English

Proděkan pro studium a informační systém, statutární zástupce děkana

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.

Proděkan
doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.

Vědecké a odborné zaměření

Problematika vodohospodářských staveb a vodního hospodářství, hydrauliky, matematického modelování proudění vody v tocích a ve vodohospodářských objektech, matematického modelování porušení sypaných hrází, matematického modelování šíření znečištění v tocích a stability vodohospodářských objektů.

Délka praxe v oboru: 17 let

Zahraniční – časopisy, konference a knihy v cizím jazyce 23
Domácí publikace – celostátní časopisy, konference 52
Řešené výzkumné projekty (řešitel) 3
  • Člen Rady studijních programů.
  • Člen Rady bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů.
  • Člen Rady doktorského studijního programu.
  • Člen výboru České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.