English

doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. – seznam publikací

2018

 1. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., POHLEDNICE S ŽELEZNIČNÍMI TUNELY V RAKOUSKU I, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2018

2017

 1. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Pohlednice s městskými tunely - pokračování, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 2. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 3. KRMÍČEK, L.; HORÁK, V.; KUBOUŠKOVÁ, S.; PETRUŽÁLEK, M., Behaviour of multicomponent geomaterials: pilot experimental study in rock mechanics, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2017
 4. ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L., Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness, příspěvek na konferenci ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017, ISSN 1877-7058, Elsevier, Ostrava, 2017
 5. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 6. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017

2016

 1. HORÁK, V.; SVOBODA, R., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016
 2. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V USA, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016
 3. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S RAKOUSKÝMI TUNELY, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016
 4. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - EVROPA – POHLEDNICE S ALPSKÝMI TUNELY II, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016

2015

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; SCHMID, P.; VRÁNA, T., POSOUZENÍ PŘÍČIN PRŮNIKU VODY DO SEKUNDÁRNÍHO KOLEKTORU A KVALITY OBEZDÍVKY. NÁVRH OPATŘENÍ PRO NÁPRAVU, příspěvek na konferenci TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY 2015, ISBN 978-80-972154-4-6, Slovenská tunelárska asociácia, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, 2015
 2. VLČKOVÁ, J.; HORÁK, V.; VRÁNA, T.; DIAZ, Y., Postup zemní práce při novostavbách, rekonstrukcích a opravách plynárenských zařízení, , Brno, 2015
 3. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB -POHLEDNICE TUNELŮ VE SLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLICE S LOKOMOTIVAMI, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015
 4. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY VE VZDÁLENÝCH KRAJÍCH, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015
 5. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015

2013

 1. MIČA, L.; HORÁK, V.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R., Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo; POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE, , Brno, 2013
 2. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KURUC, M., Rizika, bezpečnost a legislativa v konstrukci vinného sklepa, článek v Vinařský obzor, ISSN 1212-7884, Velké Bílovice, 2013

2012

 1. HORÁK, V., Činnost rady monitoringu během stavby, kapitola v Královopolský tunel Brno, ISBN 978-80-7239-295-7, Doplněk, Brno, 2012
 2. HORÁK, V.; ŠRUBAŘ, J., NÁLEZ A LIKVIDACE PODZEMNÍHO PROSTORU POD RODINNÝM DOMKEM V BRNĚ, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká a Slovenská tunelářská asociace ITA/AITES, Praha, 2012
 3. HORÁK, V.; HANZL, V., EUPALINŮV TUNEL/ŠTOLA NA OSTROVĚ SAMOS, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, CzTA ITA/AITES, Praha, 2012

2011

 1. HORÁK, V.; CHMELAŘ, R., Malešický tunel v Praze, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, CzA ITA/AITES, Praha, 2011
 2. HORÁK, V.; BROTHÁNEK, J.; JANKŮ, H.; KURUC, M., Některé aspekty poruch vinných sklepů, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárská asociácia ITA-AITES, Litomyšl, 2011
 3. HORÁK, V., Tunel prezidenta T.G.Masaryka/Bralský tunel (Velký tunel), článek v Tunel, ISSN 1211-0728, CzA ITA/AITES, Praha, 2011
 4. RACLAVSKÝ, J.; HORÁK, V.; ŠKRAMLIK, J.; BIELY, B.; MARKOVÁ, L., Znalecký posudek číslo 42/2009, , VUT v Brně, Brno, 2011
 5. HORÁK, V.; HRDÝ, J., Památky drobné plastiky na významné podzemní stavby, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, CzA ITA/AITES, Praha, 2011

2010

 1. KURUC, M.; WEIGEL, J.; HORÁK, V.; ŠVÁB, T., Problematika dokumentace vinných sklepů, příspěvek na konferenci Sborník referátů XVII. konference SDMG, ISBN 978-80-248-2312-6, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2010
 2. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010

2009

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009
 2. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KLUSÁČEK, D.; KURUC, M., Poruchy vinných sklepů v obci Bořetice, příspěvek na konferenci Zakládání staveb. Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-46-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2009
 3. HORÁK, V., Nedostatky a chyby geotechnického průzkumu, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví - Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 4. HORÁK, V., ČSN EN 1997-2 (73 1000)/2007 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, příspěvek na konferenci Rizika v inženýrské geologii, ISBN 978-80-248-2026-2, VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2009
 5. HORÁK, V.; MIČA, L.; KRÁSNÝ, O., Posouzení a prognóza sedání dálničního tělesa v místě stávajícího podchodu pro vodovod, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference - sekce 8 Geotechnika, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009

2008

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H., Instrumentace, monitoring a činnost Rady monitoringu v podzemním stavitelství, příspěvek na konferenci Sborník Česko-slovenské konference STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z POHLEDU GEOTECHNIKY, ISBN 978-80-7204-609-6, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2008
 2. HORÁK, V.; JANKŮ, H., NÁVRH A POSOUZENÍ OCHRANNÉ CLONY Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE NA STAVBÁCH SEKUNDÁRNÍCH KOLEKTORŮ V BRNĚ, příspěvek na konferenci Sborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU v Bratislavě - Stavebná fakulta, Bratislava, 2008
 3. HORÁK, V.; JANKŮ, H., VLIV PILOTOVÉHO ZALOŽENÍ NOVÉHO POZEMNÍHO OBJEKTU NA KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ STAVBY, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008
 4. MOTYČKA, V.; HORÁK, V.; ŠLEZINGR, M.; SÝKORA, K.; KUDRNA, J., Studijní opora pro kombinované studium - Vybrané stati z technologie stavebních procesů, , VUT v Brně FAST, intranet FAST, 2008
 5. HORÁK, V.; HORÁK, V., K PROBLEMATICE MONITORINGU PODZEMNÍCH STAVEB, příspěvek na konferenci Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008, ISBN 978-80-02-02005-9, Český svaz geodetů a kartografů, Brno, 2008

2007

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H., POSOUZENÍ VLIVU NOVÉHO HLUBINNÉHO ZÁKLADU NA KONSTRUKCI PRIMÁRNÍHO KOLEKTOROVÉHO TUNELU, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno 2007, ISBN 978-80-7204-544-0, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2007
 2. HORÁK, V.; KRÁSNÝ, O., The reinforcement of tunnel lining of former service tunnel due to the load caused by a new undegground structure, článek v Górnictwo i geoinzynieria, ISSN 1732-6702, Wydawnictva AGH, Krakow, Krakow, 2007

2006

 1. HORÁK, V., Mechanika hornin, , FAST VUT v Brně, 2006
 2. HORÁK, V.; KRÁSNÝ, O., Studie návrhu k zesílení obezdívky stávajícího kolektorového tunelu, , Skanska BS a.s. Prievidza, Bojnice, 2006
 3. HORÁK, V.; STEHLÍK, D., Lehký dynamický penetrometr DCP, příspěvek na konferenci , AZ Consult, spol. s r.o., ČKAIT, ČSSI, SSSI, Gt.Spol. ČSSI, Ústí nad Labem, 2006
 4. HORÁK, V., 26 let seminářů "Polní geotechnické metody", , ISBN 1213-1237, AZ Consul, spol. s r.o. Ústí n/L, Ústí nad Labem, 2006
 5. HORÁK, V.; POSPÍŠIL, P., Chyby a nedostatky stavebně-geologického průzkumu, , ISBN 80-248-1047-6, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2006
 6. HORÁK, V., Zásady geotechnického průzkumu podle ČSN EN 1997-1 (73 1000) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla", , ČGtS ČSSI; Unigeo a.s., Ostrava, 2006

2005

 1. BUREŠ, J.; HORÁK, V., Sledování posunů a deformací podzemních prostor Templářských sklepů v Čejkovicích., příspěvek na konferenci 33. konference Zakládání staveb, 2005, ISBN 80-7204-413-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005
 2. HORÁK, V.; PŘIBYL, O., Příspěvek k problematice stanovení tříd těžitelnosti horniny u plošně rozsáhlých, půdorysně složitých, dlouhých nebo litologicky výrazně strukturovaných výkopů, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-413-3, Akadem. nakl. CERM s.r.o. Brno, 2005
 3. HORÁK, V.; PASEKA, A., Příčiny vzniku poruch a návrh opatření na jejich eliminaci u rodinného domku v Moravanech u Brna, , ISBN 80-86604-21-7, SEKURKON Praha, Malenovice, 2005

2004

 1. HORÁK, V.; VYCHODIL, J., "Mělké" tunely - postup jejich výstavby a příspěvek k jejich názvosloví, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie so zahraničnou účasťou "Význam tunelov v doprave", ISBN 80-232-0227-8, Dom techniky ZSVTS Košice spol. s r.o., Podbanské-Vysoké Tatry, 2004
 2. HORÁK, V., "Melké" tunely - postup jejich výstavby a příspěvek k jejich názvosloví, příspěvek na konferenci Význam tunelov v doprave, ISBN 80-232-0227-8, Dom techniky ZSVTS Košice s.r.o., Košice, 2004
 3. HORÁK, V., Inženýrská činnost při monitoringu stavby tunelu pod ulicí Dobrovského v Brně, příspěvek na konferenci Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004, ISBN 80-02-01603-3, Český svaz geodetů a kartografů, Praha, 2004

2003

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H., Analýza možného chování vedoucího k poruchám konstrukce podchodu v železniční stanici, příspěvek na konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2003, ISBN 80-7204-304-8, BRNO, 2003
 2. HORÁK, V., MIČA, L., VESELÝ, V., HORT, O., Remarkable Underground Structures Realized and Designed in Czech Republic, příspěvek na konferenci 1. EFUC-Konferenz 2003, EFUC, Suderburg, 2003
 3. HORÁK, V., Povodně v roce 1997 v okrese Přerov a jejich dopad na stavby v zaplaveném území, příspěvek na konferenci Stavby a jejich odolnost proti povodním, ISBN 80-86604-04-7, SEKURKON, Praha, 2003
 4. HORÁK, V., Povodně v roce 1997 v okrese Přerov a jejich dopad na stavby v zaplaveném území, příspěvek na konferenci Stavby a jejich odolnost proti povodním, ISBN 80-86604-04-7, SEKURKON, Praha, 2003

2002

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B., Das Zusammenwirken des flachigen- und Pfahlfundamentes der rollenden horizontalen Frase in schwierigen Verhaltnissen, příspěvek na konferenci Grundung im Boden und Fels, Esslingen, 2002

2001

 1. HORÁK, V., ŠTĚPÁNEK, P., Spolupůsobení plošného a pilotového základu pojíždějící horizontální frézky s podzákladím ve složitých základových poměrech, příspěvek na konferenci Zakládání staveb (Foundations, Grundbau), ISBN 80-7204-217-3, Česká geotechnická společnost Českého svazýu stavebních inženýrů a SEKURKON, Brno v Akademickém nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, Brno, 2001
 2. HORÁK, V., Brno VMO - tunely Dobrovského I a II, příspěvek na konferenci , 2001
 3. ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B., Interaction of flat and pile foundations wheeled by a horizontal planer in a difficult foundation conditions, příspěvek na konferenci Deep foundation Practice, ISBN 981-04-2512-0, CI Premier, Singapore, Singapore, 2001
 4. HORÁK, V., ISO/CD 14689 Popis a klasifikace skalních hornin, , 2001
 5. HORÁK, V., ISO/CD 14689 Popis a klasifikace skalních hornin, , 2001
 6. HORÁK, V., Experiment v mechanice hornin a jeho realizace, , 2001
 7. HORÁK, V., Experiment v mechanice hornin a jeho realizace, , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný