English

Ing. Věra Glisníková, CSc. – seznam publikací

2014

 1. JANČOVIČ, L.; DOSTÁL, P.; FRÝBOVÁ, P.; GLISNÍKOVÁ, V.; BRDEČKOVÁ, H., Geofyzikální metody měření v geotechnice, , ISBN 978-80-214-4910-7, MSD spol. s r.o., Brno, 2014

2012

 1. VALOVÁ, P.; GLISNÍKOVÁ, V., Aplikace geofyzikálních metod při identifikaci podzemních chodeb v okolí hradu Veveří., příspěvek na konferenci AKTUÁLNE PROBLÉMY V INŽINIERSKEJ GEOLÓGII A GEOTECHNIKE, ISBN 978-80-227-3721-0, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2012

2011

 1. GLISNÍKOVÁ, V.; VALOVÁ, P., Použití geofyzikálních metod při průzkumu existence přípovrchových nehomogenit, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-55-8, Sekurkon s.r.o., Brno, 2011
 2. VALOVÁ, P.; GLISNÍKOVÁ, V., Using Geophysical Survey to Investigate Underground Passages in and around Matky Boží Chapel, článek v Interdisciplinaria archaeologica, ISSN 1804-848X, Archaeological centre Olomouc, Olomouc, 2011
 3. GLISNÍKOVÁ, V., Soil mechanics, , 2011
 4. GLISNÍKOVÁ, V.; VALOVÁ, P., Pyrotechnické průzkumy pro líniové stavby, příspěvek na konferenci Geotechnické problémy líniových stavieb, ISBN 978-80-227-3504-9, STU Bratislava, Bratislava, 2011

2010

 1. BOŠTÍK, J.; GLISNÍKOVÁ, V., 20th European Young Geotechnical Engineers Conference, článek v , International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2010
 2. Pavlína Valová, GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ SESUVŮ ŠTRAMBERK A HORNÍ ŽUKOV, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-254-8661-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010
 3. GLISNÍKOVÁ, V., 20th Young European Geotechnical Engineers Conference, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek, Praha, 2010
 4. , 20th European Young Geotechnical Engineers Conference, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb a.s., Praha, 2010
 5. GLISNÍKOVÁ, V., Evropská konference mladých geotechniků na FAST, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM Brno, Brno, 2010
 6. GLISNÍKOVÁ, V.; VALOVÁ, P., Application of Geophysical Methods in the Investigation of Possible Lochs in the Town of Miroslav, článek v Interdisciplinaria archaeologica, ISSN 1804-848X, Archaeologica Centre Olomouc, Olomouc, 2010

2008

 1. SEDLÁK, J., GLISNÍKOVÁ, V.,, II. etapa monitoringu na sesuvu Čertovka, příspěvek na konferenci Stavební konstrukce z pohledu geotechniky, ISBN 978-80-7204-609-6, AN CERM Brno, Brno, 2008
 2. GLISNÍKOVÁ, V., Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008
 3. GLISNÍKOVÁ, V., Použití geofyzikálních metod v geotechnice, příspěvek na konferenci Stavební konstrukce z pohledu geotechniky, ISBN 978-80-7204-609-6, AN CERM Brno, Brno, 2008

2007

 1. GLISNÍKOVÁ, V., Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-801-3, TU Košice, Košice, 2007
 2. GLISNÍKOVÁ, V.; ŠÍBL, R., Metody monitoringu při stavbě železničního tunelu, příspěvek na konferenci , TU Košice, Košice, 2007
 3. GLISNÍKOVÁ, V.; ŠÍBL, R., Monitoring při výstavbě železničního tunelu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, 2007

2006

 1. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci 34. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2006, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-478-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 2. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno, ISBN 80-7204-478-8, Final Tisk s.r.o., Olomučany, 2006
 3. PASEKA, A.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Korelace výsledků vrtného průzkumu a geofyzikálních měření, příspěvek na konferenci Geotechnika 2006, ISBN 80-248-1124-3, Orgware, Stupava, 2006

2005

 1. GLISNÍKOVÁ, V.; HAŠEK, V.:, Anteil der Geophysikalischen Methoden an der Achaologischen Erorschung der Untrirdischen Raume, článek v Slovenská archeológia, ISSN 1335-0102, Archeologický ústav SAV, Nitra, Nitra, 2005
 2. GLISNÍKOVÁ, V., BACHRATÝ, J.,, ZOO Ostrava- rozšíření parkové části do historicky poddolovaných oblastí, příspěvek na konferenci Ve službách archeologieVI, ISBN 80-7275-060-7, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, AV SAV Nitra,, Brno, 2005

2004

 1. GLISNÍKOVÁ, V., Stavebně-historický průzkum pro zámek Vrchotovy Janovice, příspěvek na konferenci Geotechnika- 2004-Geotechnics, ISBN 80-8073-151-9, Orgware, Stupava, Slovakia, 2004
 2. GLISNÍKOVÁ, V., Použití geofyzikálních metod jako výchozích podkladůl pro stabilitní řešení, kapitola v Ve službách archeologie V, ISBN 80-7275-051-8, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno , 2004

2003

 1. GLISNÍKOVÁ, V., Zvýšený zemní tlak na zasypané konstrukce, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-232-0221-9, TU Košice, Košice, 2003
 2. GLISNÍKOVÁ, V., Geofyzikální průzkum pro rehabilitaci zámeckého parku Vrchotovy Janovice, příspěvek na konferenci Ve službách archeologie IV, ISBN 80-7275-041-0, DAPE, Brno, 2003

2002

 1. GLISNÍKOVÁ, V., Problematika zakládání staveb v oblastech s relikty původní historické zástavby v podzemí, příspěvek na konferenci Geotechnika 2002, ISBN 80-248-0115-9, TU Ostrava, TU Ostrava, 2002

2001

 1. GLISNÍKOVÁ, V., Failures due to technology process of compaction, příspěvek na konferenci Failures of concrete structures, Expertcentrum Bratislava, Bratislava, 2001
 2. GLISNÍKOVÁ, V., Uplatnění geofyzikálních metod při stavebně historických průzkumech v České republice, příspěvek na konferenci Ve službách archeologie II, ISBN 80-7275-014-3, FB Print, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný