• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Městské komunikace

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav pozemních komunikací
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Magisterský studijní program s prezenční formou studia
  Ročník: 5.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Zaměření: Dopravní stavby
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. První část předmětu bude věnována historickým vývojům urbanistických sídel a tím i městských komunikací a komunikačním systémům v zastavěných oblastech. Dále formulaci pojmu městské komunikace s definicí a rozdělením do kategorií. K jednotlivým kategoriím budou přiřazeny základní návrhové parametry. V kapitole křižovatky městských komunikací budou naznačeny základní druhy městských křižovatek a způsob jejich řešení. Jedná se o křižovatky úrovňové i mimoúrovňové. Zvláštní část bude věnována nadřazeným komunikačním sítím. Poslední část bude věnována moderním trendům v dopravním inženýrství humanizaci městského prostředí. S tímto je spojen pojen zklidňování dopravy v určitých lokalitách městských sídelních útvarů.

  STRUČNÁ OSNOVA PŘEDMĚTU
  1. Úvod do problematiky městských komunikací, seznámení s platnými předpisy.
  2. Urbanistická struktura sídelních útvarů – historie vzniku měst zejména z pohledu komunikačních sítí.
  3. Tvorba městských komunikací - historie.
  4. Tvorba městských komunikací – současnost.
  5. Kategorizace městských komunikací.
  6. Funkční třídy městských komunikací.
  7. Návrhové prvky městských komunikací – komunikací pro vozidla
  8. Návrhové prvky městských komunikací – komunikace pro cyklisty
  9. Návrhové prvky městských komunikací – komunikace pro pěší a zbylé veřejné prostory
  10. Křižovatky na městských komunikacích – úrovňové křižovatky.
  11. Křižovatky na městských komunikacích – mimoúrovňové křižovatky.
  12. Parkoviště a parkovací systémy.
  13. Moderní vývojové směry v oblasti městských komunikací.
  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz