English

Ing. Patrik Bayer, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Influence of Guar Gum Derivatives on Hardened Properties of Aerial Lime-Based Mortars, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018

2017

 1. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ZIMMERMANN, Š.; BAYER, P., Effect of Aggregate Type on Properties of Natural Hydraulic Lime-Based Mortars , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, 2017
 2. VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KLUSÁK, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z., Effect of different material of inclusion on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composite, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 3. KOŇÁKOVÁ, D.; ČÁCHOVÁ, M.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; JERMAN, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties., článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier, 2017
 4. ŠIMONOVÁ, H.; VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; MALÍKOVÁ, L.; KLUSÁK, J., Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Italian Group of Fracture, Italy, 2017
 5. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical Fracture Parameters of Cement Based Mortars with Waste Glass Powder, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering., ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 6. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P., Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, 2017
 7. Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer, Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu, příspěvek na konferenci Construmat 2017, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2017
 8. VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Působení přechodové zóny u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Modelování vlivu přechodové zóny jemnozrnných cementových kompozitů na odolnost proti šíření trhliny na jejím rozhraní s matricí, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P., The Effect of Aggregate Type on the Properties of Lime Mortars , článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, 2016
 3. ŠIMONOVÁ, H.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical fracture parameters of cement based mortars with wste glass powder, , ISBN ISBN 978-80-553-2643, Technical University of Košice, Košice, 2016
 4. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P., Influence of the aggregate type on the properties of dolomitic lime-based mortars , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, 2016
 5. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Sulfate attack on different types of concrete in media simulating sewer system , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, 2016
 6. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P., Immobilization of Heavy Metals in Natural Zeolite-blended Cement Pastes , článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2016
 7. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; BAYER, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Carbon nanotube reinforced alkali-activated slag mortars, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2016

2015

 1. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, M., Microstructural changes of fine-grained concrete exposed to a sulfate attack, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, 2015
 2. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P., The Properties of Polymer-Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures, příspěvek na konferenci Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment, ISBN 978-3-03835-677-6, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 3. FIALOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., VLIV UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA VLASTNOSTI POPÍLKOVÉHO GEOPOLYMERU, příspěvek na konferenci XXI. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 4. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Mikrostrukturní změny jemnozrnných betonů po ročním působení kyseliny sírové, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, 2015
 5. ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ZAHÁLKOVÁ, J.; BAYER, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture properties of cement mortars with diatomite in relation to their microstructure., příspěvek na konferenci Advanced Materials Research: Ecological and New Building Materials and Products., ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 6. ŽIŽKOVÁ, N.; BAYER, P., Determination of Compressive Strength of Cement and Polymer-Modified Cement Pastes with Pozzolans, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015

2014

 1. MORAVCOVÁ, B.; BAYER, P., EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONU S ODLIŠNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU POMOCÍ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 2. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2321-7308, eSAT Publishing House Pvt. Ltd., Bangalore, India, India, 2014
 3. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., The effect of water/cement ratio on the sulfate corrosion of fine grained concrete, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2319-1163, 2014
 4. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., Effect of water-soluble carbon nanotubes on the mechanical properties and early hydration of alkali-activated slag, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, 2014
 5. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete V, ISBN 978-80-214-4867-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 6. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Síranová koroze jemnozrnného betonu v průběhu jednoho roku, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, 2014
 7. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Physico-mechanical and microstructural properties of rehydrated blended cement pastes, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2014

2013

 1. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, 2013
 2. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Characterization of alkali activated slag paste after exposure to high temperatures, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2013
 3. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 4. VYMAZAL, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 5. LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P., Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Čkyně, 2013

2012

 1. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012

2011

 1. BAYER, P.; PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P., Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2011
 2. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., MICROSTRUCTURAL ASPECTS OF HIGH TEMPERATURE TREATMENT OF ALKALI ACTIVATED SLAG, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 3. CHROMÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration - 6 months after heating, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT AND CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS, Brno, 2011
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., CORROSION RESISTIVITY OF CONCRETE WITH BRICK POWDER, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 5. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Thermal properties of alkali-activated aluminosilicate composite with lightweight aggregates at elevated temperatures, článek v FIRE AND MATERIALS, ISSN 0308-0501, Wiley, UK, 2011
 6. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration after heating to temperatures of up to 1200 C, příspěvek na konferenci XII DBMC - 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components VOLUME III, ISBN 978-972-752-132-6, FEUP, Porto, 2011

2010

 1. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti rehydratovaných cementových past po expozici vysokým teplotám, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis s. r. o., Praha, 2010
 2. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., APPLICATION OF SULFOALUMINATE CEMENT AS SETTING ACCELERATOR FOR ALKALI ACTIVATED FLY ASH PASTES, příspěvek na konferenci TECHSTA 2010, ISBN 978-80-01-04605-0, České vyskoké učení technické v Praze, Praha, 2010
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; STRÁDAL, J., Hodnocení vlastností sanačních omítek, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, 2010
 4. NAVRÁTILOVÁ, E.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., VÁPENNÉ OMÍTKY MODIFIKOVANÉ METAKAOLINEM S RŮZNOU VELIKOSTÍ ZRNA A HYDROFOBIZÁTOREM, příspěvek na konferenci Metakaolin 2010, ISBN 978-80-214-4064-7, VUT v Brně, Brno, 2010
 5. ŘEZNÍK, B.; BAYER, P., VLASTNOSTI GEOPOLYMERNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI POPÍLKU A MLETÉHO CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci RECYCLING 2010 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", ISBN 978-80-214-4061-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2010
 6. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Alkali-activated aluminosilicate composite with heat-resistant lightweight aggregates exposed to high temperatures: Mechanical and water transport properties., článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier, 2010

2009

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; PODROUŽEK, J., ROZVOJ METOD NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2009
 2. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Thermal behaviour of alkali activated slag composites, příspěvek na konferenci Applications of structural fire engineering, ISBN 978-80-01-04266-3, ČVUT, Praha, 2009
 3. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Odolnost betonů proti působení vysokých teplot, kapitola v Technické listy 2008 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2009
 4. BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Pórová struktura betonu v povrchové vrstvě při různém způsobu úpravy povrchu, kapitola v Technické listy 2008 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2009

2008

 1. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Odolnost betonů proti působení vysokých teplot, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 2. BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Influence of the nature of concrete surface on the porosity in surface layer, příspěvek na konferenci Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of concrete and concrete structures, ISBN 978-80-214-3773-9, VUT Brno, Brno, 2008
 3. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Utilisation of alkali activated aluminosilicates as fire protecting materials, příspěvek na konferenci Concrete for Fire Engineering, ISBN 978-1-84806-041-8, IHs BRE Press, Brecknell UK, 2008
 4. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Water Transport Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Composite Determined by Two Different Methods, článek v Trends in Applied Science Research, ISSN 1819-3579, Academic Journals Inc., USA, USA, 2008
 5. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., ALKALI ACTIVATED ALUMINOSILICATE COMPOSITES AS FIRE RESISTANT MATERIALS, příspěvek na konferenci Networks for sustainable environment and high quality of life, ISBN 978-953-95428-7-8, SECON, Zabreg Croatia, 2008
 6. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Effect of High Temperatures on the Properties of Alkali Activated Aluminosilicate with Electrical Porcelain Filler, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, ISSN 0195-928X, 2008
 7. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Mechanical and hydric properties of alkali-activated aluminosilicate composite with electrical porcelain aggregates, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, 2008

2007

 1. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vliv popílku na odolnost cementové malty proti karbonataci, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2007
 2. BAYER, P., METODY POROZIMETRICKÉHO HODNOCENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04175-8, Brno, 2007
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; GRZESZCZYK, S., Odolnost samozhutnitelného betonu s obsahem vysokopecní strusky proti působení agresivního prostředí, článek v Inovační podnikání & transfer technologií, ISSN 1210-4612, AIP ČR, Praha, 2007
 4. ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu za vysokých teplot., článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSV ČVUT, Praha, 2007
 5. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Thermal properties of alkali-activated slag subjected to high temperatures, článek v Journal of Building Physics, ISSN 1744-2591, 2007
 6. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSV ČVUT, Praha, 2007
 7. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., The Size Effect Of Aggregate On The Porperties Of Alkali Activated Slag Compisite Exposed To High Temperatures, příspěvek na konferenci The fifth conference on material problems in civil engineering, MATBUD'2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Cracow University of Technology, Krakow, PL, 2007
 8. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; VÍTEK, L., HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TSK, s.r.o., Praha, 2007
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., PROPERTIES OF HIGH-ALUMINA CEMENTS WITH DIFFERENT CONTENTS OF Al2O3, příspěvek na konferenci Ecology a new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, VUSTAH Brno, Brno, 2007
 10. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., High-temperature thermal properties of composite materials based on alkali activated slag, příspěvek na konferenci Computational and experimental analysis of structure and properties of new building materials from nano- to macrolevel IV, ISBN 978-80-01-03759-1, CTU, Praha, 2007
 11. SVITÁK, O.; BAYER, P., Comparison of different silicate waterproofings characteristics in concrete surface, příspěvek na konferenci Computational and Experimental Analysis of Stucture and Prpperties of New Bulding Materials from Nano- to Macrolevel IV, ISBN 978-80-01-03759-1, ČVUT Praha, Praha, 2007
 12. ROVNANÍKOVÁ, P.; VÍTEK, L.; BAYER, P., KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU KONSTRUKCE Z BETONU Z HLINITANOVÉHO CEMENTU, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2007
 13. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vysokoteplotní namáhání betonu teplotním šokem, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-792-4, Technická univerzita v Košiciach, Košice, SR, 2007
 14. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání, příspěvek na konferenci Zpevňován,í těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007, ISBN 978-80-248-1291-5, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2007

2006

 1. BAYER, P.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P., Stanovení vlastností silikátové izolace vytvořené v povrchové vrstvě betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekostrukce staveb, ISBN 80-02-01866-4, WTA CZ, Praha, 2006
 2. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., New possibilities of fire protection of tunnel walls, příspěvek na konferenci Concrete Structures for Traffic Network, ISBN 80-903502-8-3, Česká betonářská společnost a CBS Servis, s r.o., Praha, 2006
 3. BAYER, P.; MATESOVÁ, D., Vliv endometrických reakcí rozkladu fází cementového tmelu v betonu na jeho pórovou strukturu, příspěvek na konferenci Sborník - Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, 2006
 4. SVITÁK, O.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., PROPERTIES OF SILICATE WATERPROOFING IN CONCRETE SURFACE LAYER, příspěvek na konferenci Trwalošč materialow i konstrukcji budowlanych, PAN Komisja Inžynierii budowlanej, Kamień Ślaski, 2006
 5. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2006
 6. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, Praha, 2006
 7. ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2006

2005

 1. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KRMÍČKOVÁ, N., Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry., příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, VUT Brno, Brno, 2005
 2. ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N.; MEITNEROVÁ, J.; BAYER, P., Vliv střídavých teplot na vlastnosti sádry., příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, VUT v Brně, Brno, 2005
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; GRZESZCZYK, S., Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony., příspěvek na konferenci 12: Betonářské dny 2005, ČBS a ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2005
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; SVITÁK, O.; BAYER, P.; KERŠNER, Z., Biochemically modified silicate water proofing for concrete surfaces., příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2005
 5. ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Žilina, 2005
 6. ČERNÝ, R.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOMAN, J.; JIŘIČKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., High temperature properties of fibre reinforced cement composites., příspěvek na konferenci Application of Codes Design and Regulations, ISBN 07277-3403-2, University of Dundee, Dundee, 2005
 7. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, J., Properties of alkali-activated aluminosilicate materials with fire-resistant aggregate after high temperature loading., příspěvek na konferenci Cement Combinations for Durable Concrete, ISBN 0-7277-3401-6, Dundee, 2005
 8. ROVNANÍKOVÁ, P.; HŮLKA, J.; BAYER, P., Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí., příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISBN 80-239-4905-5, VÚSH a.s., Telč, 2005
 9. TOMÍČEK, Oldřich; BAYER, Patrik; ŠUHAJDA, Karel; NOVOTNÝ, Miloslav, Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV TRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., košice, 2005
 10. ROVNANÍK, Pavel; ROVNANÍKOVÁ, Pavla; BAYER, Patrik, Properties of alkali-activated aliminosilicate composite after thermal treatment, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno University of Technology, Brno, 2005
 11. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Role of fiber reinforcement in alkali-activated aluminosilicate composites subjected to elevated temperature, příspěvek na konferenci Non-traditional Cemnet & Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno University of Technology, Brno, 2005

2004

 1. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Kompozit na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, Česká chemická společnost, 2004
 2. ČERNÝ, R.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOTOVÁ, M.; TOMAN, J.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Hygrothermal properties off glass fiber reinforced cements subject to elevated temperature, článek v Materials and Structures, ISSN 1359-5997, 2004
 3. DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Characterization of thermal damage of cementitious composites using the measturement of moisture diffusivity, příspěvek na konferenci Research Activities of Physic Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, VUT Brno, Brno, 2004
 4. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P., Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů, příspěvek na konferenci Silchem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, a.s., Brno, 2004
 5. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., MEITNEROVÁ, J., Modifikace vlastností energosádry, příspěvek na konferenci Recycling 2004, ISBN 80-214-2583-0, ARSM, Brno, 2004
 6. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vlastnosti energosádry, článek v , 2004
 7. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vlastnosti cementového tmelu v betonu na styku s pozinkovanou výztuží, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ČSSI, Praha, 2004
 8. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Úloha fyzikálně chemických metod při hodnocení vztahu pozinkovaná ocel-cementový tmel, příspěvek na konferenci Experiment -významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 9. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase, příspěvek na konferenci Koroze a protikorozní ochrana kovů, ISBN 80-7080-552-8, AKI, Praha, 2004
 10. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P., STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ, příspěvek na konferenci Silichem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, Brno, 2004
 11. ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., Studium vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových kompozitů se struskovým kamenivem po zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Košice, 2004
 12. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KŘÍSTEK, R., Odolnost vápenných a vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, WTA CZ, Praha, 2004

2003

 1. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Poznatky ze studia styčné vrstvy mezi cementovým tmelem a pozinkovanou výztuží, příspěvek na konferenci Korózia úložných zariadení 2003, ISBN 80-7099-251-4, TU Košice, Košice, 2003
 2. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Mikrostruktura cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, AČSZ, Rožnov pod Radhoštěm, 2003
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase, příspěvek na konferenci Koroze a protikorozní ochrana kovů, ISBN 80-7080-525-0, VŠCHT Praha, AKI, Praha, 2003
 4. BAYER, P.; MATÝSKOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P., Sledování vlivu žárovzdorných plniv na vlastnosti aluminosilikátového kompozitu po tepelném namáhání, příspěvek na konferenci Construmat 2003, ISBN 80-227-1926-9, STU v Bratislavě, Bratislava, 2003
 5. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KRMÍČKOVÁ, N., Studium vlastností energosádry, příspěvek na konferenci Maltoviny, ISBN 80-86607-08-9, VUT Brno , Fakulta stavební, Brno, 2003

2002

 1. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Corrosion Resistance of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials, příspěvek na konferenci Innovation and Developments in Concrete Materials and Construction, ISBN 0-7277-3179-3, Thomas Telford, London, 2002
 2. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., PAVLAS, R., Properties od alkali-activated aluminosilicate materials after high temperature load., příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Brno, 2002
 3. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Využití alumosilikátové matrice ke stabilizaci barnatých iontů, příspěvek na konferenci Anorganické pigmenty a pojiva, ISBN 80-238-9507-9, SILCHEM, s.r.o., Ústí nad Labem, 2002
 4. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vysokoteplotní aplikace alkalicky aktivovaných alumosilikátů, příspěvek na konferenci Inorganic pigments and binders, ISBN 80-238-9507-9, Ústí nad Labem, 2002
 5. BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., PAVLAS, R., Studium vlastností kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky a uhlíkových vláken po namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci Construmat 2002, ISBN 80-01-02571-3, Praha, 2002
 6. BAYER, P., Studium vlastností a mikrostruktury aluminosilikátového kompozitu za vysokých teplot, příspěvek na konferenci 4.odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Brno, 2002
 7. BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., The study of properties of alkali-activated slag after having been loaded., článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, 2002
 8. MATESOVÁ, D., BAYER, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z., Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci X. konference Inženýrská mechanika, ISBN 80-214-2109-6, Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, Svratka, 2002
 9. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Nové poznatky ve vztahu zinku a cementového tmelu., příspěvek na konferenci Sborník VIII. mezinárodní konference žárového zinkování, Praha, 2002
 10. BAYER, P., Mikrostruktura alkalicky aktivované strusky po tepelném namáhání, příspěvek na konferenci Pokroky v anorganické chemii-CD, Brno, 2002

2001

 1. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky namáhaných vysokými teplotami, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2001. Konference o stavebních materiálech., ISBN 80-214-1936-9, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Stavební fakulta VUT v Brně, Brno, 2001
 2. ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N., BAYER, P., Odpadní bavlněná vlákna v matrici z portlandského cementu, příspěvek na konferenci Nové stavební hmoty a výrobky, VÚSH, a.s., Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný