English

SOUČASNOST FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

Vysoké učení technické v Brně je tvořeno osmi fakultami, kterými jsou Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta architektury, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií, Fakulta podnikatelská, Fakulta chemická a Fakulta výtvarných umění.

Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta stavební nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Od roku 1992 je Fakulta stavební umístěna v historickém areálu VUT v Brně na ulicích Veveří a Žižkova. Areál byl vrácen VUT v Brně po vystěhování Vojenské akademie, která užívala tyto prostory v letech 1951-1991. Od převzetí areálu Fakultou stavební probíhala v několika etapách obnova a přestavba historických budov celého areálu. Postupné rekonstrukce proměnily zcela nevyhovující stav Fakulty stavební v prostředí důstojné a respektující současné potřeby vysokoškolské výuky i vědeckého výzkumu. V areálu Pod Palackého vrchem bylo vybudováno vědecké Centrum AdMaS.

První zásadní přestavba se uskutečnila v letech 1999 až 2003, kdy byly provedeny rekonstrukce budov v areálu Fakulty stavební.
Konečných úprav a rozšíření prostor se Fakulta stavební dočkala v průběhu rozsáhlé rekonstrukce v letech 2011 až 2013 v rámci řešení projektu „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební v Brně při ulici Veveří a Žižkova“. Dotace na rekonstrukci byla poskytnuta z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaci. Dostavba a rekonstrukce Fakulty stavební byla vyhlášena Stavbou Jihomoravského kraje roku 2013 v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů. Realizace projektu umožnila vybudovat nové prostory pro studenty doktorských studijních programů, zvýšit počet učeben a laboratoří. V rámci rekonstrukce došlo k úpravám a modernizaci budov a celého areálu, který se podařilo propojit v jeden celek.

V areálu na ulici Veveří se nacházejí budovy A, B, C, D, E, E2 a F. Budova Z je umístěna na Žižkově ulici nad areálem Veveří a budova R je umístěna na Rybkově ulici po levé straně areálu Veveří.

Budova A je hlavní budovou fakulty. Jsou v ní umístěny pracoviště děkanátu, aula, posluchárny a učebny. V přízemí se nachází Knihovnické informační centrum a ve 4. nadzemním podlaží jsou k dispozici reprezentační prostory pro konání společenských a odborných akcí, výstav apod. V budově je umístěna také prodejna knih a skript, bufet a centrální šatna.

V budově B se nachází Ústav geodézie, Ústav geotechniky, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, posluchárny a učebny. V přízemních a podzemních prostorách jsou laboratoře Ústavu vodních staveb a Ústavu geodézie. Na střeše budovy B je astronomická věž.

V budově C je umístěn Ústav železničních konstrukcí a staveb, Ústav pozemních komunikací, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Ústav stavební mechaniky, posluchárny a učebny. V přízemních a podzemních prostorách má Ústav kovových a dřevěných konstrukcí a Ústav železničních konstrukcí a staveb laboratoře a dílny. Nachází se zde také multifunkční centrum. Na střeše budovy C je umístěna meteorologická stanice.

Budova D se nachází uprostřed areálu a je členěna na budovu D1, D2, D3. V budově D1 je umístěn Ústav pozemního stavitelství a v budově D2 Ústav technologie stavebních hmot a dílců a jeho laboratoře. V budově D3 se nacházejí multimediální posluchárny a laboratoře Ústavu stavebního zkušebnictví. Prostory atria slouží k pořádání odborných a společenských akcí.

V budově E sídlí Ústav stavebního zkušebnictví, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Ústav technických zařízení budov, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb a jsou zde také posluchárny a učebny.

V budově E2 vznikly po rekonstrukci v letech 2011 až 2013 učebny, ateliéry a kanceláře pro Ústav architektury, který působí na Fakultě stavební od roku 2005.

Budova F byla rekonstrukcí v roce 2003 proměněna v moderní laboratoř Ústavu vodních staveb.

V budově Z na Žižkově ulici, kde byl v historickém období umístěn tzv. chemický pavilon, se nyní nacházejí Ústav fyziky, Ústav chemie, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Ústav společenských věd, Ústav vodních staveb, Ústav vodního hospodářství obcí, Ústav vodního hospodářství krajiny, laboratoře, učebny, posluchárny a aula. V podzemním podlaží je umístěna Správa areálu a dílny. V areálu Žižkova byl vybudován parkovací dům se 129 místy pro parkování automobilů zaměstnanců fakulty.

V budově R na Rybkově ulici byly při rekonstrukci v letech 2011 až 2013 vytvořeny učebny a kanceláře pro studenty doktorských studijních programů a pro Ústav ekonomiky a řízení. Umístěna je zde také menza, restaurace a cukrárna. Nadzemní propojení budovy R s budovou B umožňuje spojovací lávka, která získala třetí cenu v soutěži Stavba roku 2012. Horní terasy budovy R slouží pro výuku a speciální měření studentů oboru Geodézie a kartografie.

Vědecko-výzkumné Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) bylo vybudováno v areálu Pod Palackého vrchem v letech 2011 až 2014. Dotace byla poskytnuta z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Centrum AdMaS je zaměřeno na vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů, infrastruktury měst, obcí a krajiny. Jeho činnost bude významným způsobem ovlivňovat směřování výzkumných týmů na Fakultě stavební.
Centrum AdMaS tvoří čtyři laboratorní haly. Unikátním pavilonem je pavilon P4, který funguje s nulovou spotřebou energie. Jsou v něm umístěny laboratoře, administrativní prostory a podzemní garáže. Centrum AdMaS bylo vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou.
Pro roky 2015 až 2019 získala Fakulta stavební podporu z Národního programu udržitelnosti v rámci navazujícího projektu AdMaS UP, který je zaměřen na základní výzkum a zajistí tak podmínku udržitelnosti projektu AdMaS.