English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019 - 1. KOLO


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

| Zveřejněno: 01.03.2018  | Termín 2. části přijímacích zkoušek: 07.06.2018 (ČTVRTEK)

Všichni uchazeči, kteří postoupili z talentových zkoušek do druhé části přijímacích zkoušek (odborné rozpravě), byli již písemně k této zkoušce pozváni. V pozvánce byly uvedeny i pokyny týkající se této části zkoušky; podrobnější informace - viz Směrnice pro přijímací řízení.


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ, STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
 

| Zveřejněno: 15.11.2017  | Přijímání přihlášek: 01.12.2017-31.03.2018  | Termín přijímacích zk.: 04.06.2018-08.06.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Geodézie a kartografie (GK) a Stavební inženýrství (SI) s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce, a Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019. Náležitosti, týkající se přijímacího řízení, specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odeslat fakultě do uvedeného data (viz směrnice pro přijímací řízení, odst. 3.4). Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě!


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019 - 2. KOLO (DOPLŇKOVÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK)


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI), CIVIL ENGINEERING (CE)
 

| Zveřejněno: 04.05.2018  | Přijímání přihlášek: 01.06.2018-15.07.2018  | Termín přijímacích zk.: 13.08.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně byl vypsán doplňkový termín přijímacích zkoušek ke studiu těchto bakalářských studijních programů, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019:
· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Civil Engineering (CE) s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odeslat fakultě do uvedeného data (viz směrnice pro přijímací řízení, odst. 3.4). Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě!