English

Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D. – seznam publikací

2014

 1. PASEKA, A.; JANKŮ, H.; ERBENOVÁ, A.; BRDEČKOVÁ, H.; HUBATKA, F.; FROLKA, J., Svahové pohyby, , ISBN 978-80-214-4954-1, LITERA Brno, Brno, 2014

2013

 1. PASEKA, A.; LEGUT, D.; ERBENOVÁ, A., Problémy předčasného zhroucení struktury sprašoidních zemin v Karpatské předhlubni, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2013

2012

 1. BAŽANT, Z.; ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Zakládání staveb v oblastech náchylných k sesouvání, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-59-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 2. BAŽANT, Z.; ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Výstavba obytných budov v území náchylném k sesouvání, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Inžinierska geológia 2012, 2012

2011

 1. ERBENOVÁ, A., Důsledky nerespektování základových poměrů při zakládání stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci 39. konference Zakládání staveb, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-55-8, ČGTS, Brno, 2011

2010

 1. BOŠTÍK, J.; ERBENOVÁ, A.; MIČA, L.; WEIGLOVÁ, K., Inovace předmětů na Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně v rámci projektu INOMA, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, Innovation of University Education in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2010
 2. PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický průzkum a sanace svahu, příspěvek na konferenci 38. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2010, ISBN 978-80-86604-51-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010

2008

 1. ERBENOVÁ, A., k predikci mechanického chování jemnozrnných zemin s využitím "Critical State Cam Clay Theory", příspěvek na konferenci Stavební konstrukce z pohledu geotechniky, ISBN 978-80-7204-609-6, AN CERM, Brno, 2008
 2. ERBENOVÁ, A., Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocénních jílů jako základové půdy na Moravě, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek, s.r.o., Praha, 2008

2007

 1. BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A., Vliv vegetace na stavební objekty, článek v , 2007

2006

 1. ERBENOVÁ, A., Geodynamické procesy ohrožující výstavbu a provoz vodních staveb, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, CERM,s.r.o., Brno, 2006
 2. ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Rekonstrukce tělesa levobřežní hráze řeky Dyje v úseku Hevlín-Hrabětice, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2006, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-475-3, CERM,s.r.o., Brno, 2006
 3. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno, ISBN 80-7204-478-8, Final Tisk s.r.o., Olomučany, 2006
 4. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci 34. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2006, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-478-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 5. PASEKA, A.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Korelace výsledků vrtného průzkumu a geofyzikálních měření, příspěvek na konferenci Geotechnika 2006, ISBN 80-248-1124-3, Orgware, Stupava, 2006
 6. ERBENOVÁ, A., Korelace výsledků vrtného průzkumu a geofyzikálních měření, příspěvek na konferenci Geotechnika 2006, ISBN 80-248-1124-3, ORGWARE Stupava, Slovakia, Stupava, 2006

2005

 1. ERBENOVÁ, A.; BOŠTÍK, J., Zvýšení stupně stability břehu vodní nádrže vlivem kořenového systému rostlin, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-415-X, Brno, 2005
 2. ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Zhodnocení stavu a návrh sanace břežní hráze řeky Dyje, příspěvek na konferenci Konference Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Geotechnický průzkum, stabilita svahu, sufoze, 2005
 3. PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A., Příčiny poruch hrázového systému a návrh jejich sanace, příspěvek na konferenci Konference Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2005
 4. ERBENOVÁ, A.; MAREK, P., Parametry predikující mechanické chování jílovitých zemin, příspěvek na konferenci 33. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2005 Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-413-3, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2005

2004

 1. ERBENOVÁ, A., Vliv fyzikálních a mechanických vlastností hornin na stabilitu svahů vodních nádrží, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, AN CERM Brno, Brno, 2004
 2. ERBENOVÁ, A., Geotechnické vlastnosti brněnského miocenního jílu, příspěvek na konferenci Geotechnika 2004, ISBN 80-8073-151-9, ORGWARE, SR, 2004
 3. ERBENOVÁ, A., Mechanické chování jílovitých zemin, příspěvek na konferenci 6. odborná konference Juniorstav 2004, AN CERM Brno, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný