• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Projektové řízení staveb I.

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavební ekonomiky a řízení
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 3.
  Obor: Management stavebnictví
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Získání obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně investorské. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Úvod do projektového řízení - historický vývoj, současné pojetí, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy.
  • Projekt spojený s výstavbou, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavba jako místo střetu zájmů soukromých a veřejných.
  • Životní cyklus projektu a jeho fáze.
  • Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti.
  • Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla.
  • Investiční fáze projektu.
  • Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, organizační struktura, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu.
  • Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, síťová analýza, termínové plánování, plánování zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování.
  • Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, mandátní smlouva.
  • Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu.
  • Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů.
  • Informace pro výstavbu a stavebnictví.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz