English

Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L., Comparison of predicted and laboratory measured soil moisture retention curves from three experimental sites of South Moravia, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2015

2014

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L., Using two pedotransfer functions to estimate soil moisture retention curves from one experimental site of South Moravia, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2014

2013

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L., PEDOTRANSFEROVÉ FUNKCE PRO URČENÍ BODŮ RETENČNÍCH ČAR STŘEDNÍCH PŮD Z LOKALITY BOHATÉ MÁLKOVICE, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, 2013

2012

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L.; STOKLÁSKOVÁ, A., Vliv různých agrotechnologií na nasycenou hydraulickou vodivost Ks hlinité půdy v lokalitě Bohaté Málkovice, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, LS, České Budějovice, 2012
 2. KAMENÍČKOVÁ, I.; STOKLÁSKOVÁ, A.; LARIŠOVÁ, L., THE IMPACT OF DIFFERENT TILLAGE TREATMENTS ON HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF LOAMY SOIL, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, ACTA, Brno, 2012
 3. PODHRÁZSKÁ, J.; KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M., Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky, článek v LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, ISSN 1210-3306, LCaŘ, Praha, 2012

2011

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J., Minimalizační agrotechnologie a jejich vliv na hydro-fyzikální vlastnosti půdy, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, Littera Scripta, České Budějovice, 2011
 2. KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J., Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro-fyzikální vlastnosti půdy, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, VŠTE, České Budějovice, 2011
 3. DUMBROVSKÝ, M.; KAMENÍČKOVÁ, I.; PODHRÁZSKÁ, J.; MUCHOVÁ, Z., Zhodnocení půdoochranných technologií z hlediska vybraných hydrofyzikálních charakteristik, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1335-2563, SPU Nitra, Nitra, 2011
 4. DUMBROVSKÝ, M., KAMENÍČKOVÁ, I., PODHRÁZSKÁ, J., PAVLÍK, F., SOBOTKOVÁ, V., Evaluation of soil conservation technologies from the perspective of selected hydro-physical soil properties, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, MENDELU, Brno, 2011

2009

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Vyhodnocení teréního měření infiltrace výtopou v k. ú. Horní Meziříčko, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009

2008

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Posouzení infiltrační schopnosti půdy v závislosti na způsobu zpracování půdy, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, 2008

2007

 1. STARÝ, M.; KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I., CS01 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny, , 2007

2006

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Hydropedologie - hydropedologické praktikum, , VUT FAST v Brně, Brno, 2006

2005

 1. KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I., Vodní hospodářství krajiny I., , Brno, 2005

2004

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Použití technické textilie ve vodohospodářské výstavbě (filtrační účely), příspěvek na konferenci 4.Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004

2003

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Použití technické textilie ve vodohospodářské výstavbě, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing,s.r.o., Brno, 2003

2002

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Použití geotextilií při likvidaci odpadů, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu, VUT Brno, 2002

2001

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Změna filtračních vlastností umělých materiálů při oboustranném zatížení zemním materiálem, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-20332, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. brno, Brno, 2001

2000

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., Změna filtračních vlastností umělých materiálů při oboustranném zatížení hlinitým materiálem, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů - výsledky výzkumu v roce 2000, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2000
 2. KAMENÍČKOVÁ, I., Změna propustnosti technické textilie v důsledku uložení mezi vrstvy hlinitého materiálu, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů-výsledky výzkumu v roce 1999, ISBN 80-214-1463-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2000

1999

 1. KAMENÍČKOVÁ, I., A Change in Permeability as a Result of placing Technical Textile Geomel between Layers of Clay Materials., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference, ISBN 80-214-1440-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný