English

JAK SE STÁT STUDENTEM FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

 1. Vyberte si studijní program, k jehož studiu se chcete přihlásit

  • Přehledy otevíraných studijních programů jsou ve vertikální (levé) nabídce příslušné danému stupni studijních programů (bakalářské / magisterské navazující / doktorské).
  • V přihlášce ke studiu bakalářských studijních programů uveďte pouze studijní program, k jehož studiu se hlásíte; studijní obory si studenti volí až v průběhu studia.
 2. Podejte si přihlášku ke studiu s požadovaným přílohami

  • Přihlásit se je možno elektronickou přihláškou ke studiu či "klasickou" tištěnou přihláškou.
  • Fakulta stavební preferuje elektronické podávání přihlášek. V každém případě si však dejte pozor na včasné odeslání přihlášky.
 3. Uhraďte administrativní poplatek

  • Administrativní poplatek za přijímací řízení musíte uhradit do data podání přihlášek; do jeho uhrazení nebude přihláška zaregistrována.
  • Při podání elektronické přihlášky se administrativní poplatek ve výši 400,- Kč zasílá na konto VUT v Brně,
   při podání "klasické" tištěné přihlášky se administrativní poplatek ve výši 550,- Kč zasílá na konto Fakulty stavební.
 4. Vyčkejte pokynů, které Vám zašle Studijní oddělení děkanátu fakulty

  • Podrobné pokyny Vám budou zaslány na Vámi uvedenou kontaktní adresu nejpozději měsíc před konáním přijímacích zkoušek.
  • V dopise obdržíte buď pozvánku k přijímacím zkouškám s podrobnými pokyny, nebo informaci o splnění podmínek pro přijetí bez přijímacích zkoušek a s tím souvisejí pokyny týkající se zápisu na fakultu.
 5. Složte uspěšně maturitní zkoušku

  • Jednou ze základních podmínek zápisu ke studiu bakalářského studijního programu (i při ev. úspěšném vykonání přijímacích zkoušek) je složení maturitní zkoušky.
 6. Dostavte se k přijímacím zkouškám

  (pakliže jste nesplnili podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, nejste studenty CŽV na FAST apod.)
  • Stanovený termín přijímacích zkoušek uvedený v pozvánce je závazný; výjimky jsou specifikovány ve směrnicích pro přijímací řízení.
  • Rámcové termíny konání přijímacích zkoušek (talentových i odborných) jsou uvedeny v nabídkách "Přijímací zkoušky" vertikálního menu.
 7. Dostavte se k zápisu

  • O termínech zápisu budete informováni v pokynech zaslaných Studijním oddělením děkanátu fakulty.
  • Zapsat se mohou pouze uchazeči, kteří splnili všechny podmínky (i formální) specifikované ve směrnici pro přijímací řízení.

 

Přijďte se k nám podívat. Rádi Vás i Vaše rodiče uvítáme na Dnech otevřených dveří. Hodně štěstí při maturitních i přijímacích zkouškách.