English

STANOVY PRŮMYSLOVÉ RADY FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

Článek 1: Základní ustanovení

 1. Průmyslová rada FAST byla založena u příležitosti 105. výročí založení FAST ke dni 1. 11. 2004.
 2. Průmyslová rada FAST (dále jen PR) byla zřízena jako poradní sbor děkana.
 3. Cílem činnosti PR je zajištění úzké spolupráce fakulty s praxí. Členové PR zajišťují tento cíl zejména těmito aktivitami:
  • vyjadřují se k připravovaným studijním plánům, náplním volitelných předmětů a specializovaných seminářů,
  • pořádají odborné přednášky nebo spolupracují na jejich přípravě s fakultou,
  • navrhují témata projektů zadávaných do výuky a témata diplomových a disertačních prací,
  • pořádají odborné soutěže pro studenty fakulty,
  • jako zástupci firem zprostředkovávají spolupráci svých odborných pracovišť s vědeckými pracovišti fakulty a navrhují výzkumné projekty,
  • referují o požadavcích, které klade praxe na absolventy fakulty,
  • pořádají informační přednášky o svých firmách nebo prezentují své firmy na internetových stránkách PR a nabízejí možnosti brigád a zaměstnání pro studenty a absolventy fakulty,
  • mohou pořádat společenské, kulturní a sportovní akce.

Článek 2: Složení Průmyslové PR FAST

 1. PR FAST tvoří:
  • děkan FAST jako předseda PR FAST,
  • proděkani FAST,
  • členové PR FAST jmenovaní s jejich souhlasem rozhodnutím děkana v souladu s vyhlášenými pravidly.
 2. Členové PR jsou interní a externí.
 3. Interní členové PR jsou jmenování ze zástupců akademické obce a vědeckých pracovníků fakulty, přitom se zpravidla respektují obory fakulty.
 4. Externími členy jsou zástupci prestižních firem působící v oblasti stavebnictví, kteří souhlasí se stanovami PR, a chtějí napomáhat plnění cíle PR. Externí členové jsou navrhováni interními členy PR.
 5. Členy PR jmenuje děkan fakulty.
 6. Administrativní záležitosti PR FAST zajišťuje tajemník PR FAST (dále jen „tajemník PR“). Tajemníkem PR jmenuje děkan jednoho z pracovníků OVV. Tajemník PR není členem PR FAST, účastní se však všech jejích jednání.

Článek 3: Předseda Průmyslové PR FAST

 1. Činnost předsedy PR:
  1. svolává a řídí jednání PR,
  2. z pověření PR jedná jejím jménem,
  3. navrhuje program jednání,
 2. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti člen pověřený předsedou, zpravidla proděkan FAST zodpovědný za spolupráci s praxí.

Článek 4: Členové Průmyslové PR FAST

 1. Členství v Radě je nezastupitelné.
 2. Právem a povinností člena PR FAST je:
  • aktivně a odpovědně naplňovat poslání PR FAST jako poradního orgánu FAST v souladu s dikcí a duchem zákona o VŠ, statutu a akademickými a etickými pravidly, principy a hodnotami uplatňovanými na FAST,
  • účastnit se jednání v záležitostech vymezených čl. 1 odst. 3.
 3. Nemůže-li se člen PR ze závažných důvodů zúčastnit zasedání PR, omluví se předem předsedovi PR. Zároveň mu může předat nebo zaslat své stanovisko k projednávaným záležitostem, se kterým budou seznámeni všichni účastníci jednání PR.
 4. Členství v PR je dobrovolné a není honorováno.

Článek 5: Svolávání Průmyslové PR FAST

 1. Rada se schází podle potřeby, obvykle jednou až dvakrát ročně.
 2. Termíny a program jednání PR určuje její předseda.
 3. Pozvánka na zasedání PR se zasílá nejméně čtrnáct dní před jeho konáním. Pozvánka na jednání obsahuje místo, datum, hodinu a návrh programu jednání. V přiměřeném rozsahu jsou přikládány podkladové materiály k bodům programu.
 4. Členové PR po obdržení pozvánky potvrdí svou účast na jednání nebo se omluví předsedovi PR.
 5. Podle rozhodnutí předsedy PR je možné k dílčím záležitostem uspořádat korespondenční jednání.

Článek 6: Jednání Průmyslové PR FAST

 1. Jednání PR řídí děkan. V případě nepřítomnosti děkana řídí zasedání PR proděkan nebo člen PR FAST pověřený děkanem.
 2. Interní členové informují PR o dění na fakultě a o jejich studijních a vědeckých záležitostech. Zpracovávají návrhy podané externími členy PR.
 3. Externí členové podávají k těmto informacím návrhy a připomínky podle požadavků praxe.
 4. Zasedání PR jsou neveřejná.
 5. Jsou-li některé podklady pro jednání PR označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou všichni účastníci zasedání vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně závazných právních předpisů.
 6. Ze zasedání PR se pořizuje písemný zápis, který podepisuje její předseda. Kopii zápisu obdrží členové PR.
 7. Jednání PR může doprovázet společenský, kulturní nebo sportovní program.

Článek 7: Další ustanovení

 1. Zpracované návrhy mají formu doporučení děkanovi nebo tajemníkovi fakulty, kteří dále rozhodují v rámci své řídící pravomoci.
 2. Členům PR může být nabídnuta sleva při návštěvě odborných konferencí pořádaných fakultou.
 3. V rámci internetových stránek fakulty jsou zřízeny internetové stránky PR, které obsahují:
  • základní informace a kontakty,
  • stanovy a dokumenty,
  • přehled činnosti,
  • aktuality,
  • prezentace firem a další.
 4. Dnem nabytí účinnosti těchto Stanov Průmyslové rady FAST se zrušují Stanovy Průmyslové rady FAST z 22. 11. 2004.
 5. Statut Průmyslové rady FAST VUT v Brně nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Brně dne 22. 4. 2014

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
děkan FAST