English

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. – seznam publikací

2017

 1. LINKESCHOVÁ, D., JE POTŘEBA SPOLEČENSKÝCH VĚD V PEDAGOGICKÉ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ? , příspěvek na konferenci Pedagogická přípravaučitelů praktického vyučování , ISBN 978-80-7481-201-9, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2017
 2. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; TICHÝ, Z.; LINKESCHOVÁ, D.; OSLÍKOVÁ, E., THE UTILIZATION OF INSTRUMENT BALANCED SCORECARD FOR FACILITY MANAGEMENT, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulharsko, 2017
 3. HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji, příspěvek na konferenci Konference Inteligentní regiony, ISBN 978-80-02-02732-4, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017
 4. TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D., Mapping the Issue of Water Supply Network and Sewerage System in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
 5. LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; DORUŠÁK, P., POSSIBILITIES OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS’ COOPERATION IN THE CONSTRUCTION AREA IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 6. LINKESCHOVÁ, D.; DLABOLOVÁ, D., Exploring Issues Challenging Academic Integrity in South East Europe, příspěvek na konferenci Plagiarism Across Europe and Beyond 2017, ISBN 978-80-7509-493-3, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2017

2016

 1. LINKESCHOVÁ, D.; VAGUNDOVÁ-DRGÁČOVÁ, L., Polytechnická výchova z pohledu praktiků ve stavebních firmách , příspěvek na konferenci Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání , ISBN 978-80-7481-187-6, Národní ústav pro vzdělání, Praha, 2016
 2. HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; KRESTOVÁ, V.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P., ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF MUNICIPALITIES AND POSSIBILITIES FOR THEIR FURTHER DEVELOPMENT , příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016), ISSN 1805-6784, VUT V Brně, FAST, Brno, 2016
 3. LINKESCHOVÁ, D.; RYCHETSKÝ, T., PERSONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN CONSTRUCTION COMPANY CORPORATE CULTURE , článek v PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, ISSN 1805-6784, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 4. LINKESCHOVÁ, D.; VAGUNDOVÁ-DRGÁČOVÁ, L., Has early physical technical education significance for the construction industry?, příspěvek na konferenci 4th. World Congress on Education Research (WCER2016), Universty of Barcelona, Barcelona, Španělsko, 2016
 5. LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; KRESTOVÁ, V., NEEDS OF PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR IN THE SOUTH MORAVIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC MAKING USE OF ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES AND ITS REGISTER , příspěvek na konferenci 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-75-9, International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, Bulharsko, 2016
 6. ROUDNÁ, V.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., MANAGEMENT SKILLS OF CIVIL ENGINEERS AND FACILITY MANAGERS AS A TOOL TO STREAMLINE THE WORKING PROCESS , příspěvek na konferenci 3 International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-72-8, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Bulharsko, 2016

2015

 1. LINKESCHOVÁ, D., Využití outdoorových akcí v práci pedagoga a manažera , příspěvek na konferenci Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti , ISBN 978-80-7481-144-9, Národní ústav pro vzdělání, Praha, 2015
 2. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Inovační výzvy pro vzdělávání budoucích stavebních manažerů , příspěvek na konferenci Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti , ISBN 978-80-7481-144-9, Národní ústav pro vzdělání, Praha, 2015
 3. LINKESCHOVÁ, D., Vzdělávání budoucích stavebních manažerů a potřeba posunu paradigmatu v komunikaci, příspěvek na konferenci Faktory ovlivňující vývoj profese učitele, ISBN 978-80-7481-090-9, Národní ústav pro vzdělání, Praha, 2015
 4. TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D., Structural Engineering Managers – Innovation Challenges for their Skills, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Conference Series, 2015

2014

 1. LINKESCHOVÁ, D., Vzdělávání budoucích stavebních manažerů a potřeba posunu paradigmatu v komunikaci, příspěvek na konferenci Faktory ovlivňující vývoj profese učitele, ISBN 978-80-7481-090-9, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2014
 2. LINKESCHOVÁ, D., THE CONSTRUCTION INDUSTRY MANAGERS AND THE NEED FOR CHANGES IN THEIR COMMUNICATION, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014

2013

 1. LINKESCHOVÁ, D., Úvod do marketingu, , ISBN 978-80-210-6219-1, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, 2013
 2. LINKESCHOVÁ, D., Základy managementu, , ISBN 978-80-210-6223-8, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, 2013
 3. LINKESCHOVÁ, D., Úvod do moderní inženýrské pedagogiky, , ISBN 978-80-210-6177-4, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, 2013
 4. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Multicultural education, creativity and innovation at universities in the Czech Republic, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, 2013
 5. LINKESCHOVÁ, D., HAJKR, J., Možnosti využití strategických marketingových her v rámci evropské spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání, kapitola v Vstup do Evropské unie a řízení školství České republiky, ESF MU Brno, ESF MU Brno, 2013
 6. LINKESCHOVÁ, D., JAK SOUVISÍ MANAGEMENT NA STAVEBNÍ FAKULTĚ S TEORIÍ KULTURY NA FAKULTĚ FILOSOFICKÉ?, příspěvek na konferenci Technical, Human and Social Sciences: Is It Possible to Dialogue in the Pedagogical Process? Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog?, ISBN 978-80-01-05287-7, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Praha, 2013

2012

 1. LINKESCHOVÁ, D.; PAVLIŇÁK, F., TO SOME ETHIC QUESTIONS IN CIVIL ENGINEERING, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 2. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Co napomáhá kreativitě a inovačnímu přístupu v práci univerzitního lektora?, příspěvek na konferenci Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání, ISBN 978-80-87652-93-0, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2012
 3. LINKESCHOVÁ, D., Přínosy zahraničních mobilit a jejich možný vliv v oblastech odborného vzdělávání, příspěvek na konferenci Přispívající měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělávatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání?, ISBN 978-80-87652-62-6, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2012

2011

 1. LINKESCHOVÁ, D., University Students and Teachers International Mobility, , University of Minho, Braga, Portugal, Portugalsko, Braga, 2011
 2. LINKESCHOVÁ, D., K některým otázkám vnímání společenské odpovědnosti firem i veřejnosti, příspěvek na konferenci Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe, ISBN 978-80-87240-67-0, Moravská vysoká školy Olomouc,o.p.s., Olomouc, 2011

2010

 1. LINKESCHOVÁ, D., K některým aplikacím aktivačních metod výuky na EKR, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT,FAST VUT,VŠB TU, Praha, 2010
 2. LINKESCHOVÁ, D., MOBILITY IN UNIVERSITY EDUCATION - BOOM OR NECESSITY?, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl. CERM, Brno, 2010
 3. LINKESCHOVÁ, D., What role can play international mobility in professional development of students and future managers?, příspěvek na konferenci Měnící se role vzdělavatelů v odborném a celoživotním vzdělávání, ISBN 978-80-87063-31-6, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2010
 4. LINKESCHOVÁ, D., Jak vzdělávat studenty pro potřeby stavebnictví, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT, Fakulta stavební VUT Brno, Fakulta stavební VŠB TU Ostrava,ČKAIT, Praha, 2010

2009

 1. LINKESCHOVÁ, D., What are the construction company needs from managers and what is the most effective way how to educate future managers for them?, příspěvek na konferenci Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue, ISBN 978-952-484-302-7, University of Lapland Publications in Education 18, Rovaniemi, Finland, 2009
 2. LINKESCHOVÁ, D., Využití aktivizačních metod ve výuce na FAST Využití aktivizačních metod ve výuce na FAST VUT v Brně VUT v Brně, příspěvek na konferenci Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR, ISBN 978-80-87063-22-4, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2009
 3. LINKESCHOVÁ, D., What is the most effective way of innovating the managerial subjects for future managers in Economics and Management Department, Faculty of Civil Engineering, BUT?, příspěvek na konferenci XII.Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. LINKESCHOVÁ, D., Proč ve výuce managementu využívat skupinové aktivity?, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. LINKESCHOVÁ, D., Jaký učitel a jak má vzdělávat stavební manažery?, příspěvek na konferenci Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku, ISBN 978-80-87063-12-5, Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 2008
 3. LINKESCHOVÁ, D., Nástin jedné etapy vývoje inženýrské pedagogiky na Moravě, příspěvek na konferenci Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání, sborník příspěvků z konference Partnerství TTnet ČR, ISBN 978-80-87063-05-7, Národní ústav odborného vzdělávání, Prahaí, 2008

2007

 1. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Manažerské vzdělávání pro potřeby nejen stavevní praxe, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,sr.o, Brno, 2007
 2. LINKESCHOVÁ, D., Je potřeba inovací v předmětech Management a marketing? Jaké vlastně jsou požadavky na manažera stavební firmy?, příspěvek na konferenci Modernizace vyzky na FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-564-8, CERM s.r.o., Brno, 2007

2006

 1. LINKESCHOVÁ, D., Podnikový management I., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 2. LINKESCHOVÁ, D., O mnohotvárnosti technického vzdělávání, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 2006
 3. LINKESCHOVÁ, D., Potřeba interakce a vzájemné komunikace mezi ekonomickou, manažerskou, právní i ostatními sférami při rozvoji regionu, příspěvek na konferenci Interakce ekonomie,managementu a práva při rozvoji regionů, ISBN 80-210-4095-5, MU, Právnická fakulta, Brno, 2006

2005

 1. HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D., Právo a management ve stavebnictví, , ISBN 80-7204-402-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2005
 2. LINKESCHOVÁ, D., K otázkám managementu ve stavebnictví, , ISBN 80-7204-396-X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005
 3. LINKESCHOVÁ, D., K některým otázkám manažerského vzdělávání a výchovy k podnikání, , Vysoká škola Newton College, Praha, 2005

2004

 1. Linkeschová, D., Educating Leading Managing, spec. publikace, ISBN 80-7302-052-1, Konvoj, 2004
 2. LINKESCHOVÁ, D., K některým bariérám většího rozvoje podnikání zejména žen v našich podmínkách, kapitola v Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU, ISBN 80-210-3520-X, MU Brno, Brno, 2004

2003

 1. LINKESCHOVÁ, D., Etické aspekty při výchově budoucích manažerů, příspěvek na konferenci Etika v ekonomickou prostredi II, UMB Bánská Bystrica, Bánská Bystrica, 2003

2002

 1. LINKESCHOVÁ, D., K úloze synergie v úspěšné realizaci pozitivních změn, příspěvek na konferenci Vzdělávání v podmínkách územního řízení, ISBN 80-210-2946-3, MU v Brně, Brno, 2002

2001

 1. LINKESCHOVÁ, D., FRIDRICH, J., Legislation and Management in Construction Process, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2001

2000

 1. LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R., Vedení a řízení lidí ve stavební firmě, , ÚRS Brno, Brno, 2000

1999

 1. LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R., Teorie řízení, , VUT v Brně, FAST, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný