English

Děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

pro funkční období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018


prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc., MBA

Děkan
prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc., MBA

Vědecké a odborné zaměření

Stavební hmoty, pórobetony, polymery ve stavebnictví, koroze, degradace a trvanlivost stavebních materiálů, vady a poruchy stavebních hmot, sanace betonů, povrchové úpravy staveb, recyklace odpadů, využití druhotných surovin, oceňování nemovitostí.

Délka praxe: 32 let

Monografie 6
Kapitoly v monografii 14 (z toho 5 zahraniční)
Článek v zahraničních časopisech 40
Příspěvek na zahraniční konferenci 110
Článek v domácích časopisech 65
Příspěvek na domácí konferenci 195
Vysokoškolská skripta, opory 7
Vyzvané přednášky 29
Ostatní (expertízy, posudky, zprávy) 5435
Ověřená technologie, funkční vzorek, užitný vzor 51
Úspěšně vedené obhajoby VŠKP v bakalářském studium od roku 2008 23
Úspěšně vedené obhajoby VŠKP v magisterském studium od roku 1984125
Úspěšně vedené obhajoby VŠKP v doktorském studium od roku 1993 25
Zodpovědný řešitel výzkumných záměrů 2
Zodpovědný řešitel mezinárodních projektů5
Zodpovědný řešitel grantových projektů a projektů MPO, TAČR40
Spoluautor technických a normových podmínek pro firmy:
  • ČEZ a.s.,
  • České dráhy s.p.,
  • Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a Eurotel Praha spol. s r.o.
Spolupráce s Českým normalizačním institutem na překladu a lokalizaci evropských norem z oblasti výrobků a systémů pro ochranu a opravy betonových konstrukcí.

TA ČR – zpravodaj Program ALFA
GA ČR – člen OK1 - technické vědy, předseda panelu P104 – do 31. 3. 2015
Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) – člen prezidia
WTA CZ (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky) – předseda
Odborná sekce Rady kvality ČR – "Kvalita v průmyslu a stavebnictví" – předseda
Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně, ČVUT Praha, VŠB-TUO Ostrava, STU Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, TUKE Košice, KÚ ČVUT – člen
Vědecká rady VUT – člen
WTA International – Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege, Německo – člen
International Union of testing and Research laboratories for Materials and Structures (RILEM), Paris, Francie – člen
Building Vision Consortium – prezident