English

TERMÍNY, FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE STUDIU DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Podrobnosti týkající se termínů, formy a obsahu přijímacích zkoušek, následného zápisu na fakultu apod., najdete ve směrnici pro přijímací řízení do doktorských studijních programů (viz levé vertikální menu).


FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkouška sestává z těchto částí:

  • Odborná rozprava přijímací komise s uchazečem ke zvolenému tématu doktorského studia s předpokládanou hloubkou vědomostí úměrnou požadavkům při státní závěrečné zkoušce magisterského studia na stavebních fakultách v ČR. V odborné rozpravě uchazeč prokazuje svoji odbornou připravenost ke studiu a schopnost odborné i vědecké práce na zvoleném tématu, hloubku svého zájmu o konkrétní odbornou problematiku a prezentuje svoje dosavadní odborné aktivity. U odborné rozpravy je jako člen komise přítomen školitel, který dané téma vypsal, a který se k odborné rozpravě daného uchazeče vyjadřuje rozhodujícím způsobem.
     
  • Ověření znalostí cizího jazyka, tj. posouzení skutečnosti, zda je uchazeč schopen studia odborných textů v cizím jazyku a má jazykové znalostí na úrovni požadované při zkoušce z cizího světového jazyka alespoň na úrovni „B1 mírně nižší“.
     
  • Posouzení dosažených studijních výsledků v předchozím magisterském studiu a dosavadních odborných aktivit uchazeče.

Způsob hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky je opět specifikováno ve směrnici pro přijímací řízení do doktorských studijních programů.