VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
menu
OBECNÉ INFORMACE
pro uchazeče o studium
Informace pro uchazeče o studium arrow-right 
Jak se stát studentem FAST VUT v Brně arrow-left 
Dny otevřených dveří na FAST VUT v Brně arrow-left 
Zprávy o průběhu př. řízení v předcházejících letech arrow-left 
Fotoalbum vybraných fotografií fakulty arrow-left 
BAKALÁŘSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se BSP arrow-left 
Akreditované BSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do bakalářských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 
Vzorové testy priklady z minulých let arrow-left 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se MNSP arrow-left 
Akreditované NMSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do mag. navazujících st. pr. arrow-left 
Přijímací zkoušky tématické okruhy... arrow-left 
Vzorové testy z minulých let arrow-left 
DOKTORSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se DSP arrow-left 
Akreditované DSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do doktorských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 


En  Ru

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

Vážení uchazeči o studium na Fakultě stavební VUT v Brně.

Na stránkách věnovaných zájemcům o studium na Fakultě stavební VUT v Brně (viz levé vertikální menu) jsou uvedeny základní informace o studijních programech otevíraných v daném akademickém roce, k jejichž studiu se můžete přihlásit, informace o formě a termínech podání přihlášky ke studiu, i formě a termínech přijímacích zkoušek. Podrobné informace o přijímacích zkouškách jsou uvedeny ve směrnicích pro přijímací řízení (viz opět příslušná položka vertikálního menu), vydávaných každoročně děkanem fakulty, separátně pro jednotlivé akreditované studijní programy a stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorský).

U každého stupně studia je ve vertikálním menu též stránka "aktuality", na které najdete aktuální informace týkající se přijímacích zkoušek do daného stupně studia. Viz též tyto odkazy:

Aktuality pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů

Aktuality pro uchazeče o studium magisterských studijních programů

Aktuality pro uchazeče o studium doktorských studijních programů

Na Fakultě stavební VUT v Brně studuje v současné době ve všech formách studia více než 6.500 studentů. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, který studentům umožňuje, aby si ve stanovených mezích sami určovali délku i obsah studia.Vysoké učení technické v Brně, jehož je Fakulta stavební součástí, získalo prestižní certifikáty Evropské komise ECTS Label a DS Label na období 2009–2013, jako ocenění kvality vysokoškolské instituce.

Certifikát ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) získalo VUT v Brně jako jedna ze dvou českých univerzit. Je oceněním za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských a magisterských programech v návaznosti na realizaci cílů Boloňského procesu. Cerifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání. Je dokladem naplnění strategických cílů univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Dokládá připravenost Vysokého učení technického v Brně plnit všechny závazky vyplývající z Boloňské deklarace a navazujících mezinárodních úmluv. Používání kreditového hodnocení dle ECTS umožňuje transparentnější uznávání studia absolvovaného na zahraničních vysokých školách a tím přímo podporuje mobilitu studentů nejen v rámci evropského prostoru.

Certifikát DS Label (Diploma Supplement Label) získalo VUT v Brně jako ocenění za správné bezplatné udílení dodatku k diplomu všem absolventům. Certifikáty osvědčují, že VUT v Brně splňuje náročná kritéria Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Certifikát DS Label je dokladem, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje formálně i obsahově požadavky doporučené Evropskou komisí. Účelem dodatku k diplomu je doplnit vysokoškolský diplom údaji, které zlepšují jeho srozumitelnost a spravedlivé akademické a profesní uznávání kvalifikace na mezinárodní úrovni. Součástí dodatku je kompletní tabulka kursů absolvovaných během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou rovněž předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkové hodnocení studia.

Oba certifikáty přispívají výraznou měrou k rozšíření mobility a tím i internacionalizaci univerzity. Žádost o udělení certifikátu ECTS Label pro období 2009-2013 podalo celkem 7 českých vysokých škol, o DS Label se ucházelo 21 vysokých škol. Získat certifikát ECTS Label se českým vysokým školám podařilo poprvé v historii, a to pouze VUT v Brně a VŠE v Praze. Osvědčení o správném vystavování dodatku k diplomu DS Label pak získalo celkem 15 českých vysokých škol.

Fakulta stavební VUT v Brně byla zařazena též do registru FEANI, který absolventům umožňuje získání titulu EurIng.