English

Ing. David Duchan, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M., Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5524-5, LITERA Brno, Brno, 2017
 2. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Stormwater Infiltration Facilities-Philosophy, Design., článek v International Journal of Water Resources and Arid Environments, ISSN 2079-7079, PSIPW Prince Sultan Institute for Environmental, Water & Desert Research, King Saud University Riyadh Kingdom Of Saudi Arabia , 2017

2016

 1. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Stormwater Infeltration Facilities-Phylosophy, Design, příspěvek na konferenci 7th International Conference on Water Resources and Arid Environments 2016, ISBN nemá, 2016
 2. ALHASAN, Z.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., The probabilistics solution of dike breaching due to overtopping, příspěvek na konferenci Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change, ISBN 978-1-138-02977-4, IAHR, Liege, Belgium, 2016
 3. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Hydraulic design of storm water infiltration facility including uncertainties, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendelova univerziat v Brně, Brno, CZ, 2016
 4. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; DUCHAN, D., Odborná zpráva - Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnávání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2016

2015

 1. DUCHAN, D.; MAZÁČ, P.; MUZIKÁŘ, R.; KOŘÍNKOVÁ, I., Problematika posouzení možnosti vsakování srážkových vod v rámci geologického průzkumu, , ISBN 978-80-214-5298-5, Brno, 2015
 2. DUCHAN, D.; MAZÁČ, P.; KOŘÍNKOVÁ, I.; POPELÁŘOVÁ, V.; MUZIKÁŘ, R.; KUCHOVSKÝ, T.; ZACHOVAL, Z., Vyhodnocení a porovnání výsledků vsakovacích zkoušek s laboratorními zkouškami v návaznosti na fyzikální parametry a typy zemin, , ISBN 978-80-214-5297-8, Brno, Česká republika, 2015
 3. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Modelling of open channel flow with FLOW-3D, příspěvek na konferenci 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE), ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 4. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Considering Uncertainties in Design of Stormwater Infiltration Facility, příspěvek na konferenci 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE), ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 5. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D., Zohlednění nejistot při návrhu zařízení pro vsakování dešťových vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2015

2014

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; DUCHAN, D.; ROUŠAR, L., 2D EXPERIMENTS WITH INFILTRATION OF WATER, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 2. ALHASAN, Z.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; DUCHAN, D., Kritičeskij gidravličeskij gradient jedinoabraznych adnarodnych stěklannych granul, , Vedeneev All-Russian Research Institute for Hydroengineering (VNIIG), Sankt-Peterburg, Russia, 2014

2012

 1. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Povodňové ohrožení z pohledu účinků podzemních vod, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST VUT, Praha, 2012

2010

 1. ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D., Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy. Etapa 0006 - Zbraslav - Radotín. Část Zbraslav. Posouzení vlivu podzemní vody na domovní studny a sklepy., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010

2009

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; MENŠÍK, M.; DUCHAN, D., Softwarové prostředky pro řešení proudění podzemní vody-Dílčí zpráva. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; STARA, V., VD Těrlicko, přeložení potrubí z levé spodní výpusti - studie, , VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M., Generel odvodnění města Brna.Vymezení rizikových zón nástupu hladiny podzemní vody při povodních.., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 2. JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; DRÁB, A.; KHADDOUR, A., Evalution of risks related to ground water regime changes., příspěvek na konferenci The International Conference on Water Resources and Arid Environment 2008, ISBN nemá, Riyadh, Saudi Arabia, 2008
 3. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M., Nová Zbrojovka - Brno.Modelové posouzení režimu proudění podzemní vody v prostoru výstavby areálu Brno - Nová Zbrojovka, K4, a.s., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 4. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Application of Space Random Fields in Evaluation of Changes of Ground Water Flow Regime, příspěvek na konferenci IAHR International Groundwater Symposium 2008. Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications, ISBN 978-975-518-297-1, IAHR, Istambul,TR, 2008
 5. DRÁB, A.; JANDORA, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Protipovodňová opatření na toku Loučka - posouzení efektivity navrhovaných protipovodňových opatření, , Město Valašské Meziříčí, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008

2007

 1. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Využití prostorových náhodných polí při rizikové analýze, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 2. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Užití prostorových náhodných polí pro výpočty proudění podzemní vody, , Praha, 2007
 3. DRÁB, A. a kol., Generel odvodnění města Brna, Část vodní toky, Riziková analýza záplavových území, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 4. ČEJP, J.; DUCHAN, D., Using ARCGIS 9.X for 2D shallow water flow modeling, příspěvek na konferenci Budownictwo z. 112, Wydawnictwo Politechniky Slaskiej, Polsko, Gliwice, 2007
 5. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; DRÁB, A., Využití prostorových náhodných polí pro modelování proudění podzemní vody, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 978-80-227-2729-7, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2007
 6. DUCHAN, D.; DRÁB, A., Řešení úloh proudění podzemní vody v prostředí ArcGIS - aplikace metody náhodných polí, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 7. DUCHAN, D., Využití prostorových náhodných polí při řešení úloh proudění podzemní vody, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 14.-15. května 2007, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-01-03681-5, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2007
 8. DRÁB, A.; ŠULC, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Zpracování ekonomického pořadí využití hydroenergetického potenciálu 12 profilů řek pro zřízení MVE, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007

2006

 1. DUCHAN, D.; DRÁB, A., Využití prostorových náhodných polí při řešení úloh proudění podzemní vody, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 2. DUCHAN, D., Užití MODFLOW pro výpočty proudění podzemní vody v prostředí ArcGIS, příspěvek na konferenci WORKSHOP Adolfa Patery 2006 - Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 80-01-03603-0, ČHMÚ Praha, Praha, 2006
 3. DUCHAN, D., Užití MODFLOW pro výpočty proudění podzemní vody v prostředí ArcGIS, , CVUT, Praha, 2006
 4. DUCHAN, D.; DRÁB, A.; JULÍNEK, T., Hodnocení rizik v důsledku změn režimu podzemních vod, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Hradec Králové, CZ, 2006
 5. DUCHAN, D., Groundwater flow modeling in ArcGIS, příspěvek na konferenci , Athény,Řecko, 2006
 6. DRÁB, A.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Využití GIS při analýze rizik spojených s průsaky v oblastech s mobilními protipovodňovými prvky, příspěvek na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě, ISBN 80-86633-50-0, 2006

2005

 1. DRBAL, K.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.; KOLEČKÁŘOVÁ, G., Návrh metodiky stanovování povodňových rizik a škod v záplavovém území a její ověření v povodí Labe - Návrh metodiky stanovování povodňových řizik a škod v záplavovém území, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, ISBN 0-000-00000-0, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 2. DRBAL, K.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.; KOLEČKÁŘOVÁ, G., Návrh metodiky stanovování povodňových řizik a škod v záplavovém území a její ověření v povodí Labe - Etapová zpráva za rok 2005, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, ISBN 0-000-00000-0, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 3. DUCHAN, D., Využití metody rizikové matice při rizikové analýze záplavových území, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2005, ISBN 80-214-2830-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. DRÁB, A., DUCHAN, D., Floodplain Risk Analysis with ArcGIS, , 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný