English

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – seznam publikací

2017

 1. ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; DUMBROVSKÝ, M.; DRBAL, K., The Assessment of Level of Flash Floods Threat of Urbanised Areas, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Acta Universitatis Agriculturae Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2017

2016

 1. DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L., The influence of different technologies of soil processing on infiltration properties of soil in the cambisols area of the Opava district, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Brno, 2016
 2. TRNKA, M.; SEMERÁDOVÁ, D.; NOVOTNÝ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; DRBAL, K.; PAVLÍK, F.; VOPRAVIL, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; VIZINA, A.; BALEK, J.; HLAVINKA, P.; BARTOŠOVÁ, L.; ŽALUD, Z., Assessing the combined hazards of drought, soil erosion and local flooding on agricultural land: a Czech case study, článek v Climate Research, ISSN 1616-1572, Německo, 2016

2015

 1. ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M., Changes of Soil Aggregate Stability as a Result of the Effect of Freeze-thaw Cycles, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2015
 2. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKA, J., The methods for field assessment of rill erosion in the Czech Republic , příspěvek na konferenci 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015. Conference Proceedings. Soils., ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-37-7, Albena, Bulgaria, 2015
 3. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. et al., Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, TESNOV 17, PRAGUE, 117 05, CZECH REPUBLIC, Praha, 2015

2014

 1. SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; BEDNÁŘ, M., The Influence of Conservation Measures, Limiting Soil Degradation, on the Quality of Surface Water Resources, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, ISBN 1307-6892, Japonsko, 2014
 2. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., The new volumetric approach for field measurements of rill erosion, , ISBN 979-605-63090-21, Pazar Mah, Samsun, Turkey, 2014
 3. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; CHLUBNA, L.; VÁCHALOVÁ, R., Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control, článek v ECOLOGICAL ENGINEERING, ISSN 0925-8574, ELSEVIER SCIENCE BV, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014
 4. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V., The methods for field assessment of rill and ephemeral gully erosion in Czech Republic, , Italy, 2014
 5. PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M., Influence of landscape retention capacity upon flood processes in Jičínka river basin, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University Press, Brno, 2014

2013

 1. ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M., METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU, příspěvek na konferenci Veda Mladých 2013, ISBN 978-80-552-1081-0, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra, Nitra, 2013

2012

 1. DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S., Optimization of Soil Erosion and Flood Control Systems in the Process of Land Consolidation, kapitola v Research on Soil Erosion, ISBN 978-953-51-0839-9, InTech, Italy, 2012
 2. PODHRÁZSKÁ, J.; KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M., Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky, článek v LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, ISSN 1210-3306, LCaŘ, Praha, 2012
 3. ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M., Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Praha, 2012
 4. PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; KONEČNÁ, J., The influence of water erosion processes on sediment and nutriet transport from a small agricultural catchment area, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, MENDELU, Brno, 2012

2011

 1. VAŠINOVÁ, K.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 2. MAŠÍČEK, T.; TOMAN, F.; DUMBROVSKÝ, M., Vyhodnocení potenciální retence a specifických průtoků v povodé Fryšávky při návrhové přívalové srážce, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 3. KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J., Minimalizační agrotechnologie a jejich vliv na hydro-fyzikální vlastnosti půdy, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, Littera Scripta, České Budějovice, 2011
 4. ŠKODA, S.; VÁCHAL, J.; TESAŘ, M.; VÁCHALOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V., Reflection of underlying rocks in chemistry of underground and surface waters, , ISSN 0009-2770, Česká společnost chemická, Brno, 2011
 5. ŠKODA, S.; VÁCHAL, J.; TESAŘ, M.; VÁCHALOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V., Reflection of underlying rocks in chemistry of underground and surface waters, , Česká společnost chemická, Brno, 2011
 6. PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; KONEČNÁ, J., INFLUENCE OF WATER EROSION PROCESSES ON SEDIMENT AND NUTRIET TRANSPORT FROM SMALL AGRICULTURAL CATCHMENT AREA, , ISSN 0009-2770, Česká společnost chemická, Brno, 2011
 7. DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; TESAŘ, M., EFFECT OF LAND CONSOLIDATION AND WATERSHED CONSERVATION MANAGEMENT ON WATER QUALITY IN HUBENOV WATER RESOURCE, , ISSN 0009-2770, Česká společnost chemická, Brno, 2011
 8. KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J., Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro-fyzikální vlastnosti půdy, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 9. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J., Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 10. VÁCHALOVÁ, R., MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHAL, J., PÁRTLOVÁ, P., DUMBROVSKÝ, M., JURÍK, L., Evaluation methods of agricultural land potential including environmental function, článek v ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, ISSN 1898-8857, SGGW, Warsaw, 2011
 11. DUMBROVSKÝ, M.; KAMENÍČKOVÁ, I.; PODHRÁZSKÁ, J.; MUCHOVÁ, Z., Zhodnocení půdoochranných technologií z hlediska vybraných hydrofyzikálních charakteristik, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1335-2563, SPU Nitra, Nitra, 2011
 12. DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PODHRÁZSKÁ, J., Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Praha, 2011
 13. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J., Možnosti měření projevů vodní eroze objemovou kvantifikací erozních rýh, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2011
 14. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PODHRÁZSKÁ, J.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; PÁRTLOVÁ, P., Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy, příspěvek na konferenci Hydrologie malého povodí 2011, ISBN 978-80-02-02290-9, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha, 2011
 15. ŠKODA, S.; VÁCHAL, J.; DUMBROVSKÝ, M.; TESAŘ, M.; VÁCHALOVÁ, R., Vztah chemismu povrchových vod a horninového prostředí v lesním povodí LIZ na Šumavě, příspěvek na konferenci Hydrologie malého povodí 2011, ISBN 978-80-02-02290-9, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha, 2011
 16. DUMBROVSKÝ, M., KAMENÍČKOVÁ, I., PODHRÁZSKÁ, J., PAVLÍK, F., SOBOTKOVÁ, V., Evaluation of soil conservation technologies from the perspective of selected hydro-physical soil properties, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, MENDELU, Brno, 2011
 17. KONEČNÁ, J.; FIALA, R.; PODHRÁZSKÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M., Transport splavenin v malém zemědělském povodí Hustopeče, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2011
 18. PODHRÁZSKÁ, J.; VITÁSKOVÁ, J.; KONEČNÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M., Analýza účinnosti opatření na ochranu půdy a vody v pozemkových úpravách při povodních roku 2009, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hopodářství, Praha, 2011
 19. ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; CHLUBNA, L.; DRBAL, K.; SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, VUV T.G.M., v.v.i., Praha, 2011

2010

 1. VÁCHALOVÁ, R., ONDR, P., MORAVCOVÁ, J., KOUPILOVÁ, M., VÁCHAL, J., PÁRTLOVÁ, P., DUMBROVSKÝ, M., Landscape potential assessment, a prerequisite for regional development, článek v Journal of Landscape Studies , ISSN 1802-4416, Centrum pro krajinu s.r.o., Praha, 2010
 2. SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L., Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2010
 3. RUČKOVÁ SALA, A., KORSUŇ, S., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J., Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2010
 4. MUCHOVÁ, Z., DUMBROVSKÝ, M., VÁCHAL, J., RUČKOVÁ SALA, A., VÁCHALOVÁ, R., Dlhodobý vývoj krajiny z pohľadu popisnej štatistiky., článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2010
 5. DUMBROVSKÝ, M., HOŠKOVÁ, V., PODHRÁZSKÁ, J., VAŠÍNOVÁ, K., Trends in soil degradation in the upper Svratka river basin (Czech Republic), článek v MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, ISSN 1210-8812, INSTITUTE OF GEONICS ASCR, v.v.i., Brno, 2010
 6. PRAŽAN, J., DUMBROVSKÝ, M., Soil conservation policies: conditions for their effectiveness in the Czech Republic, článek v LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, ISSN 1085-3278, Wiley, Bognor Regis (United Kingdom), 2010
 7. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; CHLUBNA, L., Vliv umístění liniového protierozního opatření na zanášení koryta toku., příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CEERM, Brno, 2010
 8. PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V., Retenční schopnost povodí Jičínky za povodně v červnu roku 2009, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 9. UHROVÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V., Volumetrická kvantifikace erozních procesů v ploše povodí, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 10. DRBAL, K.; DUMBROVSKÝ, M.; OŠLEJŠKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, V., DZURÁKOVÁ, M., Vyjádření povodňových rizik vyplívajících z povodňových srážek, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 11. DUMBROVSKÝ, M., Ochranná opatření v povodí se zastoupením lesních pozemků, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník přednášek ze semináře Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou, ISBN 978-80-214-4158-3, COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o.,, Brno, 2010

2009

 1. PRAŽAN, J., DUMBROVSKÝ, M., Sustainable Agriculture and Soil Conservation, Czech Republic, spec. publikace, ISBN 978-92-79-14864-4, European Communities, Spain, 2009
 2. DUMBROVSKÝ, M.; PRAVEC, M.; DRBAL, K.; ŚINDLAR, M., Strategie ochrany před negativními dopady povodní, erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, příspěvek na konferenci Říční krajina 6, ISBN 978-80-244-2358-6, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2009
 3. DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009, příspěvek na konferenci Říční krajina 6, ISBN 978-80-244-2358-6, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2009
 4. DUMBROVSKÝ, M.; TRANTINOVÁ, M.; HOŠKOVÁ, V., Výsledky inventarizace zemních teras v České republice, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2008, ISBN 978-80-903258-7-6, PowerPrint, Praha, 2009
 5. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V., Příspěvek k řešení návrhu komplexních pozemkových úprav na terasách, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2008, ISBN 978-80-903258-7-6, PowerPrint, Praha, 2009
 6. SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Zhotovení zařízení potřebných pro zaměření a objemovou kvantifikaci erozních rýh., příspěvek na konferenci Venkovská krajina 2009, ISBN 978-80-87154-65-6, Lesnická práce, s.r.o., Hostětín, 2009
 7. PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M., Progression of intensity of soil erosion with change of accuracy of digital model of elevation, příspěvek na konferenci II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists 20-22 May 2009 , Poznań, Poland, ISBN 978-83-926896-1-4, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 8. UHROVÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M., Erosive risk in the river-basin of Lubě with different climatic factor, příspěvek na konferenci II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists 20-22 May 2009 , Poznań, Poland, ISBN 978-83-926896-1-4, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznanskiej, Poznań, Polsko, 2009
 9. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Evaluation of Metering Soil Loss Directly in Terrain, příspěvek na konferenci II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, 20-22 May 2009 , Poznań, Poland, ISBN 978-83-926896-1-4, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 10. DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S., Optimisation of Soil Conservation Systems within Integrated Territorial Protection, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, Praha, 2009
 11. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F., Vyhodnocení přímého měření ztráty půdy v rámci vegetačního období, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009

2008

 1. DUMBROVSKÝ, M.; ŠINDLAR, M. a kol., Metodika, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření., článek v Věstník MŽP, ISSN 0862-9013, MŽP, Praha, 2008
 2. DUMBROVSKÝ, M.; MUCHOVÁ, Z., Návrh plánu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1335-2563, Vydavatel'stvo SPU, Nitra, Slovenská republika, 2008
 3. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., Možnosti kvantifikace erozního smyvu přímým měřením objemu erozních rýh, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2008, ISBN 978-80-903258-7-6, PowerPrint, Praha, 2008
 4. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V., The Soil and Water Conservation through the Process of Land Consolidation in the Czech Republic, , ISBN 978-80-244-2358-6, TeQ, Comércio Internacional, lda, Portugalsko, Canelas VNG, 2008
 5. DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S.; HOŠKOVÁ, V., The approach in optimization of Inegrated territory protection design, , ISBN 978-80-244-2358-6, TeQ, Comércio Internacional, lda, Portugalsko, Aveiro , 2008
 6. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V., Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení, příspěvek na konferenci Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území. Sborník z meziregionálního odborného semináře., ISBN 978-80-86671-52-9, Ústí nad Labem, 2008

2007

 1. HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M., RIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STABILITU SVAHŮ ZEMNÍCH TERAS, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, Econ publishing, s.r.o., Brno, 2007
 2. DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V.; TRANTINOVÁ, M., GIS ANALÝZY PRO IDENTIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH RIZIKOVÝCH PLOCH PRO TVORBU POVRCHOVÉHO ODTOKU, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, Econ publishing, s.r.o., Brno, 2007
 3. JANEČEK, M.; DUMBROVSKÝ, M., Ochrana zemědělské půdy před erozí, kapitola v Ochrana zemědělské půdy před erozí - metodika, ISBN 978-80-254-0973-2, VÚMOP, v.v.i., Praha, 2007
 4. DUMBROVSKÝ, M.; STARÝ, M., Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007, ISBN 978-80-01-03960-1, neuveden, Praha a Bratislava, 2007
 5. DUMBROVSKÝ, M., CS02 Geografické informační systémy M01 Geografické informační systémy, , 2007
 6. DUMBROVSKÝ, M., CS03 Úpravy odtokových poměrů povodí M01 Úpravy odtokových poměrů povodí, , 2007
 7. DUMBROVSKÝ, M.; PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, R.; ŠARAPATKA, B.; PAVKA, P., Soil and Water Research Runoff processes and land use changes in the upper reaches of the Krupá river catchment during the last 70 years, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, 2007
 8. ŠARAPATKA, B.; CHMELOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M., Optimalizace využití krajiny na základě historických dat a odtokových poměrů, příspěvek na konferenci ENVIRO NITRA 2007, ISBN 978-80-552-0054-5, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2007
 9. DUMBROVSKÝ, M., Optimalizace vodního režimu krajiny návrhem opatření v ploše povodí Horní Moravy, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Ústav územního rozvoje, Brno, 2007

2006

 1. DUMBROVSKÝ, M., Zhodnocení protipovodňové ochrany města Olešnice, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, ISSN 00-0101, Mze ÚPÚ, Praha, 2006
 2. DUMBROVSKÝ, M., Použití hydrologických nástrojů GIS v pozemkových úpravách, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, ISSN 00-0101, Mze ÚPÚ, Praha, 2006
 3. DUMBROVSKÝ, M., VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU TERÉNU PRI VIZUALIZÁCII NÁVRHU PLÁNU SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ, příspěvek na konferenci Krajinné inžinierstvo v novom tisícročí Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti významného životného jubilea prof. Ing. Dušana HÚSKU, PhD., ISBN 978-80-8069-841-6, FZKI SPÚ NITRA, NITRA,SLOVENSKO, 2006

2005

 1. DUMBROVSKÝ, M.; MILERSKI, R., Vodní hospodářství krajiny II., , Brno, 2005
 2. DUMBROVSKÝ, M.; SEDLÁČKOVÁ, R.; SALA, A., Návrh odvodňovacích zařízení polních cest, příspěvek na konferenci , Českomoravská komora pozemkových úprav, 2005
 3. DUMBROVSKÝ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, R.; SALA, A., Zemní terasy a jejich řešení v rámci KPÚ, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, Praha, 2005
 4. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. DUMBROVSKÝ, M., Optimalizační model pro navrhování integrované ochrany povodí, příspěvek na konferenci Extrémní hydrologické jevy v povodí,Praha 2004, ISBN 80-01-03161-6, ČVUT Praha, Praha, 2004
 2. DUMBROVSKÝ, M., Využití bonitovaných půdně ekologických jednotek v pozemkových úpravách, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, 2004
 3. DUMBROVSKÝ, M., Využití bonitovaných půdně ekologických jednotek v pozemkových úpravách., článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, 2004
 4. DUMBROVSKÝ, M., Pozemkové úpravy, spec. publikace, ISBN 80-214-2668, CERM 2004,, Brno, 2004
 5. DUMBROVSKÝ, M., Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, , Praha, 2004
 6. DUMBROVSKÝ, M., Stanovení návrhových parametrů technických a biotechnických opatření v KPU, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, 2004

2003

 1. DUMBROVSKÝ, M., BILÍK, M., Suché nádrže v KPÚ, příspěvek na konferenci Ochrana před povodněmi a bezpečnost vodních staveb, Bratislava, Bratislava, 2003
 2. DUMBROVSKÝ, M., KORSUŇ, S., Optimalizace návrhu opatření v povodí v KPU, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, ISSN 00-0101, 2003
 3. DUMBROVSKÝ, M., Studie protierozní a protipovodňové ochrany v povodí Olešnického potoka, výzkumná zpráva projektu OPU Blansku, OPU Blansku, Česká republika, 2003
 4. DUMBROVSKÝ, M., BILÍK, M., PODHRÁZSKÁ, J., SALA, A., Návrh protipovodňové ochrany v povodí olešnického potoka, příspěvek na konferenci Sešit, ISBN 80-86433-26-9, FAST - VUT Brno, FAST - VUT Brno, 2003
 5. DUMBROVSKÝ, M., Návrh KPÚ v k.ú. Vlaštovičky, výzkumná zpráva projektu OPU Opava, OPU Opava, Česká republika, 2003
 6. DUMBROVSKÝ, M., Návrh opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v KPÚ, příspěvek na konferenci Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT, ISBN 80-86433-26-9, FAST - VUT Brno, FAST - VUT Brno, 2003

2002

 1. BILÍK, M., DUMBROVSKÝ, M., Poruchy zemních hrází vodních nádrží při povodni v červenci roku 2002 v Olešnici, příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-86433-15-3, Econ publishing, Brno, 2002
 2. SPITZ, P., PODHRÁZSKÁ, J., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J., Hodnocení škod na zemědělských a lesních pozemcích vlivem povodní., příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území, ISSN 1210-1672, ISBN 80-86433-15-3, ECON publishing, Brno, 2002
 3. DUMBROVSKÝ, M., Možnosti zvyšování retenční schopnosti povodí v KPÚ, příspěvek na konferenci sborník z 12 mezinárodní konference pozemkových úprav, ISBN 0000, Českomoravská komora pozemkových úprav, Praha, 2002
 4. DUMBROVSKÝ, M., Využití DMT pro rozbor erozních a odtokových poměrů v KPÚ, příspěvek na konferenci GIS Seč 2002, ISBN 80-86143-23-06, Universita pardubice, Pardubice, 2002
 5. DUMBROVSKÝ, M., Řešení vodního hospodářství krajiny v komplexních pozemkových úpravách, příspěvek na konferenci Sborník konference Ekotrend, ISBN 80-7040-534-1, Jihočeská universita České Budějovice, České Budějovice, 2002
 6. DUMBROVSKÝ, M., Retenční schopnost povodí a její vliv na transformaci povodňových vln, příspěvek na konferenci Hydrologické dny 2000, ISBN 80-8581, ČHMU Praha, ČHMU Praha, 2002
 7. DUMBROVSKÝ, M., Možnosti zvyšování retenční schopnosti povodí v KPÚ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z 12mezinárodní Konference pozemkových úprav, ISBN 00-00-004, Jestřábí, Jestřábí, 2002
 8. DUMBROVSKÝ, M., Využití DMT pro rozbor erozních a odtokových poměrů v KPÚ, příspěvek na konferenci GIS Seč 2002, ISBN 80-86143-23-06, Seč, Seč, 2002
 9. DUMBROVSKÝ, M., Řešení vodního hospodářství krajiny v komplexních pozemkových úpravách, příspěvek na konferenci Ekotrend, ISBN 80-7040-534-1, Jihočeská univerzita, Jihočeská univerzita, 2002
 10. DUMBROVSKÝ, M., Rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí Huntavy, výzkumná zpráva projektu Česká, Česká, Česká republika, 2002
 11. DUMBROVSKÝ, M., Možnosti automatizace rozborů hydrologických a erozních poměrů v procesu komplexních pozemkových úprav s využitím GIS, článek v , 2002

2001

 1. DUMBROVSKÝ, M., MILERSKI, R., Ochrana krajiny proti erozi liniovými prvky, příspěvek na konferenci Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství, ISBN 80-02-01439-1, Dům techniky Brno, spol. s.r.o., Brno, 2001
 2. DUMBROVSKÝ, M., Aktuální stav návrhu normy polních cest, příspěvek na konferenci , 2001
 3. DUMBROVSKÝ, M., Aktuální stav návrhu normy polních cest, příspěvek na konferenci , 2001
 4. DUMBROVSKÝ, M., Praktické postupy při uplatnění návrhu plošné rozptýlené zeleně v rámci návrhu KPÚ, příspěvek na konferenci , 2001
 5. DUMBROVSKÝ, M., Návrh nové české státní normy pro projektování polních cest, článek v , 2001
 6. DUMBROVSKÝ, M., Degradace krajiny a co na to zákon o pozemkových úpravách, příspěvek na konferenci , 2001
 7. DUMBROVSKÝ, M., Návrh nové české technické normy pro projektování polních cest, článek v , 2001
 8. DUMBROVSKÝ, M., Praktické postupy při uplatnění návrhu plošné rozptýlené zeleně v rámci návrhu KPÚ, příspěvek na konferenci Obnova plošné zeleně v krajině, ISBN 80-7157-515-1, MZLU Brno, MZLU Brno, 2001
 9. DUMBROVSKÝ, M., Degradace krajiny a co na to zákon o pozemkových úpravách, příspěvek na konferenci Tvář naší Země Krajina domova – Krajina v ohrožení, ISBN 80-86512-00-2, Tvář naší Země Krajina domova – Krajina v ohrožení, Praha, 2001
 10. DUMBROVSKÝ, M., Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Pohořelice, výzkumná zpráva projektu OPU Břeclav, OPU Břeclav, Česká republika, 2001
 11. DUMBROVSKÝ, M., Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Mikulov, výzkumná zpráva projektu OPU Břeclav, OPU Břeclav, Česká republika, 2001
 12. DUMBROVSKÝ, M., Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Starovice, výzkumná zpráva projektu OPU Břeclav, OPU Břeclav, Česká republika, 2001
 13. DUMBROVSKÝ, M., MILERSKI, R., Ochrana krajiny proti erozi liniovými prvky, příspěvek na konferenci Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství, Dům techniky Brno, Brno, 2001
 14. DUMBROVSKÝ, M., Aktuální stav návrhu normy polních cest, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z 11 mezinárodní Konference pozemkových úprav, ISBN 00-00-006, Jestřábí, Jestřábí, 2001

2000

 1. DUMBROVSKÝ, M., Metodický návod pro KPÚ, příspěvek na konferenci Úkoly životního prostředí pro vstup ČR do EU, ISBN 80-02-01346-8, Kutná Hora, Kutná Hora, 2000
 2. DUMBROVSKÝ, M., Problematika suchých nádrží v systému KPÚ, příspěvek na konferenci Úkoly životního prostředí pro vstup ČR do EU, ISBN 80-02-01346-8, Kutná Hora, Kutná Hora, 2000
 3. DUMBROVSKÝ, M., Doprovodná zeleň prvků protierozní ochrany v návrhu KPÚ, příspěvek na konferenci Obnova liniové zeleně, ISBN 00-00-008, MZLU Brno, MZLU Brno, 2000
 4. DUMBROVSKÝ, M., Zásady stanovení soupisu nároků vlastníků pozemků, příspěvek na konferenci Sborník semináře KPÚ, ISBN 00-00-019, Velké Bílovice, Velké Bílovice, 2000
 5. DUMBROVSKÝ, M., Hodnocení škod na zemědělských a lesních pozemcích vlivem povodní, příspěvek na konferenci Sešit 2 -Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-86433-15-3, VUT FAST Brno, VUT FAST Brno, 2000
 6. DUMBROVSKÝ, M., Poruchy zemních hrází vodních nádrží při povodni v červenci roku 2002 v Olešnici, příspěvek na konferenci Sešit 2 -Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-86433-15-3, FAST - VUT Brno, FAST - VUT Brno, 2000
 7. DUMBROVSKÝ, M., Doporučený postup řešení protierozní ochrany půdy s využitím výpočetní techniky, článek v , 2000
 8. DUMBROVSKÝ, M., Návrh KPÚ v k.ú. Lichnov, výzkumná zpráva projektu Obec Lichnov, Obec Lichnov, Česká republika, 2000
 9. DUMBROVSKÝ, M., Příprava a realizace KPÚ v rámci krajjinného plánování, příspěvek na konferenci Koncepce uceleného krajinného plánování, ISBN 00-00-007, Lednice, Lednice, 2000
 10. DUMBROVSKÝ, M., Návrh a dimenzování biotechnických prvků protierozní ochrany, příspěvek na konferenci Ekotrend, ISBN 80-7040-398-5, Ekotrend, Jihočeská univerzita, 2000
 11. STEJSKALOVÁ, D., DUMBROVSKÝ, M., Krajinné úpravy v okolí ochranných nádrží, příspěvek na konferenci Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav, ISBN 80-214-1544-4, FAST - VUT Brno, FAST - VUT Brno, 2000
 12. DUMBROVSKÝ, M., Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci plánu společných zařízení PÚ Diváky, výzkumná zpráva projektu OPU Břeclav, OPU Břeclav, Česká republika, 2000
 13. DUMBROVSKÝ, M., Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v rámci studie plánu společných zařízení PÚ Dlouhá loučka, výzkumná zpráva projektu OPU Olomouc, OPU Olomouc, Česká republika, 2000

1999

 1. DUMBROVSKÝ, M., Rozbor hydrologických a erozních poměrů v KPU s využitím GIS, článek v , 1999
 2. DUMBROVSKÝ, M., Krajinné plánování v rámci procesu KPÚ, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1335-2563, 1999
 3. SPITZ, P., DUMBROVSKÝ, M., ZLATUŠKOVÁ, S., Vyhodnocení retenční schopnosti krajiny při červencové povodni v roce 1997, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1335-2563, 1999
 4. DUMBROVSKÝ, M., Podklady a návrh ochranných pásem části „levý břeh“ povodí nádrže Vír, , VÚMOP Praha,, VÚMOP Praha,, 1999
 5. DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J., UHLÍŘOVÁ, J., Informace o projektu revize PHO u vodárenské nádrže Hubenov a příprava podkladů pro revize dalších vybraných nádrž, příspěvek na konferenci Ochranná pásma zdrojů podzemních vod, ISBN 80-02-01271, Praha, Praha, 1999
 6. SPITZ, P., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J., Influence of Landscape Retention Capability on the Flood Processes, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodního sympozia ICID New Approaches in Irrigation, Slovenský národní výbor ICID, Bratislava, 1999
 7. DUMBROVSKÝ, M., Vizualizace návrhu plánu společných zařízení v KPÚ, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1337-2564, 1999
 8. DUMBROVSKÝ, M., Způsoby snižování povrchového odtoku při pozemkových úpravách, příspěvek na konferenci Navrhování plánu společných zařízení při pozemkových úpravách, VÚMOP Praha, Brno, 1999
 9. DUMBROVSKÝ, M., Navrhování plánu společných zařízení při KPÚ, příspěvek na konferenci ENVIRO, ENVIRO, Nitra, 1999
 10. DUMBROVSKÝ, M., Krajinné plánování v rámci procesu KPÚ, příspěvek na konferenci Mezinár. ved. konf. c., Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 1999
 11. DUMBROVSKÝ, M., Komplexní pozemkové úpravy a ochrana vodních zdrojů, příspěvek na konferenci 9. Mezinárodní konference pozemkových úprav, ISBN 80-02-01312-3, MZe ČR, Jestřábí, 1999
 12. DUMBROVSKÝ, M., Návrh KPÚ v k.ú. Moravské Knínice, výzkumná zpráva projektu Moravské Knínice, Moravské Knínice, Česká republika, 1999
 13. DUMBROVSKÝ, M., Podklady a návrh ochranných pásem vodárenské nádrže Nová řísě, výzkumná zpráva projektu Povodí Moravy 1999, Povodí Moravy 1999, Česká republika, 1999
 14. DUMBROVSKÝ, M., Podklady a návrh ochranných pásem vodárenské nádrže Znojmo., výzkumná zpráva projektu Povodí Moravy 1999, Povodí Moravy 1999, Česká republika, 1999

1998

 1. DUMBROVSKÝ, M., ZLATUŠKOVÁ, S., Effect of Soil Erosion on Soil Degradation, příspěvek na konferenci Soil and Water Use Relating Sustainable development and Environmental Protection, ISBN 9958-501-02-3, Sarajevo, Sarajevo, 1998
 2. DUMBROVSKÝ, M., ZLATUŠKOVÁ, S., Vliv eroze na degradaci půdy, příspěvek na konferenci ENVIRO, ISBN 00-00-001, ENVIRO, Nitra, 1998
 3. DUMBROVSKÝ, M., Protierozní ochrana v rámci KPU, příspěvek na konferenci ENVIRO, ISBN 00-00-001, ENVIRO, Nitra, 1998
 4. DUMBROVSKÝ, M., Návrh protierozní ochrany v rámci procesu komplexních pozemkových úprav, příspěvek na konferenci Ochrana půdy před erozí, ISBN 80-02-0123-3, České Budějovice, České Budějovice, 1998
 5. DUMBROVSKÝ, M., Podklady a návrh ochranných pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Bojkovice, výzkumná zpráva projektu Povodí Moravy, Povodí Moravy, Česká republika, 1998

1997

 1. DUMBROVSKÝ, M., SPITZ, P., Biotechnical Measures an Important Part of Watershed Projects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Management of Landscapes Disturbed by Channel Incision, ISBN 81-304-1071, The University of Mississippi in Oxford (USA), The University of Mississippi in Oxford (USA), 1997
 2. DUMBROVSKÝ, M., Řešení problematiky vodní a větrné eroze při pozemkových úpravách, příspěvek na konferenci 7. mezinárodní konference pozemkových úprav, ISBN 00-00-017, Jestřábí, Jestřábí, 1997
 3. DUMBROVSKÝ, M., Prozatímní metodický návod pro komplexní pozemkové úpravy ve vztahu k platné vyhlášce č. 427/1991 Sb, příspěvek na konferenci Sborník IV. ročníku celostátního semináře, ISBN 00-00-018, Velké Bílovice, Velké Bílovice, 1997
 4. DUMBROVSKÝ, M., Pozemkové úpravy a možnosti řešení protipovodňové ochrany, článek v , 1997
 5. DUMBROVSKÝ, M., Podklady a návrh ochranných pásem pro revizi ochranných pásem povodí nádrže Hubenov, výzkumná zpráva projektu VÚMOP Praha, VÚMOP Praha, Česká republika, 1997
 6. DUMBROVSKÝ, M., Pozemkové úpravy a protipovodňová opatření, příspěvek na konferenci Povodně a krajina ´97, ISBN 8/21-8/23, Povodně a krajina ´97, Brno, 1997

1996

 1. DUMBROVSKÝ, M., Komplexní problémy provozu závlah, článek v , 1996
 2. DUMBROVSKÝ, M., Vodohospodářská problematika jako důležitá součást polyfunkční kostry KPÚ, příspěvek na konferenci Sborník Voda v krajině, ISBN 00-00-005, Česká vědeckotechnická vodohospodářská spol.Brno, BRno, 1996
 3. DUMBROVSKÝ, M., Zpracování a projednání nároků KPÚ, příspěvek na konferenci Komplexní pozemkové úpravy, ISBN 00-00-016, Velké Bílovice, Velké Bílovice, 1996
 4. DUMBROVSKÝ, M., Doporučené postupy při zavádění KPÚ a jejich specifika v oblastech zvláštního vodohospodářského významu, příspěvek na konferenci Uplatňování vodohospodářských zájmů v procesu KPÚ, ISBN 00-00-015, Hradec Králové, Brno, Praha, Hradec Králové, Brno, Praha, 1996
 5. DUMBROVSKÝ, M., Organizace a využití ZPF – pozemkové úpravy, příspěvek na konferenci Aktuální problémy ochranných pásem vodních zdrojů, ISBN 00-00-014, Brno, Brno, 1996
 6. DUMBROVSKÝ, M., Návrh protierozní ochrany v projektu KPÚ, příspěvek na konferenci Sborník Voda v krajině, ISBN 00-00-013, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Brno, Brno, 1996
 7. DUMBROVSKÝ, M., Komplexní problémy provozu závlah a problematika provozu závlah, článek v , 1996
 8. DUMBROVSKÝ, M., Komplexní pozemkové úpravy na pozemcích se závlahou, článek v , 1996
 9. DUMBROVSKÝ, M., Ochrana povrchových vodních zdrojů v KPU, článek v , 1996
 10. DUMBROVSKÝ, M., Zvláštnosti řešení KPÚ v pásmech hygienické ochrany, příspěvek na konferenci Inženýrské problémy vodního hospodářství v KPÚ, ISBN 00-00-008, Praha, Praha, 1996
 11. DUMBROVSKÝ, M., The process of Complex Land Consolidation in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Lecture notes for International Training Workshop on Soil and Water Conservation and Dryland Farming, ISBN 00-00-003, Yandling, China, Yandling, China, 1996
 12. DUMBROVSKÝ, M., The process of Agricultural Land, příspěvek na konferenci Towards Sustainable Land, Bonn, Bonn, 1996
 13. DUMBROVSKÝ, M., Privatizace hlavních závlahových zařízení velkoplošných závlah, článek v , 1996

1995

 1. DUMBROVSKÝ, M., Specifika řešení komplexních pozemkových úprav v pásmech hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů, , 1995
 2. DUMBROVSKÝ, M., Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu KPU, , VÚMOP Praha, 1995
 3. DUMBROVSKÝ, M., Jednotné postupy prací v procesu navrhování KPÚ, příspěvek na konferenci Sborník 2. konference pozemkových úprav, ISBN 00-00-012, Českomoravská komora pro KÚ, Velké Bílovice, 1995
 4. DUMBROVSKÝ, M., Oceňování pozemků v rámci KPÚ, příspěvek na konferenci Půda v ekonomických souvislostech, ISBN 00-00-011, Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, 1995
 5. DUMBROVSKÝ, M., Doporučený systém PEO v procesu KPÚ, příspěvek na konferenci Voda a pozemkové úpravy, ISBN 00-00-009, Svaz vodohospodářů, Kutná Hora, 1995
 6. DUMBROVSKÝ, M., Příspěvek k využití vyhl. č. 178/1993 Sb., v procesu KPÚ, článek v , 1995
 7. DUMBROVSKÝ, M., Příprava metodických podkladů pro KPÚ - současný stav řešení, článek v , 1995
 8. DUMBROVSKÝ, M., Land Qality and conservation in Central and Eastern Europe, článek v In Journal of Soil and Water Conservation, ISSN 0022-4561, 1995
 9. DUMBROVSKÝ, M., Prozatímní metodický návod pro komplexní pozemkové úpravy, spec. publikace, VÚMOP Praha, Praha 1995, 1995
 10. DUMBROVSKÝ, M., Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav, spec. publikace, VÚMOP Praha, Praha 1995, 1995
 11. DUMBROVSKÝ, M., Specifika řešení komplexních pozemkových úprav v pásmech hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů, spec. publikace, VÚMOP Praha, Praha 1995 , 1995
 12. DUMBROVSKÝ, M., KOLÁŘOVÁ, D., Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu KPU, spec. publikace, VÚMOP Praha, Praha, 1995

1994

 1. DUMBROVSKÝ, M., Role of Soil Conservation in the process of a Present Agricultural Land Reform in Czech Republic, příspěvek na konferenci Soil and Water Conservation, Challenges and Opportunites, ISBN 81-204-1082, Dehra Dun, India, India, 1994
 2. CHAMALA, S., DUMBROVSKÝ, M., RAIZADA, A., Recomendation from the Technical Session Rehabilitation of Degraded Lands, příspěvek na konferenci Soil and Water Conservation, Challenges and Opportunites, ISBN 81-204-1082, New Delhi, New Delhi (Indie), 1994
 3. DUMBROVSKÝ, M., Asanace drah soustředěného povrchového odtoku, článek v , 1994
 4. DUMBROVSKÝ, M., Specifika řešení KPÚ v PHO povrchových vodních zdrojů, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství v zemědělství a lesnictví, VÚMOP Praha, VÚMOP Praha, 1994
 5. DUMBROVSKÝ, M., Integrovaný systém protierozní a protipovodňové ochrany v rámci projekce KPÚ, článek v Acta Universita BohemiMeridional Budovicensis-Facultas Agriculturae, ISSN 1212-0731, 1994

1993

 1. DUMBROVSKÝ, M., The Soil Erosion Control an Important Part of Land-use Planning System, příspěvek na konferenci Sborník konference ISCO Towards Sustainable Land - use, Taormina, Bonn, 1993

1992

 1. DUMBROVSKÝ, M., KYSELKA, I., Soil Erosion in Czech Republic - Problems, Conservations and Needs, příspěvek na konferenci Soil Erosion Prevention and Remediation, ISBN 00-00-002, Budapest, Budapest, 1992

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný