English

RNDr. Helena Koutková, CSc. – seznam publikací

2012

 1. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Využití statistických metod při technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Česká republika, 2012

2011

 1. POŠVÁŘOVÁ, M.; KOUTKOVÁ, H., Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2011
 2. PORTEŠOVÁ, Š.; BUDÍKOVÁ, M.; KOUTKOVÁ, H., Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners, článek v The New Educational Review, ISSN 1732-6729, Wydawnictwo Adam Marszalek, Polsko, 2011
 3. KOUTKOVÁ, H.; DLOUHÝ, O., Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, , ISBN 978-80-7204-740-6, CERM, Brno, 2011
 4. KOUTKOVÁ, H.; MOLL, I., Základy pravděpodobnosti, , ISBN 978-80-7204-738-3, CERM, Brno, 2011

2010

 1. PRAX, P.; ROŽNOVSKÝ, J.; PALÁT, M.; ŠÁLEK, M.; KOUTKOVÁ, H.; HELLEBRAND, R.; MICHÁLEK, J.; FUSEK, M., Měření, validace a analýza dlouhodobých dešťových řad v městském odvodnění, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4131-6, VUTIUM Brno, Brno, 2010

2009

 1. POŠVÁŘOVÁ, M.; KOUTKOVÁ, H., Změny mechanických vlastností betonářské oceli svařováním, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media s.r.o., Ostrava, 2009
 2. KOUTKOVÁ, H., Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje, článek v Psychológia a patopsychológia, ISSN 0555-5574, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, 2009
 3. KOUTKOVÁ, H., Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání, článek v Pedagogika, ISSN 0031-3815, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2009

2008

 1. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J., Úvod do rizikové analýzy přehrad, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-608-9, VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 2. KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P., Kriging odhady úrovně podzemní vody, příspěvek na konferenci 7. Matematický Workshoop, ISBN 978-80-214-3727-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 3. CHRASTINA, J.; NOVÁK, Z.; ŘÍHA, I.; FEITOVÁ, V.; KOUTKOVÁ, H., Geometrická studie rozměrů III.komory a její spodiny z pohledu neuroendoskopie, článek v Česká radiologie, ISSN 1210-7883, Galén, spol. s r.o., Praha, 2008
 4. KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky III, , ISBN 978-80-7204-598-3, CERM, Brno, 2008
 5. KHADDOUR, A.; KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Uncertainty Assessment in Internal Erosion, příspěvek na konferenci IAHR International Groundwater Symposium 2008 - Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications, ISBN 978-975-518-297-1, IAHR, Istambul,Turkey, 2008
 6. KOUTKOVÁ, H.; BUDÍKOVÁ, M., Postoje českých učitelů ke vzdělávání nadaných žáků, článek v Psychológia a patopsychológia, ISSN 0555-5574, Bratislava, 2008
 7. KOUTKOVÁ, H.; MOLL, I., Základy pravděpodobnosti, , ISBN 978-80-7204-574-7, CER M, Brno, 2008
 8. KOUTKOVÁ, H.; DLOUHÝ, O., Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, , ISBN 978-80-7204-574-7, CERM, Brno, 2008

2007

 1. KOUTKOVÁ, H., Analýza závislosti veličin sledovaných v rámci TBD, , VUT, Brno, 2007
 2. ŘÍHA, J.; KOUTKOVÁ, H., Použití matematické statistiky při vyhodnocení dat získaných v rámci TBD, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 3. KOUTKOVÁ, H., Využití speciálních interpolačních metod pro analýzu parametrů úloh proudění podzemní vody, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 4. BUDÍKOVÁ, M.; KOUTKOVÁ, H.; PRAX, P., Shluková analýza plošného monitoringu srážek nad zájmovým územím města Brna, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 5. KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky III, , CERM, Brno, 2007
 6. KOUTKOVÁ, H., Analýza závislosti veličin sledovaných v rámci TBD přehrad, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, CERM, Brno, 2007
 7. DRÁB, A.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H., ESRI Map Book, volume twenty-two, kapitola v ESRI Map Book, volume twenty-two, ISBN 978-1-58948-172-5, ESRI, USA, 2007
 8. KOUTKOVÁ, H.; BUDÍKOVÁ, M., Faktorová analýza testu studijních předpokladů na Masarykově universitě, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-969562-8-9, Bratislava, 2007
 9. KOUTKOVÁ, H., Sebepojetí rozumově nadaných dětí, článek v Československá psychologie, ISSN 0009-062X, Academia, Praha, 2007

2006

 1. DRÁB, A.; KOUTKOVÁ, H.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T., Application of interpolation methods in ArcGIS for the groudwater flow problems, , Athens, 2006
 2. KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P., Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky, příspěvek na konferenci 5. Matematický Workshoop, ISBN 80-214-3282-9, VUT , Brno, 2006
 3. KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P., Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky, příspěvek na konferenci 5. Matematický Workshoop, ISBN 80-214-3282-9, VUT v Brně, Brno, 2006
 4. KOUTKOVÁ, H., Využití geostatistických přístupů při analýze vstupních dat úloh proudění podzemní vody, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 5. ZBOŘILOVÁ, J.; PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H., Hydraulická spolehlivost stokových sítí, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec, s.r.o., Břeclav, 2006
 6. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-7204-467-2, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 2006

2005

 1. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 2. KOUTKOVÁ, H.; BUDÍKOVÁ, M., Faktorová analýza testu S. Harterové, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2998-4, Brno, 2005

2004

 1. STARA, V., KOUTKOVÁ, H., Součinitel přepadu přelivu s kruhově zaoblenou korunou z fyzikálních experimentů, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference, ISBN 80-86433-26-9, Ústav vodních staveb, Brno, 2004
 2. DANĚČEK, J.; KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Použití diferenciálních rovnic v modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití, příspěvek na konferenci 3rd International conference Aplimat 2004, ISBN 80-227-1995-1, STU Bratislava, Strojnická fakutla, Slovenská republika, Bratislava, Slovenská republika, 2004
 3. DANĚČEK, J., KOUTKOVÁ, H., ŘÍHA, J., Použití diferenciálních rovnic v modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití., příspěvek na konferenci , Bratislava, Slovenská republika, 2004
 4. KOUTKOVÁ, H., Základy testování hypotéz - Modul IV, , Brno, 2004
 5. KOUTKOVÁ, H., Základy teorie odhadu- Modul III, , Brno, 2004

2003

 1. KOUTKOVÁ, H., Rozdělení pravděpodobnosti expertních odhadů stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci 2.mezinárodní matematický workshop 2002, FAST VUT v Brně, Brno, 2003
 2. KOUTKOVÁ, H., JULÍNEK, T., Statistické vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky., příspěvek na konferenci Environmetálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia., ISBN 80-88820-18-9, ASCO, Bratislava, STU Bratislava, 2003
 3. PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H., USE OF REGRESSION ANALYSIS FOR STATISTICAL ASSESSMENT OF HISTORICAL RAIN SERIES, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 4. KOUTKOVÁ, H., Rozdělení pravděpodobnosti expertních odhadů stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci 2. mezinárodní matematický workshop,CD-ROM., ISBN 80-86433-28-5, 2003
 5. MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol., Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003

2002

 1. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Přístupy k hodnocení rizika ochranných hrází, příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-86433-15-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002
 2. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci Mezinárodní matematický workshop 2002, FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002
 3. PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H., Use of regression Analysis for Statistical Assesment of Historical Rain Series, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU v Bratislavě, KZI, Bratislava, Slovenská republika, 2002
 4. PRAX, P., KOUTKOVÁ, H., Use of regression analysis for statistical assessment of historical rain series, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU Bratislava, SR, STU Bratislava, SR, 2002
 5. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci Mezinárodní matematický workshop 2002, ISBN 80-86433-16-1, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2002
 6. KOUTKOVÁ, H., PEŠL, J., Maple a jeho využití při tvorbě učebních textů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, příspěvek na konferenci Využití Maple, ISBN 80-86433-10-2, ECON, Brno, 2002
 7. KOUTKOVÁ, H.; DLOUHÝ, O., Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, , ISBN 80-214-2050-2, CERM, Brno, 2002
 8. KOUTKOVÁ, H., ŘÍHA, J., Přístupy k hodnocení rizika ochranných hrází, příspěvek na konferenci Riziková analýza, ISBN 80-86433-15-3, ECON, Statistics, 2002
 9. KOUTKOVÁ, H., ŘÍHA, J., Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci 1. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-86433-16-1, ECON, Brno, 2002
 10. KOUTKOVÁ, H., PRAX, P., Use of Regression analysis for statistical assessment of historic rainfall series., příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. KOUTKOVÁ, H.; JULÍNEK, T., Statistické vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky, příspěvek na konferenci Návrh obesné metodiky pro sestavování modelů jakosti vody, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2001
 2. KOUTKOVÁ, H., Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky (přepracované vydání), , ISBN 80-214-1811-7, CERM, Brno, 2001
 3. KOUTKOVÁ, H., Využití programu MAPLE pro výuku pravděpodobnosti a matematické statistiky, příspěvek na konferenci 2.Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, ISBN 80-85960-29-X, Vojenská akademie v Brně, Brno, 2001
 4. KOUTKOVÁ, H., Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, , 2001
 5. KOUTKOVÁ, H.; JULÍNEK, T., Využití regresní a korelační analýzy při vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, ISBN 80-86433-05-6, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2001

2000

 1. KOUTKOVÁ, H., PRAX, P., Využití regresní analýzy pro statistické posouzení historických dešťových řad, příspěvek na konferenci Mezinárodní workshop ""Optimalizace inženýrských úloh ve stoková, ISBN 80-7204-134-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2000
 2. KOUTKOVÁ, H., PRAX, P., Využití regresní analýzy pro statistické posouzení historických dešťových řad, příspěvek na konferenci Optimalizace inženýrských úloh ve stokování, ISBN 80-7204-134-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 3. KOUTKOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky I (doplněné vydání), , 2000
 4. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-7204-163-0, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 2000

1999

 1. PRAX, P., KOUTKOVÁ, H., Statistická analýza historických dešťových řad pro potřeby matematického modelování stokových sítí, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999

1998

 1. KOUTKOVÁ, H., Extrapolace časové řady metodou dvojitého exponenciálního vyrovnávání pomocí jednoduchého exponenciálního vyrovnávání, článek v , 1998

1997

 1. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-214-0644-5, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 1997
 2. KOUTKOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky I (doplněné vydání), , 1997
 3. KOUTKOVÁ, H., Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, , 1997

1995

 1. KOUTKOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky I (doplněné vydání), , 1995
 2. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-901663-2-6, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 1995

1994

 1. KOUTKOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky I (doplněné vydání), , 1994

1992

 1. KOUTKOVÁ, H., On Estimable and Locally-Estimable Functions in the Non-Linear Regression Model, článek v , 1992

1990

 1. KOUTKOVÁ, H., Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky, , 1990

1987

 1. KOUTKOVÁ, H., MNČ odhad parametru v modelu nelineární regrese se singulární kovarianční maticí., článek v , 1987
 2. KOUTKOVÁ, H., Odhadnutelné a lokálně odhadnutelné funkce v modelu nelineární singulární regrese, , 1987

1986

 1. KOUTKOVÁ, H., Exponential Regression, článek v , 1986

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný