Přednesené příspěvky semináře PROBLÉMY LOMOVÉ MECHANIKY I.

Brno, 26. června 2001

Jiří Brožovský
Fyzikálně nelineární modelování stěnových železobetonových konstrukcí

Petr Frantík
Problematika stanovení fraktální dimenze lomové plochy

Roman Gröger
Analýza algoritmů výpočtu T napětí s ohledem na vyšší členy Williamsova rozvoje

Miloslav Holzmann, Ladislav Jurášek, Ivo Dlouhý
Vliv rychlosti zatěžování na referenční teplotu T0 master křivky lomové houževnatosti

Pavel Hutař
Problematika stanovení Q-parametru

Zdeněk Chlup, Ivo Dlouhý
Mikromechanické aspekty vlivu délky trhliny na lomovou houževnatost a tranzitní chování oceli

Luboš Náhlík
Odhad kritického napětí pro poškození povrchové vrstvy

Miroslav Stibor
Problémy s určováním lomové energie cementových kompozitů

Václav Veselý
Numerické simulace určování KIIc betonu - doporučení pro experimentální zjišťování

Libor Vlček, Vladislav Kozák
Numerické a experimentální určení lomových charakteristik tělesa s trhlinou

Miroslav Vořechovský
Možnosti využití lomové mechaniky v kombinaci se stochastickými metodami při modelování vlivu velikosti


Kontaktní osoby

Dita Matesová
E-mail:  matesova.d@fce.vutbr.cz

Zbyněk Keršner
E-mail:  kersner.z@fce.vutbr.cz

Zdeněk Knésl
E-mail:  knesl@ipm.cz