English

Ing. Jan Ručka, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KORABÍK, M., Pressure as an Operating Factor Influencing Water Consumption and Its Unevennes:Real Case Study, , ISBN 978-953-8168-23-9, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2018
 2. RUČKA, J.; HOLEŠOVSKÝ, J.; SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic, článek v Water, ISSN 2073-4441, MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2018
 3. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Sensitivity analysis of water consumption in an office building , článek v E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sceinces, Paris, France, 2018
 4. RAJNOCHOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Drinking Water Supply without Use of a Disinfectant, článek v E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sciences, Paris, Francie, 2018
 5. RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J., Zásady získávání a přípravy dat pro kalibraci modelu jakosti pitné vody ve vodovodní síti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M., Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue, článek v MM Science Journal, ISSN 1805-0476, MM Science Journal, Prague, Czech Republic, 2017
 2. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody, příspěvek na konferenci Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017, ISBN 978-80-227-4749-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2017
 3. KORABÍK, M.; RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T., Změny způsobu dezinfekce pitné vody ve Vsetíně, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Mgr. Pavel Fučík, Praha, 2017
 4. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Influence of pressure, temperature and humidity on water consumption, , Figshare, London, UK, 2017
 5. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2017

2016

 1. ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; RUČKA, J., Design of Test Device for Automatic Pressure Sewerage Control Unit, příspěvek na konferenci Mechatronika 2016, ISBN 978-80-01-05882-4, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Praha, 2016
 2. RUČKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J., DESIGN OF THE PUMP CONTROLLER OF THE LOW PRESSURE SEWER NETWORK, článek v MM Science Journal, ISSN 1805-0476, MM Science Journal, Praha, 2016
 3. RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T., Risk analysis of the drinking water supply system of the small village, článek v MM Science Journal, ISSN 1805-0476, MM Science Journal, Praha, 2016
 4. RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; ZVEJŠKA, T., Interpretace minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2016, ISBN 978-80-905716-2-4, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, ČR, 2016

2015

 1. RUČKA, J.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; SUCHÁČEK, T., Aspects of pressure sewerage system design, článek v MM Science Journal, ISSN 1803-1269, MM Science Journal, Praha, 2015
 2. RUČKA, J., Generely zásobování vodou, , Centroprojekt Group, a.s., Zlín, 2015
 3. RUČKA, J., Review Article Risk analysis for UE_LOW operational pressure in intermittent water supply systems - Mzayan Alayoubi, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.; ANDRŠ, O., Simulation Modelling of Water-supply Network as Mechatronic System, příspěvek na konferenci Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics –Mechatronika 2014, ISBN 978-80-214-4817-9, VUT v Brně, Brno, 2014
 2. RUČKA, J.; KOVÁŘ, J., Řízené proplachy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Provoz vodovodů a kanallizací 2014, ISBN 978-80-87140-36-9, Medim, spol. s r.o., Líbeznice, ČR, 2014
 3. KOVÁŘ, J.; RUČKA, J., Some notes to the using of GA for pump scheduling in real-time regime, příspěvek na konferenci 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122), ISSN 1803-3814, ISBN 978-80-214-4984-8, VUT, Brno, ČR, 2014
 4. RUČKA, J.; KOVÁŘ, J., Prevention of discoloration events in water distribution systems, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 70, ISSN 1877-7058, University of Exeter, Exeter, UK, 2014

2013

 1. KOVÁŘ, J.; RUČKA, J., Software Tool for Calibration of Hydraulic Models of Water-Supply Networks, příspěvek na konferenci Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, ISBN 978-3-319-02293-2, Springer, London, 2013
 2. RUČKA, J., Navrhování tlakové kanalizace, , ISBN 978-80-86020-77-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2013

2012

 1. RUČKA, J.; KORABÍK, M.; LIBOSVÁR, D.; KOCŮR, P., Prevence vzniku zákalu ve vodovodní síti města Vsetín, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2012, ISBN 978-80-260-1468-3, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2012
 2. RUČKA, J., Review Article - Undesired events list for intermittent water supply systems - PhD students Ing. Mzayan Alayoubi (Apollo 96998), , VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, ČR, 2012

2011

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Specifické technické školení _ Vybrané statě z vodárenství, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011

2010

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P., Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-7204-703-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010
 2. RUČKA, J., Riziková analýza vodárenských distribučních systémů, , VÚT FAST Brno, Brno, 2010
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; PUMANN, P.; HLAVÁČ, J.; SVOBODA, M., WaterRisk - Analýza rizik veřejných vodovodů, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-676-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o., Košice, Slovensko, 2010
 5. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2010, ISBN 978-80-254-6368-0, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2010

2009

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V., Analýza rizik vodojemů, příspěvek na konferenci Vodojemy 2009, SOVAK ČR, Praha, 2009
 2. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T., Analýza rizik vodárenských systémů, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ISBN 978-80-87140-15-4, SOVAK ČR, Líbeznice, 2009
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Hazard identification and risk analysis of water supply systems, kapitola v Strategic Asset Management of Water Supply and Wastewater Infrastructures, ISBN 1-84339-186-4, IWA Publishing, Londýn, UK, 2009
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Pitná voda, ISBN 978-80-969974-2-8, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Bratislava, 2009
 5. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T., Risk analysis of urban water supply systems, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, VUT v Brně, Brno, ČR, 2009
 6. RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L.; KADLECOVÁ, V., Zákal ve vodovodní síti, metody predikce jeho vzniku a šíření, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2009, ISBN 978-80-254-3935-7, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2009
 7. TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J.; RUČKA, J., Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2009

2008

 1. TUHOVČÁK, L. a kol., Identifikace a hodnocení rizik při výrobě a distribuci pitné vody, příspěvek na konferenci Identifikace a hodnocení rizik při výrobě a distribuci pitné vody, VUT v Brně, Brno, 2008
 2. TUHOVČÁK, L. a kol., Kvantifikace rizik vybraných nežádoucích stavů ve vodárenských distribučních systémech, příspěvek na konferenci Pitná voda 2008, ISBN 978-80-254-2034-8, W&TEAM, České Budějovice, 2008
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Implementace teorie analýzy rizik v systémech veřejného zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Pitná voda 2008, ISBN 978-80-254-2034-8, W&TEAM, České Budějovice, 2008
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; PAPÍRNÍK, V., Analýza rizik nežádoucích stavů vodárenských systémů, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, ÚVHO, Brno, 2008
 5. RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; TUHOVČÁK, L.; MERGL, V., Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2008
 6. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V., CASE A4: Implementation of FMECA method in evalution of risks in water supply systems - Czech case study, kapitola v Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure, ISBN 978-82-536-1003-0, COST Office, SINTEF, Brusel, 2008
 7. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Risk analysis concepts and methods - detailed methods, kapitola v Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure, ISBN 978-82-536-1003-0, COST Office; SINTEF, Brusel, 2008

2007

 1. PAPÍRNÍK, V.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Analýza rizik vodojemů, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, VUT v Brně, Brno, 2007
 2. TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; RUČKA, J.; JUHAŇÁK, T., Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů - projekt WaterRisk, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, CERM, Brno, 2007
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Hazard identification and risk analysis of water supply systems, příspěvek na konferenci LESAM 2007, IWA, Lisabon, Portugalsko, 2007
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; MERGL, V., Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou - projekt WATERRISK, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2007
 5. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J., WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2007, ISBN 978-80-239-8740-9, Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, 2007

2006

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Analýza rizik vodárenských distribučních systémů, příspěvek na konferenci Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie, ISBN 80-232-0270-7, STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, Tatranská Štrba, 2006
 2. PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice, , 2006
 3. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z., Technical audit of the water distribution network, příspěvek na konferenci 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006, IWA, Benjing, Čína, 2006
 4. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 5. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 6. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 7. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Analýza rizik vodárenských distribučních systémů, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2006, ISBN 80-239-6523-9, Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, 2006
 8. RUČKA, J.; SVOBODA, M., RISK STRUCTURING OF WATER SUPPLY SYSTEMS, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3111-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 9. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z., Technical audit of the water distribution network, článek v Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, IWA Publishing, Velká Británie, 2006

2005

 1. TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav, The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators, , 2005
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU, ISBN 80-01-03272-8, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2005
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Small and Medium-Sized Water Suplies: The Czech Republic, příspěvek na konferenci 2nd WEKNOW Conference: Conference Proceedings, Kiwa Water Research, Bratislava, Slovenská republika, 2005
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Risk Analysis of Water Distribution Systems, příspěvek na konferenci Security of Water Supply Systems: From Source to Tap, NATO, Murter, Chorvatsko, 2005
 5. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Technický audit vodovodní sítě, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2005, ISBN 80-239-4453-3, Zlín, Česká republika, 2005
 6. RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L., Využití neuronových sítí pro predikci poruchovosti vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2830-9, VUT v Brně, Brno, 2005

2004

 1. CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J., 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků, , ISBN 80-7204-360-9, Brno, 2004
 2. TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., SVOBODA, M., Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, 2004
 3. TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., VRBKOVÁ, P., VIŠČOR, P., Testing of CARE-W in Brno water distribution network, , 2004
 4. TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J., Hodnocení technického stavu vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, SOVAK, Praha, Česká republika, 2004
 5. KUČERA, T.; RUČKA, J., Závěrečná fáze testování modulu ARP pro roční plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-7204-338-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 6. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2004, VaK Zlín, Zlín, 2004

2003

 1. TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T., Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci 8. konference o bezvýkopových technologiích, CzSTT, Praha, Česká republika, 2003
 2. RUČKA, J., VIŠČOR, P., Testování prototypu Care-W na brněnské vodovodní síti, příspěvek na konferenci Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech, ISBN 80-7204-301-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 3. RUČKA, J., Testování prototypu CARE-W, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství 2003, ISBN 80-01-02844-5, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný