English

Ing. Richard Svoboda, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Pohlednice s tunely za oceánem, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2018
 2. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., POHLEDNICE S ŽELEZNIČNÍMI TUNELY V RAKOUSKU I, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2018

2017

 1. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Pohlednice s městskými tunely - pokračování, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 2. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 3. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 4. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017

2016

 1. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M., Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Praha, 2016
 2. HORÁK, V.; SVOBODA, R., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016

2015

 1. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY VE VZDÁLENÝCH KRAJÍCH, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015
 2. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J., Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2015
 3. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015

2014

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J., Under Sleeper Pads in Railway Track, článek v Communications, ISSN 1335-4205, 2014
 2. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M.; MALOVANÝ, L., Plastic Sleeper Anchors in Czech Republic, , ISBN 1848-9842, Department of Transport, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, 2014
 3. SVOBODA, R.; MALÝ, T., Aktuální aspekty opravných a údržbových prací na železničních tratích, , Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2014

2012

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R., Vliv výhybkových konstrukcí Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2, 2012
 2. HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout, příspěvek na konferenci Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, Univerzity of Zagreb, Croatia, Zagreb, Croatia, 2012

2011

 1. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR, příspěvek na konferenci Železniční dopravní cesta 2011, ISBN 978-80-254-8811-9, VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, Děčín, 2011

2010

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2010
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací, příspěvek na konferenci Environmentální aspekty dopravních staveb, ISSN 1210-3942, ISBN 978-80-7204-696-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 3. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures, příspěvek na konferenci Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, University of Zagreb, Zagreb, 2010
 4. SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I., Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2010

2009

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analysis of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, ISBN 978-83-7125-184-9, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 2009
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R., THE ANALYSIS OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF TURNOUT STRUCTURES, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING-2009, ISBN 0-947644-65-2, University of Edinburgh, London, 2009
 3. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 4. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 5. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V., Assessment of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 6. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING–2009 10th International Conference & Exhibition ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE , ISBN 0-947644-64-4, 2009
 7. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Hodnocení dynamických parametrů koleje, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 8. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 9. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 10. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Použití pružných prvků v konstrukci koleje, příspěvek na konferenci 5. Fórum kol'ajovej dopravy, ISBN 978-80-88973-50-8, FO ART, s.r.o. Bratislava, Bratislava, SK, 2009
 11. SVOBODA, R., Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2009

2008

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT a.s., Brno, 2008
 2. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R., Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí, příspěvek na konferenci Sborník IX. dopravně - inženýrských dnů. Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ISBN 978-80-02-02024-0, Česká silniční společnosti, Mikulov, 2008
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; TOMANDL, V., analýza dynamických parametrů na železnici, příspěvek na konferenci 4th International Conference, Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, EDIS, Zilina SK, 2008
 4. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; VUKUŠIČ, I., The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures, příspěvek na konferenci 4th International Conference, Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, EDIS, Zilina SK, 2008
 5. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců, příspěvek na konferenci Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, University of Žilina, Žilina, 2008
 6. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, příspěvek na konferenci Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008, ISBN 978-80-254-1554-2, SŽDC s.o., Liberec, 2008
 7. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR, , Spoľočnosť PSKD, Bratislava, 2008

2007

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2007
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, příspěvek na konferenci Experiment 07. Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 3. SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L., The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, London, London, UK, 2007
 4. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007
 5. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007

2006

 1. PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; LANGER, V., Železniční stavby II, , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2006
 2. SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M., Sledování závad na železničních tratích, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, sborník konference, ISBN 80-214-3109-1, CERM, Brno, 2006

2005

 1. PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M., Železniční stavby I, , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2005
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M., Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži, příspěvek na konferenci Proc. of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-382-5, Žilinská univerzita, Žilina, 2005
 3. SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M., Závady na železničních tratích, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, sborník konference, ISBN 80-214-2828-7, CERM, Brno, 2005
 4. SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M., Analýza svislých pohybů výhybkových pražců v železničních stanicích Choceň a Staré Město u Uherského Hradiště UHERSKÉHO HRADIŠTĚ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, sborník konference, ISBN 80-214-2828-7, CERM, Brno, 2005

2004

 1. PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M., Železniční stavby. Železniční svršek a spodek, spec. publikace, ISBN 80-214-2621-7, CERM, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný