• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám - BN91

  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 3.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: volitelný předmět
  Ukončení: zápočet
  CÍL PŘEDMĚTU

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou životního prostředí ve vztahu ke stavebnictví a zejména k dopravním stavbám. Podstatná část kursu je orientována na dnes velmi významnou problematiku hluku a vibrací, na systémy protihlukových a proti-vibračních opatření. Další náplň bude orientována na posouzení vlivu stavby různých komunikací na životní prostředí, analýzu a metody snižování znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, ochrana životního prostředí při přepravě nebezpečných látek apod.

  Student se po absolvování kursu bude velmi dobře orientovat ve výše popsané problematice, bude schopen analyzovat experimentálně zjištěné data, bude schopen vypracovat posouzení akustické i vibrační situace při novostavbě nebo rekonstrukci příslušné stavby apod. Získané znalosti a dovednosti mohou studenti využít při zpracování školních projektů i bakalářských a diplomových pracích. Získané znalosti zvýší konkurenceschopnost studentů na trhu práce. Studenti budou vybavení učebními texty v elektronické podobě. Dále je vhodné podotknout, že naše pracoviště patří k nejmodernějším v České republice. Předmět je vhodný pro posluchače všech studijních programů.

  STRUČNÁ OSNOVA
  1. Úvod do problematiky
  2. Základy inženýrského experimentu, přístrojové vybavení
  3. Měření a analýza hluku od dopravy, hygienické normy a předpisy
  4. Výpočet hluku od silniční dopravy
  5. Výpočet hluku od železniční dopravy
  6. Měření a analýza vibrací od dopravy, hygienické normy a předpisy
  7. Posouzení vlivu stavby komunikace (silniční i železniční) na životní prostředí
  8. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice, železnice, průmysl) a jejich srovnání a aplikace
  9. Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza
  10. Znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, měření a výpočet emisí
  11. Odpadové hospodářství
  12. Ochrana životního prostředí při přepravě nebezpečných látek
  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz