Přednesené příspěvky semináře PROBLÉMY LOMOVÉ MECHANIKY II.

Brno, 19. června 2002

Příspěvky jsou uvedeny ve sborníku ISBN 80-214-2129-0 a s laskavým svolením Mirka Stibora je jich většina ke stáhnutí zde.

Jiří Brožovský
Některé problémy vyšetřování statického působení betonových konstrukcí

Petr Frantík, Jiří Macur
Měření fraktální dimenze lomové plochy

Roman Gröger
Určení T-napětí pro obecně orientovanou trhlinu s vrcholem na rozhraní dvou elastických materiálů

Hynek Hadraba
Studium šíření indentačních trhlin ve vrstevném kompozitu na bázi Al2O3 a ZrO2 připraveném elektroforetickou depozicí

Pavel Hutař
Vliv velikosti koeficientu zpevnění na parametry popisující plastickou zónu

Jan Klusák
Kriterium minimální hustoty deformační energie v případě namáhání tělesa s V-vrubem

Luboš Náhlík
Kritéria stability trhliny s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní

Stanislav Seitl
Interakce dvou trhlin ovlivněná existencí bi-materiálového rozhraní

Miroslav Vořechovský
Lomově-mechanické parametry betonu jako vzájemně korelovaná náhodná pole

Tomáš Vysloužil
Modelování porušení v kompozitech s křehkou matricí pomocí MKP


Kontaktní osoby

Zdeněk Knésl
E-mail:  knesl@ipm.cz

Zbyněk Keršner
E-mail:  kersner.z@fce.vutbr.cz

Ilustrace

Jana Kolmačková