English

Orgány fakulty


pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc.

Děkan
prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc.

Vědecké a odborné zaměření

Problematika ocelových konstrukcí a konstrukcí kombinovaných z oceli a betonu, matematického modelování ocelových konstrukcí a jejich částí, interakce ocelové konstrukcí a podloží se zaměřením na působení ocelových lepených kotev do betonu a zdiva, optimalizace stavebních konstrukcí, experimentální ověřování prvků a dílců nosných konstrukcí.

Délka praxe v oboru: 27 let

Zahraniční – časopisy, konference v cizím jazyce18
Domácí publikace - celostátní časopisy, konference76
Řešené výzkumné projekty 4
Řešené projekty ESF 1
 • Rekonstrukce zámeckého skleníku v Lednici,
 • Ocelové konstrukce v areálu BOBY Brno,
 • Správní centrum JIHOMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s., BRNO,
 • Seizmický projekt potrubních tras v JE Mochovce,
 • Projekt of steel construction One 24-partion aggregate silo.
 • Autorizovaný inženýr v oborech Mosty a inženýrské konstrukce a Statika a dynamika staveb,
 • Rada studijních programů - předseda,
 • Rada doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby - člen,
 • Komise pro státní doktorské zkoušky na oboru Pozemní stavby, proděkan FAST - člen.

pro funkční období 2017–2020

-- Termíny zasedání, předběžné programy a veřejné dokumenty AS Fakulty stavební VUT

Předseda a místopředsedové AS FAST VUT v BRNĚ

Předseda AS FAST Ing. Petr Beneš, CSc.
Místopředseda AS FAST, předseda Komory akademických pracovníků doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Místopředseda AS FAST, předseda Studentské komoryIng. Jindřich Woytela

Tajemnice AS FAST

Mgr. Lenka Krajíčková

Komora akademických pracovníků

Studentská komora

 1. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. – předseda
 2. doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 3. Ing. David Bečkovský, Ph.D.
 4. Ing. Petr Beneš, CSc.
 5. Ing. Boris Biely
 6. doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
 7. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 8. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.
 9. prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
 10. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 11. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
 12. RNDr. Helena Koutková, CSc.
 13. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 14. Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
 15. doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
 16. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
 17. doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.
 18. doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
 19. RNDr. Jana Slaběňáková
 20. doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
 21. Ing. Milan Šmak, Ph.D.
 22. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
 23. Ing. Hana Uhmannová, CSc.
 24. prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 25. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 1. Ing. Jindřich Woytela – předseda
 2. Róbert Bartakovič
 3. Jakub Gulec
 4. Bc. Žaneta Hrochová
 5. Karolína Jakubíková
 6. Eliška Jarmerová
 7. Bc. Jan Jílek
 8. Ing. Kateřina Knoppová
 9. Patrik Matušina
 10. Bc. Tereza Rochlová
 11. Bc. Jiří Sachr
 12. Bc. Daniel Skřek
 13. Bc. Jana Vtípilová
Ekonomická komise Pedagogická komise Personální komise
 1. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. – předseda
 2. doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 3. Ing. David Bečkovský, Ph.D.
 4. doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
 5. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 6. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.
 7. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 8. Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
 9. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 10. prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 11. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 12. Eliška Jarmerová
 13. Patrik Matušina
 14. Bc. Daniel Skřek
 1. doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. – předseda
 2. doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
 3. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.
 4. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 5. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 6. doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.
 7. RNDr. Jana Slaběňáková
 8. doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
 9. Ing. Milan Šmak, Ph.D.
 10. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
 11. Ing. Hana Uhmannová, CSc.
 12. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 13. Róbert Bartakovič
 14. Bc. Žaneta Hrochová
 15. Bc. Jan Jílek
 1. Ing. Boris Biely – předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 4. RNDr. Helena Koutková, CSc.
 5. Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
 6. Ing. Hana Uhmannová, CSc.
 7. Bc. Jan Jílek
 8. Bc. Tereza Rochlová
 9. Bc. Jiří Sachr
Legislativní komise Vědecká komise  
 1. prof. Ing. Jiří Vala, CSc. – předseda
 2. prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
 3. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 4. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 5. Róbert Bartakovič
 6. Jakub Gulec
 7. Eliška Jarmerová
 1. doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. – předseda
 2. doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 3. Ing. David Bečkovský, Ph.D.
 4. doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
 5. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
 6. doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
 7. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
 8. Karolína Jakubíková
 9. Ing. Kateřina Knoppová
 10. Bc. Tereza Rochlová
 
 • Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan.
 • Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.
 • Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.
 • Vědecká rada fakulty
  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy,
  • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
 • Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

Řádní členové

pracovníci fakulty a VUT

Řádní členové

externí pracovníci

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – předseda
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
prof. Ing. Jan Šulc, CSc.
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.
prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.
Ing. Karel Drbal, Ph.D.
Ing. Miloš Filip
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
Ing. Radomír Pukl, CSc.
Ing. Lubomír Šabatka, CSc.
Ing. Pavel Těhník
doc. Ing. Karel Tuza, CSc.
Ing. František Vaculík
PhDr. Zdeněk Vácha
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Stálí čestní členové

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
prof. Ing. Marián Drusa, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
prof. Ing. Vincent Kvočák, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.
prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc.
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc.
prof. Ing. Stanislav Unčík, Ph.D.

Ing. Oldřich Šašinka, MBA

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=sasinka.o

PracovištěZaměstnanecké oddělení
Zařazenítech.-hosp. pracov.
Funkcevedoucí
 
KancelářA207 (Veveří 95)
Tel. VUT541147103
Tel. jiný+420603467374
Fax
E-mailsasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.
Home Page

 • Komise BOZP – člen
 • Ekonomická komise – člen
 • Personální komise – člen
 • Stavební komise – člen
 • Komise pro modernizaci a nákup investic – člen
 • Zaměstnanecké oddělení – vedoucí

pro funkční období od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2020

 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. – předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 4. Eliška Jarmerová – zástupce SK AS
 5. Bc. Jiří Sachr – zástupce SK AS
 6. Ing. Jindřich Woytela – zástupce SK AS