English

Ing. Roman Gratza, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; EKR, J., Statika II - Řešené příklady, , ISBN 978-80-7204-946-2, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, Brno, 2016

2015

 1. GRATZA, R., Statika potrubí – technologie relining, Swagelining, Compact Pipe, , Skalský dvůr, Česká republika, 2015

2014

 1. EKR, J.; GRATZA, R., Experimental and Numerical Analysis of a Pipe Renewal by the Relining Technology, , Wupertall, 2014
 2. KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; EKR, J.; RIDOŠKO, T., Statika I - Řešené příklady, , ISBN 978-80-7204-868-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, Brno, 2014
 3. EKR, J.; GRATZA, R., Pružnoplastické materiálové modely pro jednoosou napjatost, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, Česká republika, 2014

2013

 1. PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Časová změna kruhové tuhosti korugovaného termoplastového kanalizačního potrubí, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2013
 2. EKR, J.; GRATZA, R., Posuzování stability homogenního zemního svahu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Brno, Česká republika, 2013

2011

 1. PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Posouzení vzdálenosti kotev plastového potrubí, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3572-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovenská Republika, 2011
 2. PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Vliv relaxace na těsnost přírubového spoje, příspěvek na konferenci Sborník rozšířených abstraktů vědecké konference Modelování v mechanice 2011, ISBN 978-80-248-2384-3, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky, Ostrava, Česká republika, 2011

2010

 1. PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Statická analýza přírubového spoje termoplastového potrubí, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 2. RIDOŠKO, T.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Vplyv zmeny geometrických parametrov na statické riešenie lanovej strechy, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 3. PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Studie statického chování korugovaného potrubí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 4. PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., The ring stiffness simulation of the corrugated pipe, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2010, ISBN 978-80-87012-26-0, Svratka, Česká republika, 2010
 5. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Statické řešení podzemní válcové nádrže z termoplastu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Česká republika, 2010

2009

 1. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv doby působení zatížení na stabilitu termoplastového dílce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 2009
 2. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Statické řešení částí potrubních systémů z termoplastů, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 3. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Statické řešení částí potrubní systémů z termoplastu, , Brno, Česká republika, 2009
 4. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Statické řešení termoplastové nádrže, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2009, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 5. GRATZA, R., Statická analýza termoplastových nádrží, příspěvek na konferenci XI. Konference svařování plastů "SKALÁK 2009", Praha, Česká republika, 2009
 6. PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Statická analýza částí termoplastových potrubních systémů, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 7. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv působení změny teploty na nádrž z termoplastu, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009

2008

 1. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Studie změny rozměrů obsypané vertikální válcové nádrže z termoplastu, příspěvek na konferenci OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, 2008
 2. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Stabilita podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 3. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv změny rozměrů podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 4. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Stability Analysis of Underground Vertical Cylinder Thermoplastic Reservoir, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 5. GRATZA, R.; KYTÝR, J., The Influence of Changing Dimensions of the Underground Vertical Cylinder Thermoplastic Reservoir, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 6. KYTÝR, J.; GRATZA, R., Statické řešení termoplastových nádrží, příspěvek na konferenci New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Gabčíkovo, 2008
 7. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu, , Brno, 2008

2007

 1. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce, kapitola v Soubor technických listů 2007, ISBN 978-80-01-04175-8, Brno, Česká republika, 2007
 2. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 3. GRATZA, R.; KYTÝR, J., VLIV ČASOVÉHO FAKTORU PŘI ZATÍŽENÍ NA TERMOPLASTOVÉ KONSTRUKCE, výzkumná zpráva projektu , Brno, česká republika, 2007
 4. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Model podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 5. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Model podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu, příspěvek na konferenci OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, 2007
 6. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Stabilita termoplastových konstrukcí, příspěvek na konferenci OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, 2007
 7. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Studie nelineární časové ztráty stability výřezu nádrže z termoplastu, příspěvek na konferenci OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, 2007
 8. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Podzemní stojatá válcová nádrž z termoplastu, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovensko, 2007
 9. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Podzemní stojatá válcová nádrž z termoplastu, příspěvek na konferenci OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, 2007
 10. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, 2007
 11. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Time factor Influence to Thermoplastic Structures by Load, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, 2007
 12. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007
 13. GRATZA, R., Analýza únosnosti konstrukcí a prvků z termplastů, , Brno, Česká republika, 2007
 14. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Stabilita termoplastových konstrukcí, příspěvek na konferenci Praktické zkušenosti a novinky v oboru svařování plastů, Skalský dvůr, Česká republika, 2007
 15. GRATZA, R., Analýza únosnosti konstrukcí a prvků z termoplastů, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2007
 16. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Studie nelineární časové ztráty stability výřezu nádrže z termoplastu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Brno, Česká republika, 2007

2006

 1. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv teplotních změn na termoplastové konstrukce, kapitola v Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 2. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Thermal Change Influence to Thermoplastic Structures, kapitola v Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vliv teplotních změn na termoplastové konstrukce, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 4. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Vnitřní nadzemní válcová nádrž z polyetylénu, kapitola v Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 5. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Inside Above-Ground Polyethylene Cylinder Reservoir, kapitola v Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 6. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Podzemní válcový zásobník z termoplastu, kapitola v Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 7. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Thermoplastic Underground Cylinder Reservoir, kapitola v Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 8. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Možnosti statického řešení termoplastových nádrží, příspěvek na konferenci Svařované konstrukce z termoplastů a zajištění jakosti při svařování, UNO PRAHA, spol. s r. o., 2006
 9. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Statická analýza nádrží z termoplastů, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 10. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Stabilita podzemních nádrží z termoplastů, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB-TU Ostrava, 2006
 11. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Stabilita podzemních nádrží z termoplastů, příspěvek na konferenci OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, 2006
 12. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Podzemní ležatá válcová nádrž z termoplastu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2006, ISBN 80-248-1035-2, VŠB-TU Ostrava, 2006
 13. KYTÝR, J.; GRATZA, R., STUDIE VHODNOSTI MATERIÁLOVÉHO MODELU IMPLICITNÍHO CREEPU PRO VYSTIŽENÍ CHOVÁNÍ TERMOPLASTŮ, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-3110-5, VUT v BRNĚ, FAST, BRNO, 2006

2005

 1. KYTÝR, J.; GRATZA, R., REQUIREMENTS FOR STATICAL ANALYSIS OF THERMOPLASTIC RESERVOIRS, příspěvek na konferenci STATICKO-KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO-FYZIKÁLNE PROBLÉMY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 80-7099-742-7, Štrbské Pleso, 2005
 2. KYTÝR, J.; GRATZA, R., Studie srovnání dvou různých závislostí pro vystižení reologického chování termoplastů, příspěvek na konferenci New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 3. KYTÝR, J.; GRATZA, R., Vnitřní nadzemní nádrž z termoplastu, příspěvek na konferenci New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 4. KYTÝR, J.; GRATZA, R., Statická analýza připojení potrubí z polyetylénu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, Ostrava, 2005
 5. KYTÝR, J.; GRATZA, R., Statická analýza podzemního zásobníku z termoplastu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2005, ISBN 80-214-2829-5, Brno, 2005

2004

 1. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Welded Joints of Thermoplastic Structures, příspěvek na konferenci Proc. of International Conference New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2116-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2004
 2. GRATZA, R.; KYTÝR, J., svařované spoje termoplastových konstrukcí, příspěvek na konferenci experiment, Brno, Česká republika, 2004
 3. GRATZA, R.; KYTÝR, J., Studie vlivu teploty na dno nádrže z termoplastu, příspěvek na konferenci Svařované konstrukce, Skalský Dvůr, Česká republika, 2004
 4. GRATZA, R., KYTÝR, J., The Study of Effect Settlement on Thermoplastic Structures, příspěvek na konferenci 6. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2560-1, Brno, 2004
 5. GRATZA, R., KYTÝR, J., Analýza vlivu teploty na konstrukci z termoplastů, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2004, ISBN 80-248-0546-4, Ostrava, 2004

2003

 1. GRATZA, R., KYTÝR, J., Mezní podmínky pro posuzování konstrukcí z termoplastů, příspěvek na konferenci Staticko-konstrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-232-0221-9, Košice, Slovensko, 2003
 2. GRATZA, R., KYTÝR, J., Studie stabilitní analýzy části konstrukce z termoplastů, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, ISBN 80-214-2489-3, Brno, 2003
 3. GRATZA, R., KYTÝR, J., Analysis of Thermoplastic Structures, příspěvek na konferenci 2nd PhD Workshop, ISBN 80-214-2506-7, Brno, 2003
 4. GRATZA, R., The Study of Linear and Nonlinear Stability Analysis of Thermoplastic Element, příspěvek na konferenci New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-1958-7, Bratislava, Slovensko, 2003
 5. GRATZA, R., KYTÝR, J., The Study of Linear and Nonlinear Stability Analysis of Thermoplastic Element, příspěvek na konferenci New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-1958-7, Bratislava, Slovensko, 2003
 6. GRATZA, R., Charakteristiky pro statický výpočet a posouzení konstrukcí z termoplastů, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-265-3, Brno, 2003

2002

 1. KYTÝR, J., GRATZA, R., Statical Carrying Capacity of Polypropylene Block Structures, příspěvek na konferenci Proc. of International Conference New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-1790-8, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný