English

Ing. Hynek Janků, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J., Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-962-2, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2017

2015

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; SCHMID, P.; VRÁNA, T., POSOUZENÍ PŘÍČIN PRŮNIKU VODY DO SEKUNDÁRNÍHO KOLEKTORU A KVALITY OBEZDÍVKY. NÁVRH OPATŘENÍ PRO NÁPRAVU, příspěvek na konferenci TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY 2015, ISBN 978-80-972154-4-6, Slovenská tunelárska asociácia, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, 2015

2014

 1. PASEKA, A.; JANKŮ, H.; ERBENOVÁ, A.; BRDEČKOVÁ, H.; HUBATKA, F.; FROLKA, J., Svahové pohyby, , ISBN 978-80-214-4954-1, LITERA Brno, Brno, 2014

2013

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KURUC, M., Rizika, bezpečnost a legislativa v konstrukci vinného sklepa, článek v Vinařský obzor, ISSN 1212-7884, Velké Bílovice, 2013

2011

 1. HORÁK, V.; BROTHÁNEK, J.; JANKŮ, H.; KURUC, M., Některé aspekty poruch vinných sklepů, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárská asociácia ITA-AITES, Litomyšl, 2011

2009

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KLUSÁČEK, D.; KURUC, M., Poruchy vinných sklepů v obci Bořetice, příspěvek na konferenci Zakládání staveb. Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-46-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H., Instrumentace, monitoring a činnost Rady monitoringu v podzemním stavitelství, příspěvek na konferenci Sborník Česko-slovenské konference STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z POHLEDU GEOTECHNIKY, ISBN 978-80-7204-609-6, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2008
 2. HORÁK, V.; JANKŮ, H., NÁVRH A POSOUZENÍ OCHRANNÉ CLONY Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE NA STAVBÁCH SEKUNDÁRNÍCH KOLEKTORŮ V BRNĚ, příspěvek na konferenci Sborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU v Bratislavě - Stavebná fakulta, Bratislava, 2008
 3. HORÁK, V.; JANKŮ, H., VLIV PILOTOVÉHO ZALOŽENÍ NOVÉHO POZEMNÍHO OBJEKTU NA KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ STAVBY, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008

2007

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H., POSOUZENÍ VLIVU NOVÉHO HLUBINNÉHO ZÁKLADU NA KONSTRUKCI PRIMÁRNÍHO KOLEKTOROVÉHO TUNELU, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno 2007, ISBN 978-80-7204-544-0, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2007

2005

 1. JANKŮ, H.; PROCHÁZKA, B., STABILITNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ VYSOKÉHO NÁSYPU NA DÁLNICI D1 MOŘICE - KOJETÍN, příspěvek na konferenci SBORNÍK, ISBN 80-7204-413-3, BRNO, 2005

2003

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H., Analýza možného chování vedoucího k poruchám konstrukce podchodu v železniční stanici, příspěvek na konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2003, ISBN 80-7204-304-8, BRNO, 2003
 2. JANKŮ, H., Design of earth constructions from the reinforced soil with utilisation of physical and mathematical simulation., příspěvek na konferenci SBORNÍK, Assiut Egypt, 2003
 3. JANKŮ, H., UTILIZATION OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SIMULATION IN GEOTECHNICS, příspěvek na konferenci SBORNÍK, ISBN 80-214-2358-7, ÚBISLAV, 2003

2002

 1. JANKŮ, H., VYUŽITÍ PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY V GEOTECHNICE, příspěvek na konferenci SBORNÍK, ISBN 80-214-2067-7, Brno, 2002

2001

 1. WEIGLOVÁ, K., JANKŮ, H., Stabilita zemní konstrukce z vyztužené zeminy, příspěvek na konferenci Sborník z 29. konference Zakládání staveb Brno, ISBN 80-7204-217-3, Akademické nakladetelství CERM, Brno, 2001
 2. JANKŮ, H., WEIGLOVÁ, K., Systém - ARMOVANÁ ZEMINA - v zemních konstrukcích, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 3. odborného semináře doktorského studia, ISBN 1212-9275, Brno, 2001

1999

 1. JANKŮ, H., Varianty řešení podzemních garáží, příspěvek na konferenci XI. mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků konference doktorandů, Sekce – Teorie konstrukcíXI. mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků konference doktorandů, Sekce – Teorie konstrukcí, ISBN 80-214-1447-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný