English

RNDr. Mgr. Jaroslav Lindr, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. LINDR, J., Zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů v technickém univerzitním vzdělávání , příspěvek na konferenci Spoločenske vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania, ISBN 978-80-227-4758-5, STU Bratislava, Bratislava, 2017
 2. LINDR, J., Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě pro uplatnění absolventů v praxi, příspěvek na konferenci Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce, ISBN 978-80-553-2866-9, TU Košice, Košice, 2017
 3. LINDR, J., Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě pro uplatnění absolventů v praxi, , ISBN 978-80-553-2690-0, TU Košice, Košice, 2017
 4. LINDR, J., Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě, příspěvek na konferenci ICOLLE 2017, ISBN 978-80-7509-503-9, Mendelova univerzita v Brně, Křtiny, 2017
 5. LINDR, J., Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi, , ISBN 978-80-553-3199-7, TU Košice, Košice, 2017
 6. LINDR, J., Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi, příspěvek na konferenci Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu, ISBN 978-80-553-2800-3, TU Košice, Košice, 2017
 7. LINDR, J., Všeobecnost a odbornost - věčné dilema, příspěvek na konferenci QUAERE 2017, ISBN 978-80-87952-20-7, Magnanimitas, Hradec Králové, 2017
 8. LINDR, J., Vztah všeobecného a odborného vzdělávání - věčné dilema, příspěvek na konferenci Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax, ISBN 978-80-227-4706-6, STU Bratislava, Bratislava, 2017
 9. LINDR, J., Značenije prepodavanija socialnych nauk v těchničeskom obrazovaniji, příspěvek na konferenci Těchničeskije universitěty: intěgracija s jevropějskimi i mirovymi systěmami obrazovanija, ISBN 978-5-7526-0754-7, Kalašnikovova technická univerzita, Iževsk, Iževsk, Ruská federace, 2017

2016

 1. LINDR, J., Všestranný rozvoj absolventů a humanitní vzdělávání na technické univerzitě - cíl, smysl, pojetí a perspektivy, příspěvek na konferenci Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách, ISBN 978-80-227-4637-3, SvF STU Bratislava, Bratislava, 2016
 2. LINDR, J., Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů, příspěvek na konferenci Nové prístupy ku globálnému vzdelávaniu na vysokých školách, ISBN 978-80-553-3015-0, TU Košice, Košice, 2016
 3. LINDR, J., Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů, , ISBN 978-80-553-3014-3, TU Košice, Košice, 2016
 4. LINDR, J., Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání, příspěvek na konferenci Človek - technika - kultúra, ISBN 978-80-553-2598-9, TU Košice, Prešov, 2016
 5. LINDR, J., Výuka společenskovědních předmětů jako socioprofesní příprava pro studenty technické univerzity, příspěvek na konferenci Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti, ISBN 978-80-553-2590-3, TU Košice, Košice, 2016
 6. LINDR, J., Humanizace vzdělávacího prostředí na technické univerzitě skrze společenskovědní předměty, příspěvek na konferenci ICOLLE 2016, ISBN 978-80-7509-426-1, ICV Mendelu Brno, Křtiny, 2016
 7. LINDR, J., Nutnost všeobecného vzdělávání na technických univerzitách, příspěvek na konferenci Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách, ISBN 978-80-227-1576-5, STU Bratislava, Bratislava, 2016
 8. LINDR, J., Rovnováha mezi všeobecnými a odbornými předměty v moderním vzdělávání, příspěvek na konferenci Quaere 2016, ISBN 978-80-87952-15-3, Magnanimitas, Hradec Králové, 2016

2015

 1. LINDR, J., Všeobecnost a odbornost jako koncepční otázka vzdělávání, příspěvek na konferenci Evropské pedagogické fórum V. Přínosy, výzvy, očekávání, ISBN 978-80-87952-11-5, Magnanimitas, Hradec Králové, 2015
 2. LINDR, J., Všeobecnost versus odbornost jako pedagogický cíl vzdělávání a výchovy mladých, příspěvek na konferenci Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X., ISBN 978-80-7395-921-0, FF UP Pardubice, Pardubice, 2015
 3. LINDR, J., Zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijních programech technické univerzity, příspěvek na konferenci Aplikácia poznatkov společenských vied v technických vedách, ISBN 978-80-227-4471-3, SvF STU Bratislava, Bratislava, 2015
 4. LINDR, J., Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech, příspěvek na konferenci Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia, ISBN 978-80-553-2221-6, TU Košice, Košice, 2015
 5. LINDR, J., Význam všeobecného vzdělávání v kultivaci osobnosti studentů technické univerzity, příspěvek na konferenci K vybraným aspektom technologického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia, ISBN 978-80-553-2194-3, FVT TUKE Košice, Prešov, 2015
 6. LINDR, J., Hledání ideálu dobré školy skrze efektivní sepětí všeobecnosti a odbornosti, příspěvek na konferenci Úloha interdisciplinárného vzdelávania v humanizácii technického prostredia, ISBN 978-80-227-4431-7, STU Bratislava, Bratislava, 2015
 7. LINDR, J., Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným vzděláváním na technické univerzitě, kapitola v Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí, ISBN 978-80-7509-256-4, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2015
 8. LINDR, J., Postavení společenskovědních předmětů v kurikulu technického studia, příspěvek na konferenci QUAERE 2015, ISBN 978-80-87952-10-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2015
 9. LINDR, J., Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech, , ISBN 978-80-553-2179-0, TU Košice, Košice, 2015

2014

 1. LINDR, J., Úloha společenskovědního vzdělávání v procesu kultivace studentů, příspěvek na konferenci Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti, ISBN 978-80-227-4277-1, SvF STU Bratislava, Bratislava, 2014
 2. LINDR, J., Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným na technické univerzitě, příspěvek na konferenci ICOLLE 2014, ISBN 978-80-7509-001-0, ICV Mendelu Brno, Křtiny, 2014
 3. LINDR, J., Rozvoj všeobecného vzdělávání jako teorie, program, vize a cesta, příspěvek na konferenci Technologické vzdelávanie v sociokultúrnom a environmentálnom kontexte, ISBN 978-80-553-1808-0, FVT TU Košice, Prešov, 2014
 4. LINDR, J., Všeobecnost a odbornost jako kompetence vzdělávání do budoucna?, příspěvek na konferenci Kvalifikácia pre budúcnosť, ISBN 978-80-553-1838-7, TU Košice, Košice, 2014
 5. LINDR, J., Dichotomie všeobecnosti a odbornosti ve vzdělávání, příspěvek na konferenci Quaere 2014, ISBN 978-80-87952-04-7, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 6. LINDR, J., Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání, kapitola v Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol, ISBN 978-80-7375-918-6, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2014
 7. LINDR, J., Všeobecné vzdělávání jako klíčová kompetence odborného studia?, příspěvek na konferenci Spoločensko-vedné aspekty znalostnej spoločnosti, ISBN 978-80-227-4191-0, SvF STU Bratislava, Bratislava, 2014
 8. LINDR, J., K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě, příspěvek na konferenci Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX., ISBN 978-80-7464-540-2, Pf OU Ostrava, Ostrava, 2014
 9. LINDR, J., Sovremennaja koncepcija vsestaronnego obrazovanija v těchničeskom universitětě - ceľ, analyz i rezuľtaty, příspěvek na konferenci Těchničeskije universitěty: integracija s jevropejskymi i mirovymi systěmami obrazovanija, ISBN 978-5-7526-0648-9, GTU Iževsk, Iževsk, Ruská federace, 2014

2013

 1. LINDR, J., Školství na křižovatce dvou paralelních světů, příspěvek na konferenci Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie, ISBN 978-80-227-4084-5, SvF STU Bratislava, Bratislava, 2013
 2. LINDR, J., Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání, příspěvek na konferenci ICOLLE 2013, ISBN 978-80-7375-825-7, ICV Mendelu Brno, Křtiny, 2013
 3. LINDR, J., Skryté kurikulum ve vzdělávání jako možná cesta k pěstování hodnotového systému mládeže, příspěvek na konferenci K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania, ISBN 978-80-553-1469-3, FVT TU Košice, Prešov, 2013
 4. LINDR, J., Od kurikula přes vzdělávací program až k vyučovací hodině?, příspěvek na konferenci Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie, ISBN 978-80-227-3967-2, SvF STU Bratislava, Bratislava, 2013
 5. LINDR, J., Radosti i strasti realizace kurikula na cestě k modernizaci vzdělávání, příspěvek na konferenci Quaere 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 6. LINDR, J., Kultivace osobnosti dle principů kurikulární vize ve vzdělávání, příspěvek na konferenci Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku, ISBN 978-80-553-1344-3, TU Košice, Košice, 2013

2012

 1. LINDR, J., Proměny v kurikulu vzdělávání jako globalizační fenomén?, příspěvek na konferenci Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie, ISBN 978-80-227-3827-9, SvF STU Bratislava, Bratislava, 2012
 2. LINDR, J., Je všeobecné vzdělání v kurikulu technické univerzity praktickou nutností nebo jen žádaným akademickým přístupem?, příspěvek na konferenci Problémy globálnej kultúrnej gramotnosti ako predpoklad uplatnenia absolventa FVT na medzinárodnom trhu práce, ISBN 978-80-553-1200-2, FVT TU Košice, Prešov, 2012
 3. LINDR, J., Vysokoškolské vzdělávání v duchu naplnění kurikulárních principů a humanizace, příspěvek na konferenci Človek v spoločnosti, ISBN 978-80-553-0942-2, TU Košice, Košice, 2012
 4. LINDR, J., Naplnění myšlenky všeobecného vzdělávání v kurikulu technického vzdělávání, příspěvek na konferenci Spoločenskovedné vzdelávanie na tehcnických univerzitách a proces globalizácie, ISBN 978-80-227-3726-5, STU Bratislava, Bratislava, 2012
 5. LINDR, J., Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu - jen teorie nebo praktická nutnost?, příspěvek na konferenci Vzdělávání napříč teorií a praxí, ISBN 978-80-7455-032-4, MVŠ Olomouc, Olomouc, 2012

2011

 1. LINDR, J., Nové trendy ve vzdělávání jako cesta ke globalizaci?, příspěvek na konferenci Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť, ISBN 978-80-227-3585-8, STU Bratislava, Bratislava, 2011
 2. LINDR, J., Význam společenskovědního vzdělávání na Stavební fakultě VUT v Brně, příspěvek na konferenci Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách, ISBN 978-80-227-3530-8, STU Bratislava, Bratislava, 2011
 3. LINDR, J., Psychologicko-etické aspekty firemního života aneb je fenomén etiky zbytečný?, příspěvek na konferenci Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe, ISBN 978-80-87240-67-0, MVŠ Olomouc, Olomouc, 2011

2009

 1. LINDR, J., Význam humanitně environmentálního vzdělávání na technických univerzitách, příspěvek na konferenci Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávania na Technických univerzitách., ISBN 978-80-227-3172-0, STU Bratislava, Bratislava, 2009
 2. LINDR, J., Sociological views on modern human environmental education at a technical university, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference FAST, sekce 10 Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, Stavební fakulta VUT, Brno, 2009

2008

 1. LINDR, J., Rozbor znalostí matematické analýzy u studentů v závislosti na typu absolvované střední školy, příspěvek na konferenci 7. matematický workshop, ISBN 978-80-214-3727-2, Stavební fakulta VUT, 2008
 2. LINDR, J., Globalizace a kurikulum aneb matematika jako globalizační fenomén?, příspěvek na konferenci Globlizácia a zmeny v štruktúre ekonomicky a spoločnosti, ISBN 978-80-227-2906-2, STU, Bratislava, 2008

2007

 1. LINDR, J., Inženýrská pedagogika, modul M03 Moderní pedagogika, , Stavební fakulta VUT Brno, Brno, 2007
 2. LINDR, J., Inženýrská pedagogika, modul M02 Didaktika, , Stavební fakulta VUT, Brno, 2007
 3. LINDR, J., Inženýrská pedagogika, modul M01 Pedagogika, , Stavební fakulta VUT Brno, Brno, 2007
 4. LINDR, J., Etika v podnikání, modul M03 Implementace etiky, , Stavební fakulta VUT Brno, Brno, 2007
 5. LINDR, J., Etika v podnikání, modul M02 Etická firemní strategie, , Stavební fakulta VUT Brno, Brno, 2007
 6. LINDR, J., Etika v podnikání, modul M01 Nástin etiky, , Stavební fakulta VUT Brno, Brno, 2007
 7. LINDR, J., Globalizace cestou vysokoškolského vzdělávání k environmentální etice?, příspěvek na konferenci Trvalo udržatelný rozvoj a globalizácia, ISBN 978-80-227-2725-9, STU Bratislava, Bratislava, 2007
 8. LINDR, J., Kurikulum ve světle pedagogické přípravy učitelů - vize nebo realita?, příspěvek na konferenci Perspektivy humanitního vzdělávání na technických školách, FEKT VUT Brno, Brno, 2007

2006

 1. LINDR, J., Analýza postojů studentů Stavební fakulty v Brně k environmentální problematice, příspěvek na konferenci Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie, ISBN 80-227-2449-1, STU Bratislava, Bratislava, 2006

2003

 1. LINDR, J., Analýza postojů studentů Stavební fakulty VUT v Brně ke společenskovědním, teoretickým a odborným předmětům, příspěvek na konferenci Humanizácia a životné prostredie, ISBN 80-227-1920-X, STU Bratislava, Bratislava, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný