v rámci vegetačního období, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 8. PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J.; HOŠKOVÁ, V., Změny digitálního modelu terénu a analýz na něm provedených, ovlivněné změnou velikosti gridové buňky, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 9. UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; HOŠKOVÁ, V., NÁVRH PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V PLOŠE POVODÍ V PROGRAMU ARC GIS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, CERM, Brno, 2009

2008

 1. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Možnosti kvantifikace erozního smyvu přímým měřením objemu erozních rýh, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2008, ISBN 978-80-903258-7-6, PowerPrint, Praha, 2008
 2. DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S.; HOŠKOVÁ, V., The approach in optimization of Inegrated territory protection design, , ISBN 978-80-244-2358-6, TeQ, Comércio Internacional, lda, Portugalsko, Aveiro , 2008
 3. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V., The Soil and Water Conservation through the Process of Land Consolidation in the Czech Republic, , ISBN 978-80-244-2358-6, TeQ, Comércio Internacional, lda, Portugalsko, Canelas VNG, 2008
 4. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V., Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení, příspěvek na konferenci Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území. Sborník z meziregionálního odborného semináře., ISBN 978-80-86671-52-9, Ústí nad Labem, 2008
 5. HOŠKOVÁ, V., KOMPLEXNÍ NÁVRH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V PLOŠE POVODÍ BÍLÉHO POTOKA, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, MLOK, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V.; TRANTINOVÁ, M., GIS ANALÝZY PRO IDENTIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH RIZIKOVÝCH PLOCH PRO TVORBU POVRCHOVÉHO ODTOKU, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, Econ publishing, s.r.o., Brno, 2007
 2. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., RIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STABILITU SVAHŮ ZEMNÍCH TERAS, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, Econ publishing, s.r.o., Brno, 2007
 3. HOŠKOVÁ, V., Rekultivace a revitalizace zemních teras, příspěvek na konferenci VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, ISBN 978-80-8073-791-7, Tecnická univerzita v Košiciach, Košice, 2007
 4. HOŠKOVÁ, V., Implementation of the land consolidation on the bench terraces, , ISBN 978-80-8069-870-6, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2007
 5. HOŠKOVÁ, V., Provádění pozemkových úprav na zemních terasách, příspěvek na konferenci ENVIRO NITRA 2007, ISBN 978-80-552-0054-5, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2007
 6. HOŠKOVÁ, V., Zemní terasy a možnosti jejich rekultivace a revitalizace, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, CERM, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný