English

doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. HOLINKA, M.; JANDORA, J., Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů prouděni s volnou hladinou na přelivu vodního díla, , 2018

2016

 1. JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Zvládání poruch přehrad v evropském kontextu, příspěvek na konferenci XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2, ISBN 978-80-01-05970-8, ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 2. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Comparison of specific sediment transport rates obtained from empirical formulae and dam breaching experiments, článek v ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, ISSN 1567-7419, SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS, 2016

2015

 1. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávatelov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. Bánská Bystrica, Bánska Bystrica, SR, 2015
 2. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Study of Dam-break Due to Overtopping of Four Small Dams in the Czech Republic, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University in Brno, Czech Republic, Mendel University in Brno, Czech Republic, 2015
 3. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Pressure conditions in the hole erosion test, článek v Canadian Geotechnical Journal, ISSN 1208-6010, Canadian Science Publishing, Ottawa, Canada, 2015

2014

 1. ADAM, K.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., MODEL PORUŠENÍ ASFALTOBETONOVÉHO TĚSNĚNÍ, příspěvek na konferenci XXXIV. PRIEHRADNÉ DNI 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Košice, SR, 2014
 2. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; ŠPANO, M., Model porušení asfaltobetonového těsnění, příspěvek na konferenci XXXIV. Priehradné dni 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Košice, SR, 2014

2013

 1. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., SCOUR RESISTANCE OF DIKE MATERIALS AT DOWNSTREAM SLOPE DURING OVERTOPPING, příspěvek na konferenci Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Book of abstracts, ISBN 978-80-227-4002-9, STU Bratislava, SK, Bratislava, 2013
 2. ŠPANO, M.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Lessons Learned in the Safety Assessment of Small Embankment Dams, , ITCOLD, Roma, 2013

2012

 1. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J., The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 2. BRADÁČ, V.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Zkušenosti z posuzování bezpečnosti malých vodních nádrží, , ISBN nemá, Povodí Labe, Český přehradní výbor, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, 2012

2011

 1. JANDORA, J.; ŠPANO, M., Investigations of maximum discharge at overtopped embankment dams, příspěvek na konferenci Bezpieczenstwo zapor - nowe wyzwania, ISBN 978-83-61102-53-3, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2011
 2. JANÍČEK, P.; SCHMIDOVÁ, E.; NAVRÁTIL, P.; JANDORA, J., PREDICTING THE DIRECTION OF CRACK PROPAGATION ALONG THE CIRCUMFERENCE OF A MODEL RAILWAY CARRIAGE UNDER VARIOUS OPERATING CONDITIONS, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference, ISBN 978-80-87012-33-8, Institute of Thermomechanics, Prague, 2011

2010

 1. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Incidents and Failures Affecting Small Dams in the Czech Republic., příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th ICOLD European club symposium 22 - 23.9.2010, Innsbruck,Austria. Dam Safety - Sustainability in a Changing Environment., ISBN 978-3-85125-118-0, ATCOLD, Graz, AT, 2010
 2. JANDORA, J., Parametry vybraných malých vodních nádrží, , VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010

2009

 1. JANDORA, J.; ŠPANO, M., Odolnost vzdušního líce sypaných hrází, , VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Spolehlivost malých vodních nádrží, , VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 3. JANDORA, J., Recenzní posudek článku Applications of mathematical methods in supervision of technical safety of water construction, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 4. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; MIČA, L., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část III - dílčí plnění za rok 2009, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 5. ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; CHLUBNA, L., Vyhodnocení povodní v červnu 2009. Vymezení povodňových rozlivů., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 6. JANDORA, J., Recenze článku Improved, modeling, simulation and operation parameters of Al Wathba setting tank, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 7. JANDORA, J.; DVOŘÁK, L., MODELLING LATERAL WEIRS ON LEVEES, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 8. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JANDORA, J., VD Žermanice - Studie opravy těsnosti dilatačních spár hrázových bloků, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009

2008

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; JANDORA, J.; SRNA, J.; KHADDOUR, A., Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Rešeršní práce a použitá literatura., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 2. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Studie možného protržení hráze vodního díla Baška., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 3. JANDORA, J., Vliv podzemní vody na stabilitu svahu, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 4. JANDORA, J.; PODSEDNÍK, O., Stav vodohospodářského vzdělávání, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2008
 5. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., K problematice povodňové ochrany těžeben štěrkopísku, příspěvek na konferenci Vodní toky 2008, ISBN 978-80-87154-29-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, CZ, 2008
 6. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KOLEČKÁŘ, V., Studie odtokových poměrů Litovelského Pomoraví, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 7. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008, , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 8. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J., Úvod do rizikové analýzy přehrad, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-608-9, VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 9. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Posudek v rámci podprogramu 229 114 "Ostranění následků povodní roku 2006".Jevišovka,km 31,5-54,7-Tvořihráz,Plaveč,oprava toku., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 10. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Posudek v rámci podprogramu 229 114 "Ostranění následků povodní roku 2006".Rusava,Hulín km 6,00-6,385-oprava kamenných zdí, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 11. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Stanovení území ohroženého zvláštní povodní, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Grafex-agency, s r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 12. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze Troji, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2008
 13. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., The Failure of Embankment Dams due to Overtopping, spec. publikace, ISBN 978-80-214-3527-8, VUTIUM PRESS, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 14. DRÁB, A.; JANDORA, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Protipovodňová opatření na toku Loučka - posouzení efektivity navrhovaných protipovodňových opatření, , Město Valašské Meziříčí, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 15. DRÁB, A.; JANDORA, J., Protipovodňová ochrana Přibyslavice, , Poyry Environment a.s., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008

2007

 1. JANDORA, J., Katastrofické poruchy sypaných hrází, , VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 2. JANDORA, J., Modelování zvláštní povodně pod vodními díly, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospoářství, ISBN 978-80-86433-43-1, VUT v Brně, Brno, 2007
 3. DRÁB, A. a kol., Generel odvodnění města Brna, Část vodní toky, Riziková analýza záplavových území, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 4. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., The failure of the inundation levee of Cep sand pit, příspěvek na konferenci 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium, ISBN 978-3-940476-05-0, DTK, Essen,Germany, 2007
 5. JANDORA, J., Practical application of dam breach due to overtopping, příspěvek na konferenci 10th International Sympozium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 978-953-6272-22-8, Faculty of Civil Engineering - Zagreb, Zagreb, 2007
 6. JANDORA, J., Vliv sklonu svahu a polohy podzemní vody na pravdepodobnost porušení nekonečného svahu, příspěvek na konferenci Sympózium hydrotechniků - sborník příspěvků, ISBN 978-80-01-03681-5, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2007
 7. JANDORA, J., Příspěvek k vnitřní nestabilitě, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007

2006

 1. JANDORA, J.; ŠULC, J., Hydraulika, , FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 2. JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H., Proudění v systémech říčních koryt, , FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 3. JANDORA, J., Příspěvek k matematickému modelování neustáleného proudění v tělese hráze, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, Ústav vodních staveb, 2006
 4. JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H., Posouzení toku Baláš, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, Ústav vodních staveb, Brno, 2006
 5. JANDORA, J., Příspěvek k stochastickému modelování proudění podzemní vody, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 6. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MIČA, L., Hodnocení příčin sesuvu na skládce Lodín, příspěvek na konferenci Geotechnika-2006, ISBN 80-248-1124-3, Fakulta stavební VŠB- Technická univerzita Ostrava, Vysoké Tatry, 2006

2005

 1. JANDORA, J., Small Earth Dam Failures in the Lomnice River Basin, příspěvek na konferenci Dams at the Bginning of th 21st Century, TU Dresden, Dresden, 2005
 2. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; HODÁK, J., Poznámky k protipovodňové ochraně města brna, příspěvek na konferenci 4.vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, Cerm s.r.o., Brno, Brno, 2004
 2. JANDORA, J., CÁSKOVÁ, K., HODÁK, J., Příspěvek k řešení zvláštních povodní pod vodními díly, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 3. CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J., 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků, , ISBN 80-7204-360-9, Brno, 2004
 4. JANDORA, J., ŘÍHA, J., HODÁK, J., Poznámky k protipovodňové ochraně města Brna, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference, ISBN 80-7204-360-9, VUT v Brně, Brno, 2004
 5. JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; HODÁK, J., The Research of Earth Dam Breaching Due to Overtopping, příspěvek na konferenci Stability and Breaching of Embankment Dams, EBL, OSLO, 2004
 6. JANDORA, J., VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY - MODUL 01 - ZÁKLADY HYDRAULIKY, , ISBN 0-471-355023-X, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2004
 7. JANDORA, J., ŘÍHA, J., Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází, příspěvek na konferenci XXIX. Přehradní dny 2004, ISBN 80-02-01643-2, Český přehradní výbor, České Budějovice, 2004
 8. JANDORA, J., Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází., příspěvek na konferenci XXIX. Přehradní dny, České Budějovice, 2004
 9. JANDORA, J., ŘÍHA, J., Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází., příspěvek na konferenci XXIX. Přehradní dny, České Budějovice, 2004
 10. JANDORA, J., HODÁK, J., Statistical Approach for Modelling of Dam Breach due to Overtopping, příspěvek na konferenci Risk in Design and Management of Rivers and Reservoirs, ISBN 3-86005-414-7, Technische Universitat Dresden, Dresden, 2004
 11. Jandora J.,Říha J., Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází, příspěvek na konferenci XXIX.Přehradní dny 2004, ISBN 80-02-01643-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, České Budějovice, 2004

2003

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M., Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování, spec. publikace, Brno, 2003
 2. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J., 3. Vodohospodářská konference, , ISBN 80-86433-26-9, Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003
 3. JANDORA, J., HODÁK, J., Vyhodnocení experimentálního výzkumu porušení sypaných hrází přelitím, příspěvek na konferenci 3. vodohospodářská konference, ISBN 80-86433-26-9, FAST VUT v Brně, Brno, 2003
 4. JANDORA, J., Příspěvek k vybraným metodám rizikové analýzy přehradních hrází, příspěvek na konferenci 3. vodohospodářská konference, ISBN 80-86433-26-9, FAST VUT v Brně, Brno, 2003
 5. JANDORA, J., Příspěvek k analýze druhů poruch přehrad, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-1971-4, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Podbanské - Slovensko, 2003
 6. JANDORA, J., Modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-1971-4, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Podbanské - Slovensko, 2003
 7. JANDORA, J., HODÁK, J., Application of Sediment Transport Formulae to Dam Breach Erosion, příspěvek na konferenci Water Management and Hydraulic Engineering - Proceedings, ISBN 80-227-1954-4, Slovak University of Technology in Bratislava, Podbanské - Slovakia, 2003
 8. BACHOREC, T.; JANDORA, J.; KRATOCHVÍL, J., Příspěvek k matematickému modelování neustáleného průsaku v tělese ochranné hráze v průběhu povodně, , Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, 2003
 9. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J., 3.vodohospodářská konference 2003,sborník příspěvků, , ISBN 80-86433-26-9, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003

2002

 1. JANDORA, J., Analýza poruch přehrad, příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území – Seminář 2002, ISBN 80-86433-15-3, Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 2. JANDORA, J., Příspěvek ke statistickému modelování proudění podzemní vody, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze semináře konaného dne 5.12.2002, ISBN 80-214-2259-9, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2002
 3. JANDORA, J.; STARA, V.; STARÝ, M., Hydraulika a hydrologie, , ISBN 80-214-2204-1, Fakulta stavební, VUT v Brně Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002
 4. JANDORA, J., ŘÍHA, J., STARA, V., ŠLEZINGR, M., Problems and methods of solution of reservoir bank erosion, příspěvek na konferenci International Sympozium on Reservoir Management, Brazilian Committee on Dams, Iguassu, Brazil, 2002
 5. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Stream Water Quality - Tracing Experiments and Their Evaluation, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, POLAND, 2002
 6. ŘÍHA, J., JANDORA, J., Stream Water Quality - Tracing Experiments and Their Evaluation, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, POLAND, 2002
 7. JANDORA, J., Application of Inverse Method to Calibration of Dam Break Model, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, POLAND, 2002
 8. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; DOLEŽAL, P.; OŠLEJŠKOVÁ, J.; RYL, T., Jakost vody v povrchových tocích a její matematické modelování, spec. publikace, ISBN 80-86020-31-2, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno,CZ, 2002
 9. JANDORA, J., Příspěvek k výpočtu povodňového průtoku způsobeného porušením hráze přelitím, příspěvek na konferenci XXVIII. Prihradné dni 2002, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dunaja, Bratislava, 2002
 10. JANDORA, J., DANĚČEK, J., Příspěvek k použití analytických metod řešení transportně disperzní rovnice, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, 2002
 11. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Porušení sypaných hrází v důsledku přelití, spec. publikace, ISBN 80-86433-15-5, Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 12. JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; RYL, T., Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce Část II - Modelové vyhodnocení pokusu, článek v , ISSN 1210-4195, 2002

2001

 1. JANDORA, J., MODELY PORUŠENÍ SYPANÉ HRÁZE PŘELITÍM, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází, VUT v Brně, Brno, 2001
 2. JANDORA, J., VYHODNOCENÍ 2D DISPERZE PŘI TESTOVACÍM POKUSU, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, VUT v Brně, Brno, 2001
 3. JANDORA, J., STOCHASTICKÁ ANALÝZA USTÁLENÉHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY - 1D SIMULACE, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, VUT v Brně, Brno, 2001
 4. JANDORA, J., CITLIVOSTNÍ ANALÝZA NUMERICKÉHO MODELU PROTRŽENÍ HRÁZE - BREACH, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, VUT v Brně, Brno, 2001
 5. JANDORA, J., Tabulky z hydrauliky, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2001
 6. JANDORA, J., Vyhodnocení stopovacího pokusu na Svitavě analytickými metodami řešení, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-88820-18-9, STU Bratislava, Podbanské, 2001
 7. JANDORA, J., Vyhodnocení stopovacího pokusu na Svitavě analytickými metodami řešení, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-88820-18-9, Stavebná fakulta STU Bratislava, Podbanské, 2001
 8. JANDORA, J., Stochastic research of earth dam breaching due to overtopping, příspěvek na konferenci Dams in a European Context, ISBN 90-5809-196-1, A.A.Balkema, Netherlands, 2001
 9. JANDORA, J., JULÍNEK, T., ŘÍHA, J., The effect of reservoirs on the regional and local flood protection at the Morava river., příspěvek na konferenci Dams in a European Context, ISBN 90-5809-196-1, A.A.Balkema, Netherlands, 2001
 10. DRÁB, A., JANDORA, J., ŘÍHA, J., Numerical modelling of the intake parts of small hydropower plants., příspěvek na konferenci Hydropower in the New Millennium, ISBN 90-5809-195-3, A.A.Balkema, Netherlands, 2001
 11. DRÁB, A.; JANDORA, J., Comparison of MIKE 11 and MIKE21 applied on different studies., příspěvek na konferenci Book of Abstracts, DHI Water Environment, DHI, Helsingor, 2001
 12. ŘÍHA, J., JANDORA, J., Proudění v říční síti programem HEC-RAS v 2.0., , ÚVST VUT FAST Brno, Brno, 2001

2000

 1. JANDORA, J.; JULÍNEK, T., Poznatky s použitím Mike11 pro modelování proudění vody v tocích, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT v Brně, Brno, 2000
 2. JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J., Citlivostní analýza matematického modelu porušení sypané hráze přelitím, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT v Brně, Brno, 2000
 3. JULÍNEK, T., JANDORA, J., Prezentace výsledků řešení grantového úkolu na WWW stránkách, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze semináře: ""Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/045, ISBN 80-214-1751-X, VUT v Brně, Brno, 2000
 4. JANDORA, J., Porovnání analytických řešení problému transportu a disperze látek v tocích, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze semináře: ""Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/045), ISBN 80-214-1751-X, VUT v Brně, Brno, 2000
 5. DRÁB, A.; JANDORA, J., Modelové řešení průsakových poměrů vodního díla Vír, příspěvek na konferenci Přehradní dny 2000, Český přehradní výbor, Karlovy Vary, 2000
 6. STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J., Matematické a fyzikální modelování porušení sypaných hrází v důsledku jejich přelití, příspěvek na konferenci Přehradní dny 2000, Český přehradní výbor, Karlovy Vary, 2000
 7. JANDORA, J., ŘÍHA, J., Problems on application of screening models at stream water quality assessment, příspěvek na konferenci 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000, ISBN 80-86257-22-3, CA-IUAPPA CR, Ministry of Environment of the Czech Rep., Praha, 2000
 8. STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J., Numerical and experimental research of earth dam breaching due to overtopping, příspěvek na konferenci The 4th International Conference on Hydroscience and Engineering, Korea Water Resources Association, Korea - Seoul, 2000
 9. a kol., Planned Protection of Water in the River Dyje Basin, výzkumná zpráva projektu VKMO, s.r.o., VKMO, s.r.o., 2000

1999

 1. JANDORA, J., UHMANNOVÁ, H., ŘÍHA, J., Bezpečnost vodohospodářských objektů -výsledky za rok 1999, příspěvek na konferenci Workshop 99: Extrémní hydrologické jevy v povodí (GAČR r.č., ČVUT Praha, Praha, 1999

1996

 1. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MENŠÍK, M., Matematický model kvality vody pro povodí střední velikosti, kapitola v Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. 2. konferencia s medzinárodnou účasťou., SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, Bratislava, 1996
 2. JANDORA, J., HLAVÍNEK, P., Hydraulika čistíren odpadních vod, , ISBN 80-86020-04-5, 1996

1994

 1. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; STARA, V., Počítačové modelování prostorového proudění podzemní vody v geologickém prostředí., , FÚ č.42 - Závěrečná zpráva, UVST VUT FAST Brno, Brno, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný